Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Michał Gołębiewski"

Kompozyty konopno-wapienne (hempcrete) DOI:10.15199/33.2016.07.29


  Hempcrete to kompozytowy materiał budowlany, w skład którego wchodzą paździerze konopne, spoiwo wapienne, woda oraz ewentualne dodatki. Naturalne pochodzenie materiału, niewielki nakład energii potrzebnej do jegowytworzenia, awefekcie niski poziom emisji CO2 w całym cyklu życia oraz możliwość poddania procesowi całkowitego recyklingu powodują, że w połączeniu z bardzo dobrymi parametrami ochrony cieplnej jest to materiał ekologiczny, mogący wnieść istotny wkład w rozwój zrównoważonego budownictwa. Hempcrete obejmuje technologie różniące się: sposobem wykonania elementów budynku; charakterystyką i proporcją komponentów użytych do otrzymania kompozytu oraz sposobemjego wytwarzania. Z uwagi na te różnice, właściwości materiału zawierają się w bardzo szerokim zakresie. Słowa kluczowe: hempcrete, kompozyt konopno-wapienny, ekologiczne materiały budowlane, budownictwo zrównoważone.zastosowaniem PRAKTYKA BUDOWLANA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 -2016 (nr 527) 1) PolitechnikaWarszawska,WydziałArchitektury *) Adres do korespondencji: e-mail: m.w.golebiewski@gmail.com Abstract. Hempcrete is a composite constructionmaterial, generally consisting of hemp shiv (hurd), lime-based binder,water and alternative additives. Natural origin of the material, its low embodied energy and consequently low CO2 emission in a whole life- cycle, its full recyclability and high thermal insulation properties makes the material truly ecological, possibly making important contribution to development of sustainable construction. Hempcrete technology is a wide-ranging definition which includes methods differing in: a way the elements of buildings are being done, characteristics and proportions of the components used to production of the composite and methods applied to its formation. Due to the aforementioned differences, properties of the material fall within a wide range. Keywords: hempcrete, hemp-lime composite, ec[...]

Rola kompozytów konopno-wapiennych w rozwoju budownictwa zrównoważonego DOI:10.15199/33.2017.08.56

Czytaj za darmo! »

się konopie, są najczęściej terenami dotkniętymi strukturalnym bezrobociem [11]. W tym wymiarze, rozwój technologii może przyczynić się do zrównoważenia rozwoju społecznego i ekonomicznego kraju. Stosowanie hempcrete może mieć wpływ na oszczędność energii podczas cyklu użytkowania budynku. ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 8 ’2017 (nr 540) 1) Politechnika Warszawska, Wydział Architektury; m.w.golebiewski@gmail.com Streszczenie.Wartykule zaprezentowano obszary zastosowania technologii kompozytów konopno-wapiennych, które wnoszą istotny wkład w rozwój budownictwa przyjaznego środowisku i człowiekowi. Ponadto wskazano możliwości jej zastosowania w polskich warunkach i szczegółowo omówiono ekologiczne właściwości materiału. Jest to kontynuacja publikacji "Kompozyty konopno-wapienne (hempcrete)", opublikowanej w miesięczniku "Materiały Budowlane" nr 7/2016, w której scharakteryzowano omawianą technologię. Słowa kluczowe: hempcrete, kompozyt konopno-wapienny, ekologiczne materiały budowlane, budownictwo zrównoważone. Abstract. The article identifies areas of hemp-lime composites technology, which have a significant potential for development of eco - and human - friendly construction and indicates the possibility of its application in polish conditions. The article focuses on ecological properties of the material. It is a continuation of the publication "Hemp - lime composites (hempcrete)" (Materiały Budowlane 07/2016), in which the discussed technology was characterized. Keywords: hempcrete, hemp-lime composite, ecological construction materials, sustainable construction. DOI: 10.15199/33.2017.08.56 Rola kompozytów konopno-wapiennych w rozwoju budownictwa zrównoważonego Potential of hemp-lime composites for development of sustainable construction mgr inż. arch. Michał Gołębiewski1) Artykuł przeglądowy 198 Fenomen materiału został zauważony m.in. w Haverhill[...]

Wytrzymałość na ściskanie kompozytów konopno-wapiennych wytworzonych metodą ubijania DOI:10.15199/33.2018.09.24


  Kompozyt konopno-wapienny (hempcrete) to materiał budowlany składający się z paździerza konopnego pozyskanego z łodygi konopi przemysłowych (Cannabis Sativa L) w procesie dekortykacji, rozdrobnionej na wióry odpowiednich rozmiarów oraz spoiwa o największym udziale wapna hydratyzowanego i mniejszym wapna hydraulicznego, pucolan, cementu, a także innych dodatków. Z uwagi na małą wytrzymałość mechaniczną materiału najczęściej stosuje się go do budowy ścian nienośnych, jakowypełnienie szkieletowych ścian nośnych oraz jako materiał izolacyjny ścian, podłóg, poddaszy i dachów.Technologiawykonywania przegród pionowych może obejmować: formowaniemonolitycznych ścian przez ubijanie mieszanki w dwustronnym szalunku; natryskiwanie materiału na jednostronny szalunek;murowanie z użyciem wcześniej uformowanych bloczków lub prefabrykację elementów ścian. Ze względu na właściwości materiał zyskuje popularność jako alternatywa dla materiałów obecnie stosowanych w budownictwie [2, 4, 5]. Literatura przedmiotu [1÷3, 8÷10] podaje szeroki zakres zmiennościwytrzymałości na ściskanie kompozytu konopno- -wapiennego (tabela 1), stąd bezpośrednim celem badań było określenie wytrzymałości na ściskanie kompozytówwytworzon[...]

Współczynnik przewodzenia ciepła ziemi ubijanej stabilizowanej cementem DOI:10.15199/33.2015.12.07


  Przedmiotem artykułu jest analiza wyników badań właściwości termicznych monolitycznych ścian konstrukcyjnych wykonanych z ziemi ubijanej stabilizowanej cementem.Badaniom poddano próbki wytworzone w warunkach laboratoryjnych. Parametry wytrzymałościowe kompozytu z ziemi pozwalają na dobór takiego gruntu (dostępnego w warunkach lokalnych w Polsce), który umożliwiawykonanie przegród pionowych pełniących funkcję konstrukcyjną. W klimacie umiarkowanym konieczne jest jednak zastosowanie dodatku stabilizującego, który zapewnia odpowiednią trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne. Najczęściej stosowanym stabilizatorem jest cement, którego niewielka ilość gwarantuje odpowiednią trwałość elementu. W artykule zaprezentowanowyniki badańwspółczynnika przewodzenia ciepła próbek ziemi ubijanej stabilizowanej cementem. Próbki wykonane z różnych mieszanek ziemi miały zbliżoną gęstość objętościową. Uzyskane wyniki ukazują zakres zmienności współczynnika przewodzenia ciepła ziemi ubijanej w zależności od uziarnienia mieszanki ziemi. Słowa kluczowe: ziemia ubijana, przewodność cieplna, aparat płytowy HFM.Ziemia ubijana umożliwia wznoszenie monolitycznych ścian nośnych (fotografia 1) z lokalnie dostępnego gruntu, zalegającego pod warstwą humusu. Technologia wznoszenia tego typu ścian polega na ubijaniu warstwami wilgotnej mieszanki ziemi układanej w deskowaniu. Ze względu na trwałośćmateriału, w klimacie umiarkowanym, mieszanka ziemi powinna zawierać dodatek zwiększający odporność na czynniki atmosferyczne. Najczęściej jako stabilizator stosowany jest cement portlandzki. Na wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych na bazie ziemi wpływa wiele właściwości materiału, wśród których największe znaczenie mają jego gęstość objętościowa oraz wilgotność. Relację przewodności cieplnej do gęstości objętościowej w stanie suchym materiałów z ziemi pokazano na rysunku 1. W zależności od zastosowanej technologii zagęszc[...]

 Strona 1