Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marcin BARAŃSKI"

Diagnostyka drganiowa generatorów wzbudzanych magnesami trwałymi - nowa metoda wykrywania drgań spowodowanych niewyważeniem DOI:10.12915/pe.2014.06.045

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia nową wibracyjną metodę diagnostyczną dla generatorów z magnesami trwałymi, które są powszechnie wykorzystywane m.in. w małych elektrowniach wiatrowych. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. W pracy poruszono szereg zagadnień, min. genezę powstania metody, podobieństwo maszyny z magnesami trwałymi do czujnika drgań, model obliczeniowy oraz zawarto wyniki symulacji i badań laboratoryjnych. Metoda ta jest przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P.405669. Abstract. The paper presents a new vibration diagnostic method designed for diagnose of permanent magnets (PM) generators. Those machines are commonly used in small wind turbines. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. In this article several issues will be discussed: the method genesis, the similarity of permanent magnet machines to vibration sensor, mathematical model, and results of simulation and laboratory tests. The method is the subject of patent application No P.40566. (Innovative vibration diagnostic method of permanent magnets generators - detecting of vibrations caused by unbalance). Słowa kluczowe: generator, magnesy trwałe, diagnostyka, drgania. Keywords: generator, permanent magnets, diagnostics, vibration. doi:10.12915/pe.2014.06.45 Wstęp Drgania w maszynach elektrycznych są zjawiskiem niepożądanym, ich wysoki poziom, wyższy od tzw. poziomu dopuszczalnego, jest uważany za symptom wystąpienia awarii. Zbagatelizowanie tych objawów pociąga za sobą realne ryzyko wystąpienia awarii katastrofalnej, której koszty wielokrotnie mogą przekroczyć koszt urządzenia. Drgania, które zawsze towarzyszą pracy maszyn wirujących są przyczyną stopniowej degradacji niektórych podzespołów urządzenia. Diagnostyka drganiowa ma za zadanie uzyskanie zbioru informacji dotyczących[...]

Problem drgań w generatorach wzbudzanych magnesami trwałymi przy pracy z asymetrycznym obciążeniem - analiza sygnałów własnych DOI:10.15199/48.2015.11.57

Czytaj za darmo! »

Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla generatorów z magnesami trwałymi pracujących w stanach asymetrii obciążenia. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. W pracy przedstawiono min. podobieństwo maszyny z magnesami trwałymi do czujnika drgań, zawarto wyniki obliczeń, symulacji oraz badań laboratoryjnych. Metoda ta jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Abstract. The paper presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) generators with point operation asymmetry. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. In this article several issues will be discussed: the similarity of permanent magnet machines to vibration sensor, calculations, results of simulation and laboratory tests. The method is the subject of patent application. (The vibrations problem of PM generators with point operation asymmetry- analysis of own signals). Słowa kluczowe: generator, magnesy trwałe, diagnostyka, drgania. Keywords: generator, permanent magnets, diagnostics, vibration. Wstęp W obecnych czasach można zaobserwować stały wzrost zastosowań maszyn z magnesami trwałymi, zarówno w przemyśle jak również u odbiorców indywidualnych. Jednym z przykładów jest wykorzystanie generatorów PM w elektrowniach zarówno wiatrowych jak i również wodnych. Maszyny te w porównaniu z innymi charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami: duża przeciążalność momentem, dobre właściwość regulacyjne, wysoka sprawność, duża gęstość mocy oraz stosunkowo prosta konstrukcja. W tabeli 1 zestawiono katalogowe parametry trzech typów maszyn elektrycznych. Tabela 1. Porównanie parametrów maszyn elektrycznych Typ maszyny elektrycznej h P n  m kW 1/min % kg Asynchroniczna 200 30.0 1472 92.5 265 Prądu stałego 160 34.7 1560 8[...]

Thermal diagnostic in electrical machines

Czytaj za darmo! »

This article presents information about issues requiring particular attention during thermal tests of electrical machines. It presents mistakes that can be made and describes the influence of parameters such as: relative humidity, reflected temperature, atmospheric temperature, distance from an object and emissivity, on the tests results. It presents examples of practical use of infrared measurements in the production of electrical machines. Streszczenie. Ten artykuł przedstawia informacje dotyczące problemów wymagających szczególnej uwagi podczas termicznych badań maszyn elektrycznych. Przedstawia błędy, jakie można popełnić oraz opisuje wpływ takich parametrów jak: wilgotność, temperatura odbita, temperatura otocznia, odległość od badanego obiektu oraz współczynnik emisyjności. Przedstawia przykłady praktycznego wykorzystania pomiarów termowizyjnych przy produkcji maszyn elektrycznych. (Diagnostyka termalna w maszynach elektrycznych) Keywords: electrical machines, measurement errors, motor protection, thermal image sensors, thermographic camera. Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, błędy pomiarowe, ochrona silnika, czujniki termiczne, kamera termowizyjna. Introduction Thermography, commonly called thermovision, is based on the detection of infrared radiation emitted by objects with a temperature above absolute zero. Thermography converts this radiation into visible light, resulting in a thermal image. This image is a map of the temperature field on the object’s surface which is made possible the power of radiation depends on the radiant property of bodies. Such tests can be performed using thermovision cameras. Nowadays, thermography allows digital recording of the temperature distribution on the test object. This “temperature map" is interpreted graphically. [...]

Squirrel cage`s bars diagnostic- selected methods

Czytaj za darmo! »

This article presents two types of squirrel cage rotor`s diagnostic methods. First of them is noninvasive, second is on rotor taken out from electrical machine. Authors describe tests on electrical machines with healthy and broken squirrel cage rotor. Tested several squirrel cage rotors with different damages. Paper presents the results of studies conducted by the authors. It is intended to search better methods of researches, that will improve the accuracy of opinion issued. Streszczenie. Ten artykuł przedstawia dwie metody diagnostyki klatki wirnika. Pierwsza z nich jest nieinwazyjna, druga wymaga wyjęcia wirnika z maszyny. Autorzy opisują badania silników elektrycznych zarówno z klatką nieuszkodzoną jak i z klatką posiadającą uszkodzone pręty. Przetestowano kilka wirników z różnym stopniem uszkodzenia. Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez autorów. Jego intencją jest wyszukanie najlepszej metody diagnostyczne do zaimplementowania w przemyśle. (Diagnostyka prętów klatki wirnika - metody wybrane) Keywords: electrical machines, motor protection, rotor cage, bar, diagnostic. Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, ochrona silnika, klatka wirnika, pręt, diagnostyka. Introduction The following three principal objectives are set for the contemporary diagnosis [1]:  assessment of the device`s current technical condition,  attempt to determine of the situation`s causes (genesis of phenomena),  determine of the progress changes. Performed analysis of the damage`s causes and course of electrical machines, repeatedly show that failures don`t occur suddenly. They are the consequence of progressive aging and usual wear of materials used it to produce ele[...]

Czarna skrzynka maszyny elektrycznej


  Telemetryczny rejestrator parametrów krytycznych łączy zalety monitoringu stanu technicznego maszyny i struktur telemetrycznych. W artykule szczegółowo przedstawiono: zasadę działania, budowę oraz jego uniwersalne możliwości. Jego oprogramowanie umożliwia m.in. wykonywanie pomiarów, ich natychmiastową analizę i ocenę uzyskanych wyników w odniesieniu do przyjętych kryteriów oceny. Urządzenie może pełnić funkcję czarnej skrzynki napędu. Pozwala to na przeanalizowanie przyczyn wystąpienia awarii, której nie dało się zapobiec. Ma ono funkcje utrzymania komunikacji z centrum diagnostycznym przez sieć GSM lub Internet. Prezentowany rejestrator pozwala na wykonywanie pomiarów, rejestracji mierzonych parametrów oraz ich zapamiętanie na nośniku pamięci stałej. Zapis do pamięci wyników pomiarów obejmuje zdefiniowane zdarzenia, które zaszły przed wystąpieniem awarii jak również w trakcie trwania zdarzenia i bezpośrednio po nim. Wszystkie maszyny elektryczne ważne dla poprawnego funkcjonowania linii produkcyjnych wymagają badań okresowych bądź ciągłego monitoringu - nadzoru. Takie maszyny znajdują się obecnie w każdym zakładzie przemysłowym. Diagnostyka okresowa (off-line) maszyn elektrycznych w długim czasie ma na celu wyznaczenie tendencji i szybkości zmian podstawowych parametrów określających stan techniczny maszyny. Pojedyncze testy diagnostyczne (off-line) dostarczają informacji o akt[...]

Bearings vibration diagnosis based on hodograph XY

Czytaj za darmo! »

The article presents a method of bearings technical condition evaluate using XY vibration trajectory. Determination of trajectory is made with two transducers placed in the X and Y axes. The amplitude of vibration in the XY plane is always greater than the value recorded for each axle separately. Measuring only one axis does not reflect the maximum amplitude of the vibration of the machine. Reference image of the perfectly smooth bearing is a small diameter circle drawn on the XY plane. Practical application of vibration trajectory in the XY plane method is shown in the example of assessment of bearings with varying degrees of lubricant contamination. The results of tests presented in this paper were obtained during the test of induction 3-phase motor type Sg112M4 with PN = 4 [kW]. Motor was placed on elastic foundation. Research consisted in measuring the vibration velocity ve (RMS) and recording the instantaneous values of vibration acceleration, and drawn a function aX = f (aY). The measurements of instantaneous values of vibration acceleration were made with industrial accelerometers but vibration analyzer was made by authors. Streszczenie. Artykuł przedstawia metodę oceny stanu technicznego łożysk bazującą na trajektorii xy drgań. Możliwość wykreślenia trajektorii uzyskuje się dzięki dwóm przetwornikom umieszczonym w osiach X i Y. Amplituda drgań w płaszczyźnie XY jest zawsze większa od wartości rejestrowanej dla każdej osi z osobna. Pomiar tylko jednej osi nie odzwierciedla maksymalnej amplitudy wibracji maszyny. Obraz dla łożyska nieuszkodzonego to okrąg o małej średnicy. Odstępstwo od tej zasady odpowiada konkretnemu uszkodzeniu łożyska. Praktyczne zastosowanie tej metody pokazano na przykładzie oceny łożysk o różnym stopniu zanieczyszczenia. Wyniki badań przedstawione w niniejszym artykule zostały uzyskane podczas badań silnika ind[...]

 Strona 1