Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek KĘSY"

Rozpęczanie wsadów rurowych w procesie elektrodynamicznego formowania metali w ujęciu analizy chropowatości i topografii powierzchni DOI:10.12915/pe.2014.06.042

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy dotyczącej zmian stanu struktury powierzchni uzyskanej w procesie rozpęczania wsadów rurowych. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów powierzchni w wymiarze liniowym 2D oraz przestrzennym 3D zaprezentowano analizę wpływu procesu elektrodynamicznego kształtowania przedmiotów metalowych na właściwości powierzchni, rozpatrywane z punktu widzenia chropowatości, kierunkowości i izotropii struktury powierzchniowej. Abstract. In the paper the results of an analysis concerning the changes in surface structure of a tubular charge subject to electrodynamic forming process are presented. On the basis of surface measurements in 2d and 3d an analysis concerning the influence of electrodynamic shaping process parameters on surface properties, with respect to roughness, directional properties and texture isotropy, has been carried out. (Recompression of the tubular charges in the electrodynamic forming process - an analysis of the surface structure and roughness) Słowa kluczowe: formowanie polem magnetycznym, pole elektromagnetyczne, odkształcenie, analiza powierzchni, struktura geometryczna powierzchni, chropowatość powierzchni. Keywords: electromagnetic forming, electromagnetic field, strain, surface analysis, geometrical surface structure, roughness. doi:10.12915/pe.2014.06.42 Wstęp Obróbka elektrodynamiczna jest nowoczesną metodą formowania plastycznego metali, w której nie występują ruchome narzędzia oddziaływujące bezpośrednio na powierzchnie kształtowanych wsadów [1]. Metoda elektrodynamicznego formowania metali jest bardzo skuteczna przede wszystkim w przypadku wsadów o dużej wartości konduktywności elektrycznej. Opiera się na następujących prawach elektrodynamiki: Foucaulta (indukowanie prądów wirowych), Lenza (kierunek prądów wirowych) i Laplace’a (elektrodynamiczne oddziaływanie między prądami) - nieustalone pole magnetyczne indukuje we wsadzie przewodzącym prądy wirowe, któr[...]

 Strona 1