Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław Słowik"

Wpływ technologii wykonania oznakowania poziomego nawierzchni drogowych na ich właściwości przeciwpoślizgowe DOI:10.15199/33.2016.08.33


  W artykule przedstawionowpływtechnologiiwykonania oznakowania poziomego na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni. Zamiarę przyjęto współczynnik tarcia. Do badań na 120 odcinkach pomiarowych wybrano trzy rodzaje oznakowania poziomego: grubowarstwowe, gładkie chemoutwardzalne; cienkowarstwowe z farb oraz grubowarstwowe, gładkie termoplastyczne. Wyniki wykazały, że najlepszymi właściwościami przeciwpoślizgowymi charakteryzuje się oznakowanie cienkowarstwowe, następnie grubowarstwowe - gładkie chemoutwardzalne, a najgorszymi grubowarstwowe - gładkie termoplastyczne. Słowa kluczowe:właściwości przeciwpoślizgowe,współczynnik tarcia, oznakowanie poziome, bezpieczeństwo ruchu drogowego, System Oceny Stanu Nawierzchni.Wpływ właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni na bezpieczeństwo ruchu drogowego został dobrze opisany w m.in. [1, 3 ÷ 5]. Zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN) [7] przez właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni rozumie się zdolność do wytwarzania sił tarcia pomiędzy nawierzchnią drogi a oponami pojazdów w warunkach wzajemnego poślizgu. Określa się je na podstawie miarodajnego współczynnika tarcia, kt[...]

Ocena wpływu kształtu oraz wymiarów próbek na wyniki testu koleinowania mieszanek mineralno-asfaltowych DOI:10.15199/33.2018.05.12


  Zjawisko koleinowania nawierzchni drogowych stanowi duże zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Równa nawierzchnia jezdni drogowej zapewnia m.in.: duży komfort jazdy; dobrą przyczepność pojazdów do nawierzchni oraz akceptowalny poziom hałasu. Odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na powstawanie deformacji trwałych jest uzależniona od wielu czynników, takich jak np.: rodzaj, zawartość i właściwości asfaltu, skład petrograficzny i granulometryczny mieszanki mineralnej itp., co potwierdzają liczne badania [1, 4 ÷ 6, 8, 12]. Zjawisko koleinowania nawierzchni drogowej jest szczególnie intensywne w okresie letnim, kiedy nawierzchnia nagrzewa się do wysokiej temperatury, która może osiągać nawet 60°C. W takich warunkach termicznych zmniejsza się lepkość (sztywność) asfaltu,wwyniku czego staje się on bardziejmiękki, a w efekcie bardziej podatny na powstawanie kolein. Z tego powodu ośrodki badawcze poszukują rozwiązań technologicznych i materiałowych sprzyjających zminimalizowaniu podatnościmieszanekmineralno-asfaltowych na powstawanie odkształceń trwałych, tym bardziej że odporność na koleinowanie jest jednym z podstawowych wymagań, które należy spełnić, projektując mieszankę mineralno-asfaltową. Zgodnie z normą [9] badanie odporności na powstawanie odkształceń trwałych wykonuje się za pomocą dwóch standardowych koleinom[...]

 Strona 1