Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Mukawa"

Przetwarzanie osadów ściekowych w procesie termicznej hydrolizy i fermentacji na przykładzie oczyszczalni ścieków w Tarnowie DOI:10.15199/62.2018.9.18


  Fermentacja osadów ściekowych poprzedzona termiczną hydrolizą jest jednym z procesów prowadzących do stabilizacji biologicznej1) osadów ściekowych oraz zmniejszenia ich ilości. Powstałe po procesie przetwarzania osady ściekowe nadają się do środowiskowego wykorzystania, np. na cele rekultywacji terenów zdegradowanych. Problemy z zagospodarowaniem osadów ściekowych w Polsce Według danych Głównego Urzędu Statystycznego2) w 2016 r. w Polsce powstało 947,2 Gg suchej masy osadów ściekowych (568,3 Gg suchej masy komunalnych osadów ściekowych). Na podstawie dotychczasowych danych i obserwacji szacuje się, że średni roczny wzrost ilości suchej masy osadów ściekowych wyniesie 2-3%3).Zakaz składowania osadów ściekowych obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r., wynikający z rozporządzenia4), wymusił na podmiotach zarządzających oczyszczalniami ścieków wdrożenie nowych technologii i dostosowanie gospodarki osadami ściekowymi do nowego stanu prawnego. Duży problem z zagospodarowaniem osadów widoczny jest zwłaszcza w małych i średnich oczyszczalniach ścieków, które nie mogą pozwolić sobie na budowę zaawansowanych technologicznie instalacji, takich jak np. stacje termicznego przekształcania osadów, funkcjonujące w dużych oczyszczalniach ścieków. Racjonalne i uzasadnione, zarówno w aspekcie przepisów prawa, jak i dostępnych na rynku technologii, wydają się być metody przetwarzania osadów ściekowych wykorzystujące procesy suszenia i współspalania osadów, jak również ich monospalania5) (11 monospalarni osadów ściekowych w Polsce). Znajduje to swoje odzwierciedlenie w powstałych do tej pory, jak i realizowanych/planowanych do utworzenia nowych instalacji tego typu. Oddana do użytkowania w marcu 2017 r. instalacja termicznej hydrolizy i fermentacji osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Tarnowie daje możliwość częściowego uporządkowania problemu gospodarki osadowej w regionie tarnowskim, pozwalając na zmniejszenie ilości powstających osadów ś[...]

 Strona 1