Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Nogaj"

Możliwości ograniczenia emisji pyłów ze spalania węgla kamiennego i biomasy w gospodarstwach domowych DOI:10.15199/62.2018.9.11


  Mianem "niskiej emisji" określa się emisję produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. Niska emisja stanowi źródło wielu zanieczyszczeń powietrza1), co prowadzi do licznych zachorowań, a nawet zgonów. Polska jest nadal w czołówce krajów, które mają problem szczególnie z pyłami zawieszonymi, powstającymi głównie w wyniku spalania paliw stałych2, 3). Stężenia pyłu zawieszonego przekraczają dopuszczalną normę dobową nawet kilkakrotnie. W skrajnych przypadkach przekroczenia dochodziły do 1000% wartości dopuszczalnej dobowej. Taki stan rzeczy wynika m.in. ze spalania w domowych piecach, paleniskach lub lokalnych kotłowniach paliw złej jakości (zasiarczonych, zapopielonych i niskokalorycznych węgli, mułów węglowych lub odpadów)4), a także złego stanu technicznego urządzeń i instalacji kotłowych. Źródłem zapylenia jest także spalanie w piecach i kominkach biomasy5).Na problem zanieczyszczenia powietrza zwraca uwagę unijna dyrektywa6) w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Dyrektywa ta wymusza podjęcie działań naprawczych tam, gdzie pomiary wykażą przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, a w szczególności pyłów PM10 oraz PM2,5. W ramach działań podjętych w celu ograniczenia emisji pyłu zawieszonego ze spalania paliw przez użytkowników indywidualnych opracowano rozwiązanie konstrukcyjne elektrofiltru na potrzeby gospodarstw domowych. Na podstawie tego projektu zbudowano prototyp elektrofiltru, a następnie doświadczalnie dokonano doboru jego parametrów eksploatacyjnych. Założono, że elektrofiltr ten będzie stosowany głównie do kotłów starszej generacji, które przy tym często są zasilane paliwem o gorszych parametrach jakościowych. W przypadku takich kotłów i paliw stężenie pyłów na wlocie elektrofiltru może znacznie przekraczać wartości uzyskiwane metodą obliczeniową. Część doświadczalna Materiały Badania pro[...]

 Strona 1