Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Petr Besta"

Removal of zinc from the blast-furnace process Usuwanie cynku z procesu wielkopiecowego DOI:10.15199/62.2016.9.19


  Monitorowano zawartość cynku w surowcach i w produktach przemysłowego wielkopiecowego procesu produkcji surówki żelaznej. Określano także zawartość cynku w wymurówce wielkiego pieca. Przedyskutowano możliwości usuwania cynku z procesu wielkopiecowego. Zn content was monitored in the input raw materials and output products of the industrial blast-furnace process for Fe prodn. The content of Zn in the blast furnace lining was also detd. The possibilities for removing Zn from the blastfurnace process were discussed. Wiele pierwiastków zawartych w rudzie żelaza (siarka, ołów, fosfor, kadm, chrom, cynk) może wywierać niekorzystny wpływ na przebieg procesu technologicznego produkcji surówki żelaznej i na jakość końcowego wyrobu1). Dokładne zdefiniowanie szkodliwości poszczególnych substancji jest jednak trudne. Każde z zanieczyszczeń może być szkodliwe w pewnych postaciach, a nie działać szkodliwie w innych. Każde też może w inny sposób oddziaływać w różnych fazach procesu przemysłowego (np. węglany alkaliczne oddziałują niszcząco na wymurówkę pieca, ale z drugiej strony obniżają lepkość żużla)2). Niektóre substancje nie utrudniają procesu produkcyjnego surówki (np. fosfor), ale są odpowiedzialne na zaburzanie procesu wytwarzania stali3). Szkodliwość poszczególnych pierwiastków i związków w procesie wielkopiecowym powinna być zatem oceniana rozważnie i oparta na znajomości teoretycznych podstaw procesu wytwarzania surówki. Substancje szkodliwie oddziałujące na proces wielkopiecowy można ogólnie podzielić na 3 grupy obejmujące (i) pierwiastki, takie jak cynk, które oddziałują niekorzystnie na przebieg procesu (powodując np. uszkodzenia wymurówki pieca lub odkładanie się osadów i związane z tym problemy technologiczne), (ii) pierwiastki i związki, takie jak siarka, które mogą pogorszyć jakość produktu poprzez zmianę składu chemicznego surówki lub żużla oraz zmianę ich lepkości lub temperatur topnienia, oraz (iii) substancje, takie j[...]

Dysocjacja węglanów i krzemianów alkalicznych w procesie redukcji tlenku żelaza DOI:10.15199/62.2018.1.11


  Redukcja tlenków żelaza stanowi podstawę produkcji żelaza i ma miejsce w atmosferze redukującej wielkiego pieca. Występują tam również szkodliwe pierwiastki, które mogą negatywnie wpłynąć na cały ten proces. Należą do nich metale alkaliczne i metale ciężkie. Wodorotlenki metali alkalicznych występują w procesie wielkopiecowym przeważnie w postaci związków kompleksowych, takich jak (K)Na2O·SiO2, (K)Na2O·Al2O3·xSiO2 i (K)Na2O·Fe2O3, oraz, w niewielkim stopniu, jako (K)Na2CO3 lub (K)NaCl1). Same Na2O i K2O wykazują również wysoce negatywny wpływ nie tylko na przebieg procesu wielkopiecowego, lecz także na ostateczną jakość surówki. Ich wpływ na procesy metalurgiczne jest porównywalny z wpływem większości metali ciężkich. Wodorotlenki zwiększają reaktywność koksu, powodują przedwczesne uplastycznienie wsadu rudy, rozpad spieku i degradację granulek. Ponadto są przyczyną tworzenia się osadów na wymurówce wielkiego pieca i przyspieszają jej zużycie2). Przedostają się one do wielkiego pieca wraz ze składnikami wsadu, zwłaszcza jeśli jako surowce stosuje się koks lub produkty procesu spiekania i granulowania (spieki, granulaty) o niskiej jakości. Węglany alkaliczne również wykazują negatywny wpływ na przebieg procesu wielkopiecowego, a także na spiekanie rudy. W przypadku procesu wielkopiecowego większe zawartości tych składników zakłócają technologiczny proces produkcji oraz zmniejszają ilość wyprodukowanego metalu. Większość firm meta-The reduction of iron oxides is a basic principle in the production of iron and takes place in the reducing atmosphere of blast furnace. There are a number of harmful elements here that can negatively affect the entire process. A large group consists of alkalis and heavy metals. Alkalis usually enter the blast furnace process in the form of complex compounds, such as (K)Na2O·SiO2, (K)Na2O·Al2O3·xSiO2, (K)Na2O·Fe2O3, and, to a small extent, also as (K)Na2CO3 or (K)N[...]

 Strona 1