Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF ZAGÓRSKI"

The electrode inspection in integrated manufacturing system DOI:10.15199/48.2016.11.01

Czytaj za darmo! »

The article describes Robotic Transport System Flexible Manufacturing System, which is working in the Research Center IMIR in AGH University of Science and Technology. The system includes a EDM electrical discharge machine, System 3R's pallet clamping tools and material and CMM, i. e. a coordinate measuring machine. The results of measurement of dimensions and form deviations of the electrodes using CMM are used among other to calculate the machine offsets in order to correct the positioning of the tool relative to technological bases. Streszczenie. W artykule opisano Zrobotyzowany System Transportu Międzystanowiskowego Elastycznego Systemu Wytwarzania, który pracuje w Centrum Obsługi Badań Naukowych i Dydaktyki WIMIR w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie H. W skład systemu wchodzi eletrodrążarka, system mocowania paletowego firmy 3R narzędzia i materiału oraz współrzędnościowa maszyna pomiarowa. Wyniki pomiaru parametrów wymiarowo-kształtowych elektrod w cyklu pracy systemu, pozwalają m. in. na obliczenie offsetów elektrodrążarki i korektę pozycjonowanie narzędzia względem baz technologicznych. (Kontrola elektrod w Zintegrowanym Systemie Wytwarzania). Keywords: Coordinate technique, integrated manufacturing systems. Słowa kluczowe: Technika współrzędnościowa, zintegrowane systemy wytwarzania. Introduction EDM (Electrical Discharge Machining) is a process of removing layers of material from the machined surface due to the phenomena of electrical discharges between the workpiece and the material of the working electrode which are immersed in the dielectric fluid. During the EDM process the forming is made by mapping the shape of the electrode in the workpiece material. During the loss of workpiece material, the working surfaces of the electrode are subjected to simultaneous erosion. Other phenomena, such as the effect of thermal processes and dielectric impact are causing swelling and the formation of accretions, resulting in furth[...]

Wykorzystanie logiki rozmytej w podejmowaniu decyzji o stanie narzędzia w procesach EDM DOI:10.15199/148.2018.12.1


  Wymagania przemysłu części maszyn, jak: dokładność wymiarowo-kształtowa, krótkie czasy obróbki i związana z nimi wydajność procesów technologicznych, są czynnikami, które przyczyniają się do rozwoju nie tylko środków i metod wytwarzania, ale również podążających za nim rozwojem systemów pomiarowo-kontrolnych. Współczesne rozwiązania wywodzą się z zasady, będącej podstawą funkcjonowania systemów jakości, która mówi, że tylko dobry proces może skutkować powstaniem dobrego wyrobu. Sposoby wdrażania tej zasady do systemów produkcyjnych są bardzo różne [1], ale kluczowym elementem pozostaje zawsze monitorowanie procesu w celu potwierdzania utrzymywania wskaźników jakości na odpowiednim poziomie. Uzyskana np. dzięki pomiarom wybranych cech wyrobów w różnych fazach obróbki informacja o stanie procesu może zostać wykorzystana do jego udoskonalenia. Innym sposobem jest monitorowanie i diagnostyka narzędzia, która pozwala wnioskować o jego zużyciu i utracie zdolności kształtowania wyrobu, spełniającego określone założenia jakościowe. Monitorowanie polega tutaj na wyznaczeniu miar sygnałów diagnostycznych, stanowiących informację o stanie narzędzia [2]. Na podstawie wybranych miar wypracowywana jest diagnoza stanu narzędzia, która może być przekazana do układu sterowania obrabiarki w celu korekty odpowiednich nastaw technologicznych. Ta i inne koncepcje są wykorzystywane w tworzeniu inteligentnych systemów produkcyjnych, w których musi istnieć przepływ informacji, zapewniający współpracę systemów monitorowania (np. zaawansowanych czujników, układów pomiarowych lub przyrządów pomiarowych) z układami sterowania obrabiarek CNC. Zintegrowane linie produkcyjne wyposażone w centra obróbkowe oraz zautomatyzowane urządzenia załadunkowe stwarzają doskonałe warunki współpracy z urządzeniami pomiarowymi w zakresie wymiany informacji. Przykładem rozwiązania, które odpowiada współczesnym kierunkom integrowania środowisk wytwórczych z systemami[...]

BADANIA LABORATORYJNE NOŚNOŚCI I CHARAKTERYSTYK OBCIĄŻENIOWO-ODKSZTAŁCENIOWYCH KASZTÓW CZTEROPUNKTOWYCH WYPEŁNIONYCH SKAŁĄ PŁONNĄ DOI:10.15 199/67.2015.7.1


  W artykule zaprezentowano wyniki wytrzymałościowych badań laboratoryjnych przeprowadzonych na modelach kasztu czteropunktowego, wykonanych z bukowych belek drewnianych w skali 1:10, ustawionych poziomo. Określono maksymalne podporności kasztów składających się tylko z belek oraz wypełnionych skałą płonną. Ponadto przedstawiono odkształcenia pionowe kasztu przy maksymalnej sile oraz odkształcenie właściwe. Wypełnienie czteropunktowych kasztów skałą płonną pozwoliło kilkukrotnie zwiększyć podporność kasztu przy wykorzystaniu tej samej ilości drewna oraz zagospodarowaniu skały płonnej. Porównując kaszty o różnej konfiguracji połączenia belek, stwierdzono, że kaszty czteropunktowe wypełnione skałą płonną charakteryzują się zbliżoną podpornością do kasztów wypełnionych piaskiem z belkami ułożonymi poziomo oraz pionowo. Słowa kluczowe: kaszt czteropunktowy, podporność kasztów, skała płonna LABORATORY INVESTIGATIONS OF THE LOAD CAPACITY AND LOAD-STRAIN CHARACTERISTICS OF FOUR-POINT CRIBS FILLED WITH WASTE ROCKS This paper presents the results of the laboratory strength tests performed on models of four-point timber cribs, built with beams set horizontally, at the geometrical scale of 1:10. The paper describes maximum loading capacity of the cribs consisted only of beams and filled with waste rocks. In addition, vertical and appropriate strain of cribs at maximum force was shown. The filled four-point cribs with waste rocks allowed the loading capacity of the crib to be increased several times, built of the same amount of timber and waste rocks management. Comparing cribs with different configuration of connection beams, it was found that the four-point cribs filled with waste rocks have a similar load capacity to cribs filled with sand with beams arranged horizontally and vertically. Keywords: four-point cribs, load capacity of cribs, waste rocks Wprowadzenie W kopalniach rud podstawową obudową wyrobisk przygotowawczych i eksploatacyjnych są[...]

 Strona 1