Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marta Radzimierska"

Ozonowany olej roślinny w procesie bioremediacji środowisk zanieczyszczonych olejem napędowym DOI:10.15199/17.2017.6.9


  Do jednych z głównych problemów krajów uprzemysłowionych należy skażenie wód podziemnych ropą naftową i jej produktami na skutek nieprawidłowego przechowywania związków ropopochodnych czy awarii podczas transportu. Substancje te należą do związków o charakterze mutagennym, toksycznym, teratogennym czy kancerogennym, stąd bardzo ważne jest efektywne oczyszczanie środowisk wodnych w celu ich rekultywacji i ponownego użycia wody. Poniższe badania prowadzone były w celu znalezienia metody modyfi kacji bioremediacji, która przyspieszyłaby ten proces i umożliwiła efektywne oczyszczanie skażonego środowiska. Dotychczas w literaturze nie opisano wpływu ozonowanego oleju rzepakowego na mikroorganizmy podczas biodegradacji oleju napędowego w wodzie. Znane są jednak właściwości ozonowanych olejów roślinnych stosowanych w dermatologii, farmacji i kosmetyce (1,2). Ozonowane oleje stanowią szeroką gamę produktów wykazujących działanie inhibitujące i letalne w stosunku do bakterii Gram- dodatnich i Gramujemnych, w tym szczepów opornych na antybiotyki (1,2). Właściwości bójcze ozonowanych olejów roślinnych związane są z reakcjami ozonu z triglicerolami, w których to powstaje mieszanina utlenionych związków, takich jak ozonki, nadtlenki czy aldehydy (3). 2. Metodyka badawcza Do badań wykorzystano pięć szczepów bakterii, które pobrano ze środowiska skażonego związkami ropopochodnymi, wykazujących zróżnicowane preferencje substratowe. Doświadczenie prowadzono zarówno na monokulturach wybranych mikroorganizmów jak i ich konsorcjum. Mikroorganizmy użyte do badań wyselekcjonowano na podstawie 14-dniowej hodowli wstrząsanej, która prowadzona była w obecności oleju napędowego w stężeniu 10% v/v. Na podstawie wyników wstępnej oceny zdolności degradacyjnych mikroorganizmów wybrano dwa szczepy charakteryzujące się najwyższym stopniem wykorzystania oleju napędowego - odpo[...]

 Strona 1