Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Baczyński"

Bioremediacja gruntów zanieczyszczonych pestycydami chlorowanymi. Przegląd technologii zastosowanych w pełnej skali

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono technologie bioremediacji gruntu zanieczyszczonego odpadami pestycydów chlorowanych, zastosowane i zweryfikowane w pełnej skali technicznej. Omówiono podstawy i zasady każdej z technologii, podano przykłady ich zastosowania oraz osiągnięte wyniki. Dokonano próby krótkiego podsumowania obecnego stanu techniki oraz poruszono niektóre aspekty zastosowania tych technologii w warunkach polskich. A review, with 37 refs., of com. implemented methods for bioremediation of soils polluted with Cl-contg. pesticides. Nazwą "pestycydy chlorowane" określa się grupę związków cechujących się znaczną liczbą podstawników chlorowych w cząsteczce i stosowanych jako substancje aktywne w owadobójczych środkach ochrony roślin. Struktury najważniejszych pestycydów i ich metabolitów p[...]

Przegląd metod służących wyznaczaniu frakcji ChZT w ściekach

Czytaj za darmo! »

Rozwój technologii biologicznego oczyszczania ścieków sprawia, że tradycyjne sposoby charakteryzowania zanieczyszczeń organicz- nych w ściekach, takie jak oznaczenia ogólnego ChZT i BZT, stają się daleko niewystarczające. Przyczynia się do tego zwłaszcza stoso- wanie procesów biologicznego usuwania związków azotu i fosforu, jak również coraz szersze wykorzystanie metod modelowania mate- matycznego w projektowaniu i eksploatacji reaktorów biologicznych. Konieczne jest dokonywanie bardziej szczegółowej charakterystyki – podziału występujących w ściekach zanieczyszczeń organicznych na tzw. frakcje ChZT, różniące się podatnością na rozkład biologicz- ny oraz zachowaniem w trakcie przebiegu procesów oczyszczania.29 uciążliwość nawet z tego samego źródła może być różna w zależności od wrażliwości oceniających ją osób. W przeprowadzonych badaniach przyjęto statystyczny sposób oceny uciążliwości zapachowej danego urządzenia lub obiektu technologicznego[...]

Biologiczne oczyszczanie ścieków zawierających kaprolaktam. Przegląd literatury DOI:10.15199/62.2018.1.18


  Kaprolaktam (cykliczny amid kwasu 6-aminoheksanowego) jest obecnie jednym z najszerzej wykorzystywanych półproduktów przemysłu chemicznego. Światowe moce produkcyjne tego związku są szacowane na ok. 8 mln t/r1). Największym polskim producentem kaprolaktamu jest Grupa Azoty, wytwarzająca go w ilości ok. 170 tys. t/r, co czyni ją jednym z największych producentów tego związku w Europie2). Niemal cała produkcja kaprolaktamu jest wykorzystywana do wytwarzania poliamidu-6 (polikaprolaktamu) w formie włókien lub żywic. Lista wytwarzanych z niego artykułów jest bardzo obszerna i obejmuje m.in. różne rodzaje przędzy tekstylnej i technicznej (m.in. ubrania sportowe, żyłki, torby, namioty), artykuły stosowane w przemyśle elektrycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym (części, konektory, obudowy, opony) oraz przedmioty gospodarstwa domowego. Kaprolaktam jest także stosowany w produkcji folii, opakowań, farb, lakierów, sztucznych ścięgien i kości3).Synteza samego kaprolaktamu, jak i poliamidu-6 generuje ścieki zawierające kaprolaktam i związki pokrewne. Wymagają one oczyszczania także ze względu na szkodliwe oddziaływanie tej substancji. Jest ona szybko wchłaniana zarówno przy wdychaniu, jak i po połknięciu. Dawki śmiertelne dla szczura wynoszą: LC50 (2 h) 450 mg/dm3 oraz LD50 1155-1660 mg/kg. Efekty chroniczne obejmowały zakłócenia funkcjonowania układu nerwowego, oddechowego i rozrodczego. W przypadku pracowników narażonych na kontakt stwierdzano podrażnienia skóry, błon śluzowych i górnych dróg oddechowych4). Kaprolaktam hamuje także wzrost wielu bakterii występujących w glebach i ściekach5). Polskie przepisy6) wyznaczają dopuszczalne stężenie kaprolaktamu w odprowadzanych ściekach na 10 mg/dm3. W literaturze światowej od czasu ukazania się artykułu Shama i Wase7) brak jest pozycji podsumowującej badania nad oczyszczaniem ścieków zawierających kaprolaktam. W piśmiennictwie krajowym również nie natrafiono na podobną publikację. W prezent[...]

Wykorzystanie testów technologicznych do oceny aktywności osadu czynnego oraz charakterystyki ścieków

Czytaj za darmo! »

W stosowanych obecnie metodach projektowania i modelowania biologicznego oczyszczania ścieków wykorzystuje się koncepcję wyróżniającą w aktywnej biomasie grupy funkcjonalne mikroorganizmów, prowadzące jednostkowe procesy usuwania zanieczyszczeń:  organizmy heterotroficzne, usuwające związki organiczne przy wykorzystaniu tlenu,  organizmy nitryfikujące, zdolne do utleniania azotu amonowego [...]

Doczyszczanie ścieków petrochemicznych w stale zanurzonym napowietrzanym złożu biologicznym (ASFBBR) - doświadczenia z badań w skali pilotowej

Czytaj za darmo! »

Jednym ze skutków polityki wodnej Unii Europejskiej w krajach członkowskich jest wzrost wymagań dotyczących jakości ścieków odprowadzanych do odbiorników. Analizując aktualne przepisy prawne w zakresie norm dopuszczalnych ilości związków organicznych odprowadzanych do wód powierzchniowych można dojść do wniosku, że zakłady przemysłowe wielu branż, w tym chemicznej i petrochemicznej, są zmuszone do zastosowania technologii biologicznego oczyszczania ścieków jako jednego z etapów ich obróbki (zwykle końcowego) lub zintensyfikować pracę istniejącego bloku biologicznego oczyszczania ścieków [1]. Ma to szczególne znaczenie w wolnorynkowych warunkach gospodarki, ponieważ ekonomizacja ochrony środowiska powoduje, że techniczne i organizacyjne zdolności dotrzymywania określonych dla da[...]

Wspomaganie substratowe biologicznego usuwania związków biogennych ze ścieków


  Problem usuwania związków biogennych w oczyszczalniach ścieków w Polsce nabiera coraz większego znaczenia w kontekście konieczności spełnienia do końca 2015 r. ostrzejszych zapisów dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, a w konsekwencji nieuniknionego zaostrzenia wymagań stawianych ściekom oczyszczonym w przepisach krajowych. Główną barierą technologiczną dla procesów biologicznego usuwania azotu i fosforu jest niedobór związków organicznych, który musi być uzupełniany poprzez wykorzystanie wewnętrznych źródeł substratu lub zastosowanie substratu zewnętrznego. W praktyce eksploatacyjnej niedobór substratu organicznego uzupełniany jest w pierwszej kolejności poprzez hydrolizę i kwaśną fermentację osadów wstępnych, a w dalszej poprzez hydrolizę i/lub dezintegrację osadu nadmiernego. Artykuł obejmuje przegląd metod oraz rozwiązań technologicznych pozwalających na zwiększenie ilości substancji organicznych w procesach biologicznego oczyszczania. W szczególności skupiono się na sposobach pozyskiwania węgla ze źródeł wewnętrznych, w tym na nowych rozwiązaniach, prostszych do zastosowania w mniejszych systemach technologicznych.1. Wstęp Zobowiązania przyjęte przez Polskę w Traktacie Akcesyjnym do UE, odnoszące się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) powinny być wypełnione do końca 2015 r. Jest to termin uwzględniający dostosowawcze okresy przejściowe wynegocjowane przez stronę polską w rozmowach przedakcesyjnych. Podstawowym dokumentem rządowym koordynującym działania w tym zakresie jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Dotychczasowe aktualizacje KPOŚK (2005, 2010, 2011 r.) przygotowywane były zgodnie z art. 5.4 dyrektywy ściekowej, wg którego wymagania podwyższonego usuwania [...]

 Strona 1