Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Piotr KAŹMIERCZAK"

Adaptacja cyfrowego aparatu fotograficznego do pomiarów luminancji

Czytaj za darmo! »

Publikacja jest kontynuacją tematu przedstawionego w PE NR 4/2006 "Zastosowanie fotografii cyfrowej do pomiarów luminancji". Przedstawiono w niej przykładowe wyniki pomiarów poziomu szumów, liniowości charakterystyki oraz czułości widmowej przetwornika, liniowości zmiany parametrów ekspozycji (przysłony, czasu naświetlania) oraz winietowania układu optycznego wybranego modelu fotograficznego apa[...]

Badania eksploatacyjne stanu oświetlenia obiektów iluminowanych

Czytaj za darmo! »

W publikacji przedstawiono koncepcję metody Wariantowych Współczynników Utrzymania, umożliwiającej wyznaczenie cząstkowego współczynnika utrzymania związanego z łącznym wpływem zabrudzenia powierzchni świetlnych oraz powierzchni oświetlanych obiektów, już na etapie projektu iluminacji. Przedstawiono również przykładowe wartości wariantowych współczynników utrzymania oszacowane na podstawie wyni[...]

Problematyka stosowania źródeł LED w samochodowej technice świetlnej

Czytaj za darmo! »

W publikacji przedstawiono wyciąg z obecnych przepisów homologacyjnych w zakresie stosowania źródeł LED w lampach samochodowych. Omówiono również problemy związane z badaniami lamp sygnałowych wyposażonych w tego typu źródła światła, wynikające m.in. z nieprecyzyjnych zapisów regulaminów homologacyjnych. Ponadto, przedstawiono nowe rozwiązania konstrukcyjne lamp, związane z możliwością łatwego sterowania światłością LED, obejmujące również sterowanie wymiarami powierzchni widocznej oraz dodatkowymi efektami świetlnymi. Abstract. This paper contains an extract from type approval regulations in scope of LED application in vehicle lamps. The problems concerning tests of the vehicle signaling lamps equipped with this kind of light sources, following imprecise regulations was also discussed. Besides, new technical solutions connected with easy control of LED luminous intensity, including changes of apparent surface size and additional lighting effect was also presented. (Application of LED sources in vehicle lighting technology with reference to type approval regulations). Słowa kluczowe: lampa sygnałowa, LED, fotometria, homologacja. Keywords: signaling lamp, LED, photometry, type approval. Wstęp W dobie rozwoju technologii LED, obecnie coraz częściej obserwujemy stosowanie tego typu źródeł światła również w samochodowej technice świetlnej [1]. Źródła te są już powszechnie stosowane, jako światła jazdy dziennej, światła pozycyjne, kierunku jazdy czy hamowania. LED jako reflektorowe źródło światła jest wciąż na etapie prototypów i tylko niektóre pojazdy luksusowe mogą poszczycić się pełnym wyposażeniem w oświetlenie tego typu. Niewątpliwą zaletą zastosowania LED jest ich wielokrotnie dłuższa, w porównaniu do tradycyjnej żarówki, trwałość oraz energooszczędność (ta sama funkcja światła realizowana jest przy poborze dużo mniejszej mocy np. światło pozycyjne z żarówką o mocy 10 W może być wykonane przy użyciu LED o mocy 1 W). Istotny jest [...]

Badania fotometryczne reflektorów samochodowych po 10 latach eksploatacji DOI:10.12915/pe.2014.08.015

Czytaj za darmo! »

W publikacji przedstawiono wyniki pomiarów światłości światła mijania dwóch reflektorów samochodowych popularnych typów, po 10 latach normalnej eksploatacji. Wyniki te odniesiono do obowiązujących wymagań homologacyjnych i porównano z wartościami światłości reflektorów fabrycznie nowych tego samego typu. Abstract. These article presents measurement results of passing lights luminous intensity of two popular vehicle headlamps, after 10 years of their normal exploitation. Results was compared with current type approval requirements and with luminous intensity measured for brand new headlamps of the same type. (Photometric measurements of vehicle headlamps after 10 years of exploitation) Słowa kluczowe: fotometria, oświetlenie samochodowe, reflektor samochodowy Keywords: photometry, vehicle lighting, vehicle headlamp doi:10.12915/pe.2014.08.15 Wstęp Oświetlenie drogi przed pojazdem, w warunkach ograniczonej widoczności, jest kluczowym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obecnie, pojazdy poruszające się po drogach są wyposażone w reflektory o zróżnicowanych konstrukcjach, co związane jest z postępem technicznym w motoryzacji. W starszych pojazdach funkcjonują reflektory z odbłyśnikiem paraboloidalnym z ryflowanym szklanym kloszem, w nowszych, reflektory z odbłyśnikiem wielokrzywiznowym z kloszem gładkim wykonanym z tworzywa sztucznego, lub reflektory z odbłyśnikiem elipsoidalnym z soczewką (tzw. reflektory soczewkowe). Pomimo tych różnic, wszystkie konstrukcje mają na celu uzyskanie tego samego, wymaganego przepisami [1], rozkładu natężenia oświetlenia na drodze. Światła mijania w reflektorze samochodowym charakteryzują się tym, że realizują dość trudne technicznie zadanie, którym jest najlepsze oświetlenie jezdni i pobocza przed pojazdem, przy jednoczesnym ograniczeniu zjawiska oślepiania kierowców nadjeżdżających z przeciwka. Warunkiem uzyskania odpowiedniego oświetlenia drogi jest wytworzenie wyraźnej gr[...]

Wpływ regeneracji klosza i odbłyśnika reflektora na właściwości fotometryczne światła mijania DOI:10.15199/48.2016.09.38

Czytaj za darmo! »

W publikacji zostały przedstawione wyniki badań fotometrycznych dwóch wybranych typów reflektorów, po około dziesięcioletniej normalnej eksploatacji pojazdów, po wykonaniu regeneracji odbłyśnika oraz klosza. Badania te są próbą uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy regeneracja powoduje faktycznie poprawę, czy też może dalsze pogorszenie parametrów fotometrycznych reflektora? Abstract. The publication presented the results of photometric measurements of two selected types of headlamps, after about ten years of normal exploitation of the vehicle, after the regeneration of the lens and reflector. This study is an attempt to answer the question of whether the regeneration will actually improving or whether it can further deteriorate a photometric performance of a headlamp? (The effect of regeneration of headlamp lens and reflector on photometric properties of passing light). Słowa kluczowe: światło mijania, eksploatacja pojazdów, oświetlenie samochodowe. Keywords: passing light, vehicle exploitation, vehicle lighting. Wstęp Od momentu rozpoczęcia eksploatacji pojazdu rozpoczyna się powolny proces starzenia elementów jego wyposażenia, w tym także układu optycznego reflektora. Klosze lamp, zwykle wykonywane z tworzywa sztucznego, ulegają stopniowemu matowieniu, a powierzchnie odbłyśnika, wykonane z warstwy napylonego aluminium, ulegają degradacji. Czynniki te powodują rozpraszanie światła i zmniejszenie strumienia świetlnego emitowanego na drogę [1], co w połączeniu ze zjawiskiem “rozmycia" granicy światła i cienia, znacznie pogarsza jakość oświetlenia drogi oraz może powodować oślepianie innych uczestników ruchu drogowego. Niestety podczas okresowego badania diagnostycznego pojazdu, przy użyciu obecnie stosowanych urządzeń, diagnosta nie jest w stanie wykryć tego typu nieprawidłowości. Kontrola ogranicza się zwykle do sprawdzenia działania świateł i korekty ustawienia granicy światła i cienia świateł mijania, pomimo że istnieją j[...]

Evaluation of passing lights illuminance distribution changes under the influence of dirt deposits

Czytaj za darmo! »

This paper presents an example of measurement results of dirt deposits' influence on illuminance distribution on the road surface (on measuring screen) of headlamp equipped with tungsten halogen and discharge light source. It also presents the concept of solution of headlamp lens maintenance problem by using lens soiling detector. Streszczenie. W referacie przedstawiono przykładowe wyniki[...]

Rozwój systemów oświetlenia i sygnalizacji świetlnej w samochodach

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych reflektorów, lamp sygnałowych oraz źródeł światła stosowanych w pojazdach samochodowych, oraz współczesne trendy rozwoju tych urządzeń. Abstract. This article presents a basic information concerning headlamps, signaling lamps and light sources used in vehicles and contemporary trends of their development. (Development of vehicle lighting and signaling systems). Słowa kluczowe: samochodowa technika świetlna, reflektor samochodowy, lampa sygnałowa, samochodowe źródła światła. Keywords: vehicle lighting technology, vehicle headlamp, signaling lamp, vehicle light source. Wstęp Oświetlenie samochodowe ma za zadanie spełniać dwie zasadnicze funkcje: oświetlać drogę w kierunku ruchu pojazdu (światła: mijan[...]

More light on the road - tests of passing lights with modern halogen filament lamps

Czytaj za darmo! »

This paper present passing lights illuminance measurement results of typical headlamps design (headlamp with parabolic reflector and ribbed lens, free form reflector with plain lens and elliptical lens reflector with plain lens) equipped with selected, currently manufactured halogen filament lamps giving “more light on the road". This allowed to verify the influence of the offered filaments’ design solutions on the road illumination, in comparison with the standard halogen filament lamps. Streszczenie. W referacie przedstawiono wyniki badań rozkładu natężenia oświetlenia typowych konstrukcji reflektorów samochodowych (reflektor z odbłyśnikiem paraboloidalnym z kloszem ryflowanym, z odbłyśnikiem wielokrzywiznowym z kloszem gładkim oraz reflektor soczewkowy z odbłyśnikiem elipsoidalnym i kloszem gładkim) wyposażonych w wybrane produkowane obecnie żarówki halogenowe. Pozwoliło to na weryfikację wpływu proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych żarówek na stan oświetlenia drogi, w odniesieniu do standardowych żarówek halogenowych. (Więcej światła na drodze - badania świateł mijania z nowoczesnymi żarówkami halogenowymi). Keywords: halogen filament lamp, passing lights, photometry, illuminance. Słowa kluczowe: żarówka halogenowa, światła mijania, natężenie oświetlenia Introduction Passing lights in the vehicle headlamps serve two opposite purposes: on one hand they should ensure the best road illumination, and on the other they should not dazzle oncoming drivers. One might think that limits for halogen filament lamps imposed by normative documents, concerning emitted luminous flux and filament geometry, will cause the current technical possibilities for passing lights equipped with this kind of light sources, to be exhausted. However, we can buy in the stores halogen filament lamps giving “more light on the road", sometimes even 90% more. Tests The objects of testing were, available in the stores, halogen filament lamps g[...]

Wpływ konstrukcji reflektora na zmiany rozkładu natężenia oświetlenia świateł mijania pod wpływem odchyłek geometrii żarówki

Czytaj za darmo! »

W publikacji przedstawiono wyniki badań zmian rozkładu natężenia oświetlenia światła mijania w typowych konstrukcjach reflektorów samochodowych (reflektor paraboloidalny, wielokrzywiznowy oraz soczewkowy) spowodowane odchyłkami geometrii homologowanych oraz nie homologowanych żarówek halogenowych. Abstract. This article presents tests results of passing lights illuminance distribution changes in typical constructions of headlamps (parabolic reflector, free-form reflector and lens reflector) caused by geometrical deviations of approved and non approved halogen filament lamps. (Influence of vehicle headlamps construction on changes of illuminance distribution of passing lights caused by geometrical deviations of halogen filament lamps). Słowa kluczowe: żarówka halogenowa, światła mijania, natężenie oświetlenia Keywords: halogen filament lamp, passing lights, photometry, illuminance. Wstęp Oświetlenie drogi przed pojazdem, w warunkach ograniczonej widoczności, jest kluczowym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obecnie, pojazdy poruszające się po drogach są wyposażone w reflektory o zróżnicowanych konstrukcjach, co związane jest z postępem technicznym w motoryzacji. W starszych pojazdach funkcjonują reflektory z odbłyśnikiem paraboloidalnym z kloszem ryflowanym, w nowszych, reflektory z odbłyśnikiem wielokrzywiznowym, a w najnowszych, z odbłyśnikiem elipsoidalnym z soczewką (tzw. reflektory soczewkowe). Pomimo tych różnic, wszystkie konstrukcje mają na celu uzyskanie tego samego, wymaganego przepisami, rozkładu natężenia oświetlenia na drodze (wytworzenie wyraźnej granicy światła i cienia). Kluczowym elementem układu optycznego reflektorów jest wymienne źródło światła, którym najczęściej jest żarówka halogenowa np. H4 lub H7. Odchyłki produkcyjne w geometrii żarnika poszczególnych egzemplarzy żarówek danej kategorii oraz, niezauważalne przez przeciętnego użytkownika, wady produkcyjne powodują, że wymiana prz[...]

 Strona 1  Następna strona »