Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agata Fugiel"

Ocena potencjalnych szkód środowiskowych związanych z zanieczyszczeniami wodnymi podczas podziemnego zgazowania węgla z zastosowaniem analizy cyklu życia DOI:10.15199/62.2017.7.16


  Węgiel kamienny i brunatny są w Polsce głównymi paliwami stosowanymi do produkcji zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła. Od kilku lat rozwijane są czyste technologie węglowe, do których należy PZW. Technologia ta może stanowić alternatywę dla stosowanych dotychczas technologii wydobycia węgla w kopalniach, w których złoża nie nadają się do eksploatacji tradycyjnymi metodami górniczymi ze względów technicznych lub ekonomicznych. Produktem PZW jest gaz procesowy, który może być wykorzystany w produkcji energii i w przemyśle chemicznym1, 2). Wartość opałowa gazu procesowego zależy m.in. od jakości węgla oraz od rodzaju czynników zgazowujących. Przegląd metod PZW oraz możliwości ich stosowania w warunkach krajowych przedstawiono w pracach3, 4), natomiast ocenę aspektów środowiskowych, technicznych i ekonomicznych podziemnego zgazowania węgla przedstawiono w pracach5, 6). Główną zaletą stosowania technologii PZW jest możliwość przetwarzania węgla bezpośrednio w miejscu jego zalegania, bez 1524 96/7(2017) Dr inż. Piotr KRAWCZYK w roku 1995 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej (kierunek budownictwo lądowe), a w 1997 r. studia w zakresie techniki ochrony środowiska w Internationales Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy). W 2004 r. ukończył także studia I stopnia w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. W 2017 r. uzyskał stopień doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska w Głównym Instytucie Górnictwa. Jest głównym specjalistą badawczo-technicznym w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Specjalność - inżynieria środowiska, finanse, ekoefektywność. konieczności jego wydobywania, przeróbki oraz transportu do elektrowni w celu produkcji energii6). W literaturze przedstawiono wyniki środowiskowej analizy CLA procesu podziemnego zgazowania węgla do uzyskania energii elektrycznej. Wykazano, że technologia PZW jest technologią o małym wpływi[...]

Environmental life cycle assessment of lignite gasification technology integrated with electricity production Środowiskowa ocena cyklu życia technologii zgazowania węgla brunatnego zintegrowanej z produkcją energii elektrycznej DOI:10.15199/62.2015.9.32


  The lignite pregasification for electricity prodn. was more convenient than direct lignite combustion from ecol. and economic points of view. Ocenę środowiskową technologii zgazowania węgla brunatnego zintegrowanej z produkcją energii elektrycznej przeprowadzono techniką LCA (life cycle assessment) w przemysłowym układzie technologicznym obejmującym wydobycie węgla, jego przeróbkę mechaniczną i zgazowanie, oczyszczanie i konwersję gazu procesowego oraz produkcję energii elektrycznej. W celu wieloaspektowej oceny różnych kategorii wpływu na środowisko, zdrowie i życie ludzi oraz ocenę kategorii szkód do oceny cyklu życia zastosowano metody ReCiPe, CED, IPCC oraz IMPACT 2002+. Wykazano, że do istotnych kategorii wpływu należy zużycie paliw kopalnych, emisja gazów cieplarnianych, przeobrażenie terenu, ekotoksyczność, eutro-fizacja oraz toksyczny wpływ związków nieorganicznych na organizm ludzki. Dokonano również porównawczej oceny cyklu życia technologii zgazowania węgla brunatnego zintegrowanej z produkcją energii elektrycznej oraz elektrowni węglowej. Stwierdzono, że produkcja energii elektrycznej z zastosowaniem technologii zgazowania węgla powoduje mniejsze obciążenia we wszystkich kategoriach wpływu środowiskowego w porównaniu z technologią spalania węgla brunatnego w elektrowni. Węgiel brunatny stanowi jedno z najważniejszych źródeł energii elektrycznej w Polsce, dlatego nowe czyste technologie wykorzystujące ten surowiec powinny znaleźć swoje miejsce w sektorze energetycznym. Zgazowanie węgla brunatnego i wykorzystanie otrzymanego gazu do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i surowców chemicznych jest wielką szansą dla polskiej gospodarki. Aktualny stan zasobów węgla brunatnego przedstawiono w pracy1). W Polsce znajduje się duża baza złóż węgla brunatnego, która umożliwia jego wykorzystanie 94/9(2015) 1585 Mgr inż. Alina REJMAN-BURZYŃSKA w roku 1974 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemi[...]

 Strona 1