Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Wisła-Walsh"

Otrzymywanie w operacjach mechanicznych złożonego sorbentu wapniowego do jednoczesnego usuwania SO2 i NOx DOI:10.15199/62.2018.9.7


  Jedną ze strategii obniżania emisji SO2 na etapie spalania jest wprowadzanie CaCO3 lub Ca(OH)2 do komory paleniska, w miejscu gdzie temperatura jest najkorzystniejsza dla procesu rozkładu sorbentu wapniowego. Pomimo niższej temperatury rozkładu termicznego, wodorotlenek wapnia jest sorbentem bardziej skutecznym niż węglan wapnia, zarówno w metodach FSI lub LIMB, jak i w przypadku spalania fluidalnego1, 2). W przypadku palenisk fluidalnych stosowanie sorbentu wapniowego jest jednak ograniczone jego rozdrobnieniem, wynikającym ze sposobów jego otrzymywania. Niezależnie od techniki spalania i stosowanej metody usuwania SO2 3, 4), ograniczanie emisji NOx polega z reguły na stosowaniu odpowiednich katalizatorów (metody SCR) lub na wprowadzaniu roztworu amoniaku lub mocznika (metody SNCR)5, 6). Niezależnie od wyboru metody zmniejszania emisji NOx, każda z metod wymaga budowy odpowiedniej instalacji do jej realizacji W Katedrze Systemów Wytwarzania AGH opracowano metodę otrzymywania sorbentu wapniowego do palenisk fluidalnych, polegającą na operacjach mechanicznych. Materiałem wyjściowym do jego produkcji jest wodorotlenek wapnia. Po dodaniu do niego odpowiedniej ilości wody i rozprowadzeniu, poddaje się go procesowi scalania, sezonowania, a następnie rozdrabniania do określonej frakcji. Otrzymany w ten sposób sorbent wapniowy charakteryzuje się rozbudowaną teksturą w porównaniu z materiałem wyjściowym4, 7, 8). W prowadzonych wcześniej pracach4, 7) stwierdzono, że niezależnie od techniki scalania otrzymuje się sorbent wodorotlenkowy o rozbudowanej teksturze, różniącej się głównie wielkością i rozkładem mezoporów. Stwierdzono również, że ta grupa porów jest odpowiedzialna za wielkość sorpcji SO2 4, 7). Biorąc pod uwagę wpływ takich dodatków do sorbentu kompozytowego, jak MgO, Al2O3, Fe2O3 8), sprawdzono jak dodatek mocznika będzie wpływał na teksturę sorbentu, a w konsekwencji na wielkość sorpcji SO2. W tym celu Ca(OH)2 wraz z lepisz[...]

 Strona 1