Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Szymanowski1"

Zagrożenie katastrofą budowlaną 120-letniego budynku mieszkalnego DOI:10.15199/33.2018.03.19


  Zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań [1] sporządzonymw2011 r., 72% populacji w polskich miastach mieszkawbudynkachwielorodzinnych [4]. W 2011 r. w miastach w województwie dolnośląskim odnotowano największy (ok. 40%) w Polsce odsetek budynków sprzed drugiej wojny światowej [1], przy czym przeszło 25% ma sto i więcej lat. Tego typu budynki bardzo często nie spełniają ogólnych warunków użytkowania zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym [6] oraz Rozporządzeniem Ministra SprawWewnętrznych i Administracji [3], dotyczących wymagań podstawowych, takich jak: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród [5]. Zgodnie z art. 5.2. Prawa budowlanego [6] budynki te, tak jak wszystkie inne budynki wielorodzinne, należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej [2].Aby te warunki zostały spełnione, w czasie użytkowania powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę kontrolom (przeglądom) okresowym, potwierdzonym każdorazowo protokołem, którego sporządzenie musi być odnotowane w książce obiektu budowlanego. Budynki stuletnie lub starsze często nie mają wymaganej Prawem budowlanym książki obiektu budowlanego, albo zapisy w tej książce prowadzone są niesystematycznie, bez podawania danych o stanie technicznym, o zagrożeniach, o koniecznych naprawach i remontach, a jeżeli są dokonywane, to wynikające z nich zalecenia nie są realizowane, pomimo wiedzy o tym, że zgodnie z art. 91a Prawa budowlanego [6] kto nie utrzymuje budynku w należytym stanie technicznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przedmiotem artykułu jest 120-letni wielor[...]

 Strona 1