Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Plewa"

Ocena właściwości lepkosprężystych elastomeroasfaltów z dodatkiem upłynniacza pochodzenia roślinnego DOI:10.15199/33.2015.07.28


  Celem przeprowadzonych badań i analiz była ocena przydatności zastosowania upłynniaczy pochodzenia roślinnego do elastomeroasfaltów oraz ich wpływ na poprawę właściwości lepkosprężystych elastomeroasfaltów. Na podstawie wykonanych oznaczeń właściwości lepkosprężystych lepiszczy asfaltowych dokonano wyboru optymalnego rozwiązania lepiszcza asfaltowego pod względem rodzaju asfaltu bazowego, zawartości kopolimeru SBS i ilości dodatku upłynniacza roślinnego. Dodatek upłynniacza roślinnego pozwala obniżyć lepkość w zakresie temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz emisję substancji szkodliwych będących produktem ubocznym podczas wytwarzania i wbudowywania, zwiększa penetrację asfaltów, powoduje obniżenie temperatury łamliwości, wpływając korzystnie na jego odporność na spękania niskotemperaturowe. Słowa kluczowe: asfalty, lepiszcza modyfikowane, upłynniacze pochodzenia roślinnego, właściwości lepkosprężyste.upłynniacza 1) Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; e-mail: a.plewa@pb.edu.pl Ocena właściwości lepkosprężystych elastomeroasfaltów z dodatkiem upłynniacza pochodzenia roślinnego Analysis of viscoelastic properties polymer modified bitumen with the addition of fluidizers of vegetable origin dr inż. Andrzej Plewa1) Streszczenie. Celem przeprowadzonych badań i analiz była ocena przydatności zast[...]

Wpływ lepiszczy modyfikowanych na właściwości techniczne mieszanek mineralno-asfaltowych DOI:10.15199/33.2018.03.06


  Bardzo istotny wpływ na właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej (MMA) ma zastosowane w niej lepiszcze bitumiczne. Badania i analizy wykonane na podstawie programu SHRP [3] dowodzą, że jakość asfaltu decyduje w 40%o odporności MMAna koleinowanie, w 60%na spękania zmęczeniowe i aż w 90%na spękania niskotemperaturowe. Z tego powodu ważne jest, aby mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane w konstrukcję nawierzchni drogowej charakteryzowały się dużą odpornością na zmęczenie w wyniku oddziaływania ruchu drogowego, odpornością na działanie soli odladzających stosowanych do zimowego utrzymania dróg, a także odpornością na czynniki atmosferyczne, a więc odpowiednią sztywnością w wysokiej temperaturze eksploatacyjnej występującej latem, właściwą elastycznością podczas temperatury ujemnej oraz dużą odpornością na zmiany temperatury [1, 2]. Aby zapewnić wymagane ulepszone właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych, stosuje się do ich produkcji asfalty modyfikowane różnego rodzaju dodatkami. Opracowano wiele metod modyfikacji asfaltów, w których wykorzystywano związki siarki, sole lub odpady gumowe. Najlepsze jednak rezultaty osiągnięto, stosując dodatki polimerów. Uzyskane w ten sposób elastomeroasfalty stosowane są z powodzeniem w różnych warunkach klimatycznych oraz pod bardzo dużym obciążeniem ruchem drogowym. Asfalty te mają niestety wady. Stosowanie elastomeroasfalt[...]

 Strona 1