Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard MOSZUMAŃSKI"

Narzędzia do wytwarzania części cienkościennych z materiałów rozdrobnionych metodą dynamiczną


  Prasowanie pulsacyjne materiałów rozdrobnionych umożliwia uzyskanie części o specjalnych właściwościach i kształtach uważanych do- tychczas jako nietechnologiczne. Należą do nich cienkościenne tuleje i tarcze. Opracowane narzędzia i oprzyrządowanie stanowiące nowość w skali techniki światowej rozwiązuje problemy występujące zarówno podczas napełniania komór zasypowych surowcem, kształtowanie jednorodnych wyprasek "zielonych" oraz ich efektywne wysuwanie z przestrzeni roboczej. Przeprowadzono badania teoretyczne i doświad- czalne nowych metod technologicznych oraz oceniono funkcjonalność zaproponowanych konstrukcji. Pulsatory pressing of particulate materials allows making parts with special properties and shapes hitherto considered as non-technological. These include thin-walled sleeves and discs. The developed tools and equipment constituting a novelty in the world-scale technology solve problems that occur during filling of the loading chamber with raw material, moulding of homogeneous ‚green’ compacts and their effective ejecting from the workspace. The theoretical and experimental studies of new technological methods were carried out and functionality of the proposed design was evaluated. Słowa kluczowe: materiały rozdrobnione; cienkościenna tuleja; cienkościenna tarcza; zasypywanie równoległe; zasypywanie obiegowe Key words: particulate materials, thin-walled sleeve, thin-walled disc; parallel charging; circular charging.1. Wprowadzenie. Wysoka jednorodność gęstości, zwłaszcza dla elementów smukłych i cienkościennych uzyskiwana jest prasowaniem izostatycznym. Znana jest technika prasowania izostatycznego na zimno (CIP) metodą mokrą (Wet - Bag Isostatic Pressing). Proszek zasypywany jest do komory utworzonej w elastycznej matrycy wykonanej w całości z żywicy poliuretanowej lub w części elastycznej, a w części sztywnej - stalo- wej. Zespół narzędziowy zanurzany jest w cieczy, któ- rej ciśnienie wzrasta do wartości kilkuse[...]

 Strona 1