Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Kutyłowski"

Wybrane problemy procesów modernizacji i remontów chłodni kominowych DOI:10.15199/33.2016.05.10


  W obszarze technicznym na procesy modernizacji i remontów konstrukcji chłodni kominowych składają się trzy podstawowe etapy: diagnostyka obiektu chłodni, prace studialno-projektowe i modernizacyjno-remontowe. W artykule, bazując na własnym doświadczeniu w tym zakresie, przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące właściwego doboru zakresu diagnostyki i odpowiedniej technologii modernizacji lub remontu prowadzących do tego, aby w efekcie chłodnia kominowa byławpełni sprawna technicznie i bezpieczna. Słowa kluczowe: metodologia diagnostyki stanu technicznego chłodni kominowej, remont i modernizacja chłodni kominowej.Wybrane problemy diagnostyczne Prawidłowo przeprowadzona diagnostyka chłodni powinna w sposób jak najbardziej odpowiadający rzeczywistości określić jej stan techniczny na danym etapie eksploatacji [3]. Rozważając stosowane metody diagnozowania stanu technicznego chłodni, dokonano analizy zarówno zakresu badań potrzebnych do przeprowadzenia, jak i sposobu ich wykonywania. W artykule przeprowadzono dyskusję tylko niektórych problemów, mających istotne znaczenie dla zlecających iwykonujących diagnostykę chłodni. Cyklicznie prowadzone badania diagnostyczne chłodni obejmują zwykle podobny zakres i metody badań, które nie zawsze są adekwatne do sytuacji danej chłodni.Czasami zastosowanametoda badańmoże prowadzić do ponoszenia nieuzasadnionych kosztów na zbędne badania lub dawać nieprawdziwy wynik, gdyż np. obliczenia bazują na niewłaściwych danych. W tym kontekście, na podstawie analizowanych przypadków, proponujemy, aby przy planowaniu badań diagnostycznych uwzględnić niektóre podanewartykule bardzo szcze[...]

Analiza procesu pękania żelbetowej powłoki chłodni kominowej DOI:10.15199/33.2018.04.16


  Inspiracją do podjęcia tematu były wyniki badań dwóch żelbetowych chłodni kominowych wybudowanych w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W trakcie przeglądu chłodni zaobserwowano spękania powłok na kierunku południkowym (do 0,4 mm na powierzchni wewnętrznej i ok. 0,2 - 0,3 mm, a niekiedy do 0,8 mm na powierzchni zewnętrznej). Kilkanaście linii spękań o długości porównywalnej z wysokością powłoki tworzy siatkę występowania lokalnej nieciągłości sztywności powłoki, zmieniając warunki pracy statycznej powłoki chłodni. Wyniki badań wskazały, że główną przyczyną spękań powłoki była zbyt mała ilość wbudowanego zbrojenia oraz narzucenie na zewnętrzną powierzchnię powłoki warstwy niezbrojonego torkretu o średniej grubości 3 cm, co skutkowało zwiększeniem ciężaru własnego oraz obciążeń niemechanicznych (temperaturowych). W kontekście teorii żelbetu spękań powłoki nie należy traktować jako zarysowania. Pod wpływem parcia wiatru oraz obciążeń niemechanicznych powłoka chłodni ulega zarysowaniu, które zanika po odciążeniu. Zakłada się, że naprężenia w stali są w pełni sprężyste. Ciężar własny powłoki wywołuje dwuosiowe umiarkowane ściskanie. Trwałe zarysowan[...]

 Strona 1