Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Stelmasińska"

Analiza zmian nadciśnienia mieszanin gazowych w sieci niskiego ciśnienia w zależności od obciążenia i usytuowania w terenie DOI:10.15199/17.2018.9.3


  1. Wprowadzenie Sieci gazowe niskiego ciśnienia zasilane są za pomocą stacji redukcyjnej, której głównym zadaniem jest obniżenie nadciśnienia strumienia gazu z wartości średniej do niskiej. Wielkość nadciśnienia strumienia gazu wprowadzanego do takiej sieci powinna zawierać się w przedziale od 1700 Pa do 2500 Pa. Drugim ważnym parametrem charakteryzującym jakość paliwa gazowego transportowanego siecią (oprócz nadciśnienia) jest wielkość ciepła spalania gazu, które powinno być większe niż 34.0 MJ/m3. Zapewnienie prawidłowej pracy sieci gazowej i dostarczanie odbiorcom strumienia gazu w odpowiedniej ilości i o prawidłowych parametrach jakościowych jest zadaniem operatora sieci. Zadanie to można realizować na przykład na podstawie wyników uzyskanych podczas symulacji przepływu gazu w sieci, wykonywanych dla różnych wariantów i warunków. Modelowanie przepływu może mieć szczególne znaczenie w sytuacji, gdy siecią gazową będą przesyłane razem z tradycyjnym gazem ziemnym inne paliwa gazowe, pochodzące z odnawialnych źródeł energii (np. biometan). Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie w ostatnich czasach niestandardowym zagospodarowaniem energii z odnawialnych źródeł energii wydaje się zasadne prowadzenie symulacji przepływu w sieci dla paliw o innym cieple spalania niż gaz ziemny. Dodawanie do gazu ziemnego biometanu, jako produktu oczyszczania biogazu pochodzącego z biogazowni powoduje znacznie obniżenie wartości ciepła spalania mieszaniny gazu ziemnego i biometanu co wpływa na znaczny wzrost obciążenia sieci gazowej. Natomiast transportowi większych ilości gazu towarzyszy większy spadek ciśnienia w sieci co wymusza zwiększenie nadciśnienia strumienia gazu na wejściu do sieci. Celem prezentowanych badań jest analiza rozkładu nadciśnienia gazu ziemnego lub mieszaniny gazu i biometanu w rurociągach sieci niskiego ciśnienia. Wyniki badań uzyskano podczas symulacji przepływu gazu lub mieszaniny gazu ziemnego i biometanu w sieci dla r[...]

Analiza zmian wybranych parametrów hydrodynamicznych w gazociągach niskiego ciśnienia w zależności od rodzaju transportowanego paliwa gazowego DOI:10.15199/17.2017.6.10

Czytaj za darmo! »

Gaz ziemny jest jednym z surowców energetycznych, którego spalaniu nie towarzyszy ulatnianie się substancji szkodliwych dla środowiska. Natomiast wzrost zapotrzebowania na to paliwo powoduje, że coraz większe ilości gazu muszą być dostarczane do kraju i transportowane siecią gazową do odbiorców. Transport gazu na terytorium kraju odbywa się odpowiednio zaprojektowaną siecią rurociągową, natomiast do krajowego systemu gazowniczego gaz może być dostarczany drogą morską w postaci gazu skroplonego (LNG), drogą lądową jako gaz ziemny (NG) lub gaz ziemny uzupełniony wodorem pochodzącym z technologii "power to gas" (PtG) lub biogazem. Rodzaj paliwa przesyłanego siecią rurociągową do odbiorców ma istotny wpływ na wielkość parametrów charakteryzujących dynamikę gazu w gazociągu [1]. W przypadku transportu gazu o bardzo dużej wartości opałowej (dużej zawartości składnika palnego CH4) można ograniczyć koszt transportu wyraźnie mniejszej ilości gazu, a w przypadku wykorzystania już istniejącej infrastruktury gazociągowej, można wykorzystać jej pojemność magazynową do przechowywania nadwyżek niezużytego gazu. Jednak zasilanie sieci czystym LNG jest możliwe tylko w przypadku sieci gazowych, które posiadają jedno źródło zasilania, które będzie bezpośrednio połączone z instalacją do regazyfi kacji LNG. Dostarczanie odbiorcom gazu o mniejszej wartości opałowej skutkuje transportem większych ilości gazu siecią oraz większym zapotrzebowaniem energetycznym urządzeń wspomagających transport rurociągowy (sprężarki i wymienniki ciepła w tłoczniach oraz reduktory i wymienniki ciepła w stacjach redukcyjnych oraz gazomierze). Ponadto transport większych strumieni gazu rurociągami wpływa na powstawanie większych spadków ciśnienia gazu, co wymaga zasilania sieci strumieniem gazu o większym nadciśnieniu. Jednak w ostatnich latach, z powodu wzrostu produkcji energii elektrycznej [2] ze źródeł odnawialnych (wiatru, wody oraz słońca) prowadzone są liczne b[...]

 Strona 1