Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariola Konopko"

Wykorzystanie georadaru w ocenie podłoża gruntowego DOI:10.15199/33.2018.03.08


  Ground Penetrating Radar (GPR) jest urządzeniem do badania przypowierzchniowych warstw podłoża gruntowego. Za pomocą anteny nadawczej emituje fale elektromagnetyczne wzbudzane przez nadajnik, a antena odbiorcza rejestruje fale odbite od warstw charakteryzujących się zróżnicowanymiwłaściwościami elektrycznymi. Fala elektromagnetyczna przechodzi przez kolejnemateriały o zróżnicowanej przenikalności elektrycznej, ulegając częściowo odbiciu lub załamaniu. Szczególnie istotnymzjawiskiemwmetodzieGPRjest odbicie fali elektromagnetycznej na granicy dwóch ośrodków [2, 5] - powierzchnia między dwoma ośrodkami tymsilniej odbija fale elektromagnetyczne, imbardziej zróżnicowane są wartości ich względnej przenikalności elektrycznej (stałej dielektrycznej) εr. Jest to bezwymiarowa wielkość określająca krotność przenikalności elektrycznej danego ośrodka ε w stosunku do przenikalności elektrycznej próżni ε0 wyrażona wzorem: εr = ε/ε0. Należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie przenikalności elektrycznejmateriałówróżnychwarstwlitologicznych (tabela), np. torfu i piasku czy piasku i gliny, jak też na wpływ nawodnienia. Dzięki temu metodaGPRumożliwia pokazanie granic litologicznych oraz nieciągłości w podłożu gruntowym, spowodowanych zmianami antropogenicznymi. Przykładowe zastosowanie metody omówiono m.in. w pracach [1 ÷ 6]. Na propagację fali elektromagnetycznej, a zatem na[...]

 Strona 1