Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz STECZKO"

Analiza pracy systemu elektronicznego ostrzegania z czujnikami drgań z AFP

Czytaj za darmo! »

Praca przedstawia analizę systemu elektronicznego ostrzegania z kaskadowo połączonymi czujnikami drgań z akustyczną falą powierzchniową (AFP). Elektroniczna identyfikacja drgającego czujnika będzie możliwa przez wykonanie płytek czujników o różnych częstotliwościach rezonansowych. Pozwoli to na lokalizację zagrożenia obiektu. Informacja umożliwiającą identyfikację czujnika i jego stan będzie zawarta w sygnale wyjściowym z czujnika. Obie te informacje mogą być wspólnie przesyłane i rejestrowane przez proste układy elektroniczne. Abstract. In the paper analysis of the warning system with cascade-linked surface acoustic waves (SAW) vibrations sensors is presented. The sensors are based at SAW delay-lines. The identification of vibrating sensors is possible due to their different resonance frequency of plates. This enables identification where the intruder acts. The necessary pieces of information are distributed in the output signal from the sensor. The system analysis and registers which sensor vibrates and the intensity of the vibrations. (The analysis of electronics warning systems with surface acoustic wave sensors) Słowa kluczowe: akustyczne fale powierzchniowe, czujniki drgań z AFP, drgania układów dyskretno-ciągłych. Keywords: surface acoustic waves (SAW), SAW vibrations sensors, electronic warning system, vibrations of discrete-continuum systems. Wstęp Celem ochrony technicznej obiektów jest wykrycie i lokalizacja prób dotarcia niepożądanych osób i sprzętu do chronionego obiektu. Zwykle wykonuje się ją w systemach elektronicznego ostrzegania pracujących w oparciu o czujniki przestrzenne lub czujniki liniowe. Czujniki przestrzenne działają na zasadzie przecięcia drogi wąsko uformowanego różnego rodzaju promieniowania. Czujniki liniowe wymagają kontaktu intruza z najbliższym otoczeniem czujnika. Do czujników liniowych zaliczamy koncentryczne kable sensorowe, światłowody, a także czujniki wibracyjne. Reagują one na drgania i zmiany [...]

Koncepcja wykorzystania czujników przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową w telemetrii błotnej DOI:10.15199/48.2015.12.20

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania czujnika przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową w impulsowej telemetrii błotnej. Pokazano realizację odwiertów w formacjach łupkowych. Omówiono metody transmisji sygnałów pomiędzy dolnym zespołem wiertniczym, a zespołem sterowania wykonywaniem odwiertu. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych potwierdzających przyjętą koncepcję. Abstract. The paper presents a concept of using acceleration sensor surface acoustic wave in a mud pulse telemetry. Showing the realization of drilling in shale formations. Showing a method of transmitting signals between the lower drilling unit, and the control unit performing well. We present the results of experimental studies confirming adopted the concept. (The Concept of Using Acceleration Sensors Surface Acoustic Wave in the Telemetry Mud) Słowa kluczowe: impulsowa telemetria błotna, akustyczne fale powierzchniowe, czujnik przyśpieszenia Keywords: Mud Pulse Telemetry, surface acoustic waves, acceleration sensor Wstęp Poszukiwania gazu i ropy w formacjach łupkowych wymagają wykonania wielu odwiertów. Odwierty wykonywane są na bardzo duże odległości sięgające łącznie nawet do kilkunastu kilometrów. Na rys.1 przedstawiono typowy przekrój trajektorii odwiertu. Rys 1. Trójwymiarowy przekrój trajektorii wierceń [1] Każdy odwiert posiada strefę pionową o głębokości około 3km, oraz strefę wiercenia poziomego o długości dochodzącej do 7km. Średnica odwiertu zwykle wynosi około 15cm. Do odwiertów jest wprowadzona stalowa rura płuczkowa złożona z odcinków o długości 9m i średnicy od 50mm do 125mm. Pompy szlamowe (wyporowe) tłoczą wodę płuczkową do wnętrza rur stalowych pod ciśnieniem 300Bar, co zapewnia energię niezbędną do realizacji procesu wiercenia. Na rys. 2 przedstawiono schemat wykonania typowego odwiertu. Możemy w nim wyróżnić: 1. centralne stanowisko pomiarowo-sterownicze umieszczone na powierzchni ziemi. 2. dolny zespół wiertniczy. 3. Sta[...]

Parametry czujników przyśpieszenia z akustyczną fala powierzchniową DOI:10.15199/48.2015.01.28

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono czujnik przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową. Omówiono jego zasadę działania i sposób modelowania pracy . Przedstawiono układ pomiarowy czujnika. Amplitudowa charakterystyka częstotliwościowa, czułość i liniowość to podstawowe parametry czujnika. Przedstawiono sposoby pomiaru tych parametrów. Wykonano ich analizę. Otrzymane parametry porównano z parametrami aktualnie stosowanych czujników przyśpieszenia. Abstract. The paper presents acceleration sensor surface acoustic wave. The principle of operation and the modeling work have been discussed. Presented sensing system. Basic parameters of the sensor are: the amplitude frequency response, sensitivity, linearity. Are ways to measure these parameters. Made their analysis. The obtained parameters are compared with parameters currently used in acceleration sensors. (Acceleration sensors surface acoustic wave parameters) Słowa kluczowe: akustyczne fale powierzchniowe, czujnik przyśpieszenia Keywords: surface acoustic waves, acceleration sensor Wstęp Przyspieszenie jest wielkością wektorową, która charakteryzuje szybkość zmian wektora prędkości punktu materialnego zarówno w jego wartości liczbowej jak i kierunku. Przyśpieszenie jest wektorową sumą trzech przyśpieszeń: względnego, unoszenia i Coriolisa. Przyśpieszenie jest podstawowym parametrem ruchu. Znajomość przyśpieszenia pozwala nam na określenie właściwości ruchu ciała, a także wielkości sił działających na ciało. Ma to bardzo istotne znaczenie dla rozwoju wielu obszarów współczesnej techniki. Rola przyśpieszenia w opisie ruchu podstawowych modeli ciał, a więc punktu materialnego, ciała stałego sztywnego i ciała stałego podlegającego odkształceniom sprężystym i plastycznym jest różna. Przyśpieszenie jako wielkość wektorową można rozpatrywać i mierzyć w różnych układach odniesienia użytecznych do opisu problemu. Do pomiaru przyspieszenia są stosowane różne konstrukcje mierników przyspieszenia popularnie na[...]

Podzespoły z akustyczną falą powierzchniową DOI:10.15199/48.2015.01.29

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono podzespoły z akustyczną falą powierzchniową. Omówiono ich historyczny rozwój od wynalazku przetwornika międzypalczastego przez pierwsze zastosowania do obróbki sygnałów złożonych w systemach radiolokacyjnych i do wprowadzenia filtrów AFP dla telefonii komórkowej. Przedstawiono praktycznie wykonane podzespoły z AFP znane z literatury oraz z prac Autorów. Abstract. The paper presents components of surface acoustic wave devices. Will discuss the historical development of the components of the AFP since invention the interdigital transducer the first use of complex signal processing in radar systems for the introduction of filters AFP for miniaturization of mobile telephony. The components are practically made of AFP familiar with the literature and the work of the Authors. (surface acoustic wave devices) Słowa kluczowe: urządzenia z akustyczną falą powierzchniową Keywords: surface acoustic wave devices Wstęp Fala powierzchniowa rozprzestrzenia się w pobliżu powierzchni swobodnej ciała stałego i zanika w jego głębi. Głębokość wnikania fali zależy od rodzaju ośrodka, częstotliwości fali, a także typu fali. Zwykle głębokość zanikania odpowiada długości fali powierzchniowej. W ośrodkach izotropowych rozróżniamy dwa typy fal powierzchniowych. Pierwszy to fala Rayleigha. Jej opis matematyczny został opracowany w 1885 r. Drugi to fala Love’a, której opis matematyczny został opracowany w 1911 r. W przypadku fali Rayleigha ruch cząstek odbywa się po elipsie, której płaszczyzna jest wyznaczona przez kierunek propagacji fali i kierunek prostopadły do powierzchni swobodnej ciała stałego. W przypadku fali Love’a, ruch cząstek odbywa się prostopadle do kierunku propagacji i równolegle do powierzchni swobodnej ciała stałego. Tego typu fale powierzchniowe towarzyszą trzęsieniom ziemi. W ośrodkach anizotropowych struktura i właściwości fal powierzchniowych zależą od rodzaju anizotropii i kierunku rozprzestrzeniania[...]

 Strona 1