Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Świętochowski"

Lokalizacja wycieku w przewodach wodociągowych wykonanych z tworzyw sztucznych DOI:10.15199/17.2017.6.2


  Metoda korelacji szumu wycieku została zapoczątkowana w latach siedemdziesiątych XX wieku [4]. Do dnia dzisiejszego urządzenia bazujące na metodzie korelacji szumu są wciąż rozwijane i ulepszane. Zmieniają się wymiary urządzeń, sposoby transferu informacji z czujnika do jednostki analizującej itd. lecz idea metody pozostała ta sama. Idea korelacji szumu wycieku (rys. 1) polega na dokonaniu pomiaru dźwięku w dwóch punktach na odcinku przewodu o znanej długości, średnicy i materiale przewodu, a następnie na porównaniu czasu dotarcia dźwięków do każdego z czujników, częstotliwości fali dźwiękowej i wysokości dźwięku [3]. Zapisane przez czujniki informacje są przekazywane przez nadajniki do jednostki analizującej wyposażonej w odpowiednie algorytmy, która porównuje zebrane informacje o dźwięku oraz informacje podane przez operatora. Po dokonaniu analizy wprowadzonych danych urządzenie wskazuje na lokalizację miejsca, z którego dotarł szum o najwyższym dźwięku w odpowiedniej częstotliwości [2]. Bardzo ważne jest wprowadzenie poprawnych danych o odległości pomiędzy czujnikami i szybkości rozchodzenia się fali dźwiękowej w przewodzie (defi niuje to materiał i średnica przewodu). Przewody wykonane ze stali i żeliwa charakteryzują się najlepszą propagacją fali dźwiękowej wynoszącą ok. 1200-1350 m/s. Natomiast przewody wykonane z tworzyw sztucznych takich jak PVC bądź PE charakteryzują się bardzo słabą propagacją fali dźwiękow[...]

Analiza awaryjności miejskiej sieci wodociągowej DOI:10.15199/17.2018.5.3

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Awarie sieci wodociągowych odpowiadają za rzeczywiste straty wody w systemie dystrybucji . Do oceny awaryjności przewodów, a zarazem do oceny ich stanu technicznego, stosuje się wskaźniki intensywności uszkodzeń. Wskaźniki intensywności oblicza się dla: a) przewodów magistralnych, b) przewodów rozdzielczych, c) przyłączy wodociągowych. Wytyczne europejskie [6,7,8] określają granice wartości, których nie powinny przekraczać obliczone współczynniki intensywności uszkodzeń. Podstawowym narzędziem, w obiektywnej ocenie pzoiomu strat rzeczywistych w sieci wodociągowej, stanowi wg International Water Association (IWA) infrastrukturalny wksaźnik wycieków ILI (The Infrastructure Leakage Index). Wskaźnik ILI opisuje zależność między wielkością strat rzeczywistych wody w sieci wodociągowej a wielkością strat rzeczywistych, których nie da się uniknąć ze względu na charakter sieci [5], tj: d) sumaryczną długość sieci rozdzielczej, e) sumaryczną długość przyłączy wodociągowych, f) ilość przyłączy wodociągowych, g) średnią wartość ciśnienia w sieci wodociągowej. Na podstawie obliczonego wskaźnika ILI można dokonać oceny poziomu strat wody w sieci wodociągowej w skali od A do D (A - najlepszy wynik, D-najgorszy wynik) oraz sprawdzić, jakie środki zaradcze defi niuje IWA dla poprawy poziomu strat wody. Osiągnięcie wyniku ILI < 2 wskazuje na bardzo niski poziom strat wody, a jego dalsze obniżanie może być ekonomicznie nieuzasadnione. Z drugiej strony, wynik na poziomie ILI > 8 w krajach rozwiniętych lub ILI > 16 w krajach rozwijających się[...]

 Strona 1