Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Orliński"

Olej lniankowy jako biopaliwo dla silników o zapłonie samoczynnym


  Przedstawiono informacje dotyczące oleju z lnianki pod kątem jego zastosowania jako samoistnego biopaliwa lub komponentu paliwa do silników z zapłonem samoczynnym stosowanych w środkach transportu. Dokonano oceny właściwości fizykochemicznych wg wymagań normy DIN 51605 określonych dla oleju rzepakowego oraz przeprowadzono badania parametrów użytkowych, charakterystycznych dla produktu stosowanego jako paliwo (właściwości niskotemperaturowe oraz smarowe). Przeprowadzono również badania na hamowni silnikowej wykorzystującej silnik badawczy Perkins 1104C-44, dzięki którym określono wpływ tego rodzaju paliwa na poziomy emisji substancji toksycznych oraz na wybrane parametry pracy silnika. Camelina oil was compared with a com. gas oil in respect to its applicability as a fuel for compression-ignition engines. The use of camelina oil resulted in an increase in CO and NOx emissions and ignition delay angle. The oil did not meet the resp. std. requirements on I2 no., S content and d. but its lubricationg properties were better than those of the gas oil. Lnicznik siewny (rydz) jest rośliną oleistą należącą do rodziny Cruciferae. Głównym produktem są nasiona o zawartości do 40% oleju w odniesieniu do suchej masy. Roślinę tę wyróżnia możliwość uprawy bez konieczności stosowania środków odżywczych i pestycydów, odporność na szkodniki i chwasty oraz łatwa aklimatyzacja. Olej wytłoczony z ziaren tej rośliny może być stosowany zarówno do celów spożywczych, jak i przemysłowych. W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę oleju lniankowego w porównaniu z innymi olejami roślinnymi pod względem zawartości kwasów tłuszczowych. Z tych danych wynika, [...]

Fizykochemiczne właściwości mieszanek alkoholi z bioestrami oraz ich wpływ na emisję toksycznych składników spalin z silnika o zapłonie samoczynnym


  Przedstawiono wyniki pomiaru emisji toksycznych składników z silnika rolniczego o zapłonie samoczynnym typu Perkins 1104C-44 z wtryskiem bezpośrednim, zasilanego paliwem roślinnym RME (estry metylowe kwasów oleju rzepakowego) oraz jego mieszankami z trzema rodzajami alkoholi pochodzenia roślinnego. Wykazano, że rodzaj paliwa o różnych właściwościach fizykochemicznych ma istotny wpływ na emisję toksycznych składników spalin. Com. Me ester of rapeseed oil fatty acids and its mixt. with BuOH, EtOH or i-PrOH (10% of each) were used as fuel for an agricultural diesel engine with direct injection in a std. 11-step test to study the content of CO, hydrocarbons, NOx and particulate matter in the off-gas. The addn. of EtOH to the gas oil resulted in the highest decrease in the NOx and particulate matter contents, while the hydrocarbon and CO contents were lowest in an case of alc.-free oil. Problem zmniejszenia zawartości zanieczyszczeń w odlotowych spalinach silników wysokoprężnych stanowi dla nowoczesnego społeczeństwa poważne wyzwanie. W związku z tym stosowanie paliw otrzymywanych z odnawialnych zasobów roślinnych ma bardzo istotne znaczenie. Wzrastająca troska o ochronę środowiska i ostrzejsze normy zawartości szkodliwych składników w spalinach odlotowych zmuszają przemysł do ciągłego opracowywania różnych alternatywnych paliw, które spalają się czyściej. aPolitechnika Warszawska; bPrzemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa Stanisław W. Kruczyńskia, *, Piotr Orlińskia, Krzysztof Biernatb Fizykochemiczne właściwości mieszanek alkoholi z bioestrami oraz ich wpływ na emisję toksycznych składników spalin z silnika o zapłonie samoczynnym Physicochemical properties of mixtures of alcohols with bioesters and their impact on emissions of toxic components of exhaust from diesel engine Dr inż. Piotr ORLIŃSKI - notkę[...]

Wpływ rodzaju paliwa stosowanego w silniku o zapłonie iskrowym na skład spalin DOI:10.15199/62.2018.11.19


  Na skutek rosnącego zapotrzebowania na energię oraz sukcesywnie zaostrzanych wymagań środowiskowych ograniczających wielkość emisji szkodliwych składników spalin, na świecie obserwuje się wzrost zainteresowania alternatywnymi nośnikami energii. Zalicza się do nich m.in. paliwa gazowe, które w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi umożliwiają ograniczenie wielkości stężeń toksycznych składników spalin1) i ograniczenie emisji cząstek stałych2, 3). Do paliw tych należy skroplona mieszanina propanu i butanu LPG (liquefied petroleum gas)4-6), gaz ziemny (metan) w postaci skroplonej LNG (liquefied natural gas) lub sprężonej CNG (compressed natural gas), zwane paliwami metanowymi7, 8) oraz wodór9, 10). Z uwagi na brak zdolności paliw gazowych do samozapłonu ich wykorzystanie do zasilania silników o zapłonie samoczynnym (ZS) jest problematyczne. Z tego względu zasilanie gazowe najczęściej jest realizowane w silnikach o zapłonie iskrowym (ZI) zasilanych benzyną11-13) po ich adaptacji do zasilania paliwem gazowym lub po konwersji silnika o ZS do silnika o ZI. Wykorzystanie paliw gazowych do zasilania silników o ZS wymaga zmiany układu zasilania silnika z jednopaliwowego na dwupaliwowy14- 16). Silnik jest wówczas zasilany paliwem gazowym i pilotującą dawką oleju napędowego17, 18). Oprócz stosowanych rozwiązań dotyczących przystosowania silnika do zasilania paliwem gazowym produkowane są także nowoczesne silniki gazowe, fabrycznie dostosowane do zasilania paliwem gazowym. Pojazdy z takimi silnikami są dostępne u wielu producentów samochodów osobowych (np. Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Volkswagen)19-21), a także ciężarowych i autobusów (np. Kamaz, MAN, Iveco, Volgabus, STORK)22). W Polsce spośród paliw gazowych do zasilania silników pojazdów od wielu lat powszechnie stosowany jest LPG, a wykorzystanie paliw metanowych na cele transportowe wciąż stanowi kierunek niszowy. Najpopularniejszy spośród paliw metanowych jest CNG. W porów97/ 11(201[...]

Effect of biogas composition on performance of the engine Wpływ składu biogazu na parametry eksploatacyjne silnika DOI:10.15199/62.2016.11.21


  Distillery residue, sludge from wastewater treatment plants, biodegradable fraction of municipal waste and green waste were fermented to biogas (MeH content 52-62% by vol.) used then as a fuel for the dual fuel engine in tractor to study the fuel consumption and emissions of exhaust gases. The replacement of MeH by corresponding amt. of biogas resulted in an increase in fuel consumption and CO emissions. Zbadano wpływ rodzaju substratu na skład chemiczny biogazu, pod względem udziału metanu i ditlenku węgla. Średnia zawartość metanu w otrzymanym biogazie z surowców różnego pochodzenia (wywar gorzelniany, osady z oczyszczalni ścieków, frakcja biodegradowalna odpadów komunalnych, odpady zielone) wynosiła 52-62% obj. W badaniach silnikowych sprawdzono możliwość wykorzystania dwóch rodzajów biogazu do zasilania dwupaliwowego silnika ciągnika rolniczego w aspekcie zużycia paliwa oraz emisji składników spalin. Stwierdzono, że zastąpienie metanu tożsamą dawką biogazu powodowało wzrost zużycia paliwa. Ponadto, wraz ze zwiększaniem zawartości metanu w paliwie gazowym wzrastała emisja węglowodorów i tlenku węgla(II). Nie stwierdzono istotnego wpływu składu paliwa gazowego na wielkość emisji tlenków azotu i cząstek stałych.Wyczerpujące się złoża paliw kopalnych zmuszają do poszukiwania alternatywnych paliw lub źródeł zasilania. Ilość paliw konwencjonalnych wykorzystywanych do zasilania pojazdów można zmniejszyć m.in. poprzez poprawę efektywności ich spalania1), optymalizację sposobu sterowania silnika2), ekologiczną eksploatację pojazdu lub downsizing3). Innym sposobem może być zastosowanie zasilania hybrydowego (tradycyjnego i elektrycznego)4, 5) lub zastąpienie części paliwa konwencjonalnego paliwem alternatywnym (najczęściej etanolem lub estrami kwasów tłuszczowych). Przykłady paliw zawierających biokomponent w postaci estrów kwasów tłuszczowych to paliwa B20 (20% obj. estrów i 80% obj. oleju napędowego) lub B80 (80% obj. estr[...]

 Strona 1