Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej SZYPULSKI"

Kondensatory grzebieniowe z miedzi do monitorowania funkcji życiowych komórek hodowlanych DOI:10.15199/48.2018.09.15

Czytaj za darmo! »

Pomiar impedancji hodowli komórek Analiza cyklu życia komórki, od adhezji poprzez wzrost do uzyskania w pełni konfluentnej hodowli, aż do obumarcia komórki jest możliwa dzięki wykorzystaniu techniki pomiaru impedancji komórek w czasie rzeczywistym. Metoda ta będąca znakomitą alternatywą dla prac prowadzonych przy zastosowaniu mikroskopów, w których wyniki otrzymuje się na podstawie obserwacji. Została ona wykorzystana w wielu badaniach, między innymi w diagnozowaniu inwazyjnego charakteru komórek nowotworowych, funkcji barierowej komórek śródbłonka, toksyczności testów in vitro będących środkiem zastępczym dla testów na zwierzętach oraz transdukcji receptorów sprzężonych z białkami G (GPCR - ang. G Protein-Coupled Receptor) w celu odkrywania nowych leków [3-5]. Badanie bioimpedancji polega na zmierzeniu impedancji tkanek, przez które jest przepuszczany prąd elektryczny o niskim natężeniu (≤1 mA). Komórkę można ideowo przedstawić jako równoległe połączenie kondensatora oraz rezystora. W tym przypadku rezystancja (R) opisuje opór dla przepływu prądu przez komórkę, podczas, gdy pojemność (C) opisuje rozdzielenie się elektronów w izolowanej podwójnej warstwie błony komórkowej, co powoduje polaryzację. W związku z tym, że ciało nie jest jednolitym walcem, a jego oporność i pojemność elektryczna są zmienne, poszczególne tkanki mają swoiste właściwości w zakresie przewodzenia elektrycznego. W szczególności znaczenie w przewodzeniu prądu ma woda wraz z rozpuszczonymi w niej elektrolitami [4, 6]. Pomiar impedancji komórek w czasie rzeczywistym jest możliwy dzięki zastosowaniu systemu ECIS® (ang. Electric Cell-substrate Impedance). Zbudowany jest w oparciu o układ elektrod z cienkiej warstwy metalizacji, osadzonych na biokompatybilnym podłożu takim jak np. poliwęglan. Hodowla komórkowa wraz z niezbędną pożywką nanoszona jest bezpośrednio na powierzchnię elektrod, a polimer izolujący ogranicza obszar badania do określone[...]

 Strona 1