Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Wiśniewski"

System monitorowania jakości energii elektrycznej w stacjach zasilających na przykładzie stacjonarnych analizatorów firmy A-EBERLE i oprogramowania WinPQ


  Firma ASTAT od kilku lat z powodzeniem oferuje kompleksową usługę dostawy i uruchamiania stacjonarnych analizatorów jakości energii elektrycznej firmy A-EBERLE. Przeszkoleni u producenta serwisanci posiadają pełną wiedzę i doświadczenie z zakresu montażu, parametryzacji i komunikacji. Gwarantuje to uzyskanie pełnego wsparcia technicznego ze strony firmy ASTAT dla użytkowników tych systemów. Analizatory PQI-D i PQI-DA są dedykowane do pomiarów w sieciach elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Specyficzne funkcje analizatorów, takie jak: zróżnicowany sposób montażu, szeroki zakres rodzajów komunikacji, możliwość ustawienia różnych typów raportów indywidualnie do każdego beneficjenta oraz możliwość konfiguracji pod indywidualne potrzeby instrukcji ruchowych zakładów energetycznych, predysponują ten analizator do pracy przy sprawdzaniu jakości energii elektrycznej elektrowni wiatrowych, stacji zasilających, gdzie często występuje problem z komunikacją i dostępnością internetu. W tych przypadkach komunikację realizujemy poprzez GPRS i kanały VPN. Oprogramowanie WinPQ umożliwia realizację projektów z zakresu Smart Grid, integrując dane z analizatorów innych producentów, tj. Dranetz, Unipower czy Qualitrol, dane z liczników energii elektrycznej oraz różnego rodzaju przetworników pomiarowych (natężenia światła, prędkości wiatru itp.). Podobny system, składający się z 240 analizatorów PQI-DA i 500 liczników energii elektrycznej, został zainstalowany w EON-ie. Całość systemu działa i komunikuje się poprzez moduły GPRS i kanały VPN. Oprócz tego prezentowany system spełnia wymagania komunikacji realizowane poprzez TCP/IP, GSM i E-LAN. Analizatory generują informacje o zdarzeniach w formacie COMTRADE, przetwarzają dane do standardu PQ-DIF oraz współpracują z nadrzędnymi systema[...]

PQ BOX 200 - zaawansowany analizator JEE i rejestrator stanów nieustalonych do 10 kV p-p


  Niekwestionowany sukces analizatora PQ BOX 100 w zakładach energetycznych, firmach zajmujących się kompensacją mocy biernej oraz działających w branży elektrowni wiatrowych, spowodował w firmie A-Eberle rozpoczęcie prac nad analizatorem, który miał spełniać rosnące wymagania klientów dotyczące szeroko pojętej analizy stanów nieustalonych oraz komunikacji bezprzewodowej przez TCP/IP i GPRS. Od września 2012 r. będzie on dostępny pod nazwą handlową PQ BOX 200. Na polu dostępnych urządzeń do analizy JEE jest oszlifowanym diamentem. Postawione założenia dla algorytmów pomiarowych i zastosowane rozwiązania pozostawiają konkurencję daleko w tyle oraz gwarantują identyfikację problemu w jednoznaczny sposób. PQ BOX 200 jest zaawansowanym technologicznie przenośnym analizatorem jakości energii elektrycznej, miernikiem mocy i re[...]

Analizator jakości energii elektrycznej - studium przypadku


  Ważnym czynnikiem w utrzymaniu wysokiej jakości zasilania w sieciach niskiego napięcia jest zapewnienie nowoczesnej technologii pomiaru, która umożliwi udzielenie rzetelnej informacji na temat jakości poszczególnych parametrów napięcia lub określenie źródła zakłóceń. W firmie ASTAT został wydzielony zespół ds. jakości zasilania zajmujący się wykonywaniem pomiarów oraz właściwą interpretacją wyników. Zadaniem zespołu jest pomoc odbiorcom energii elektrycznej w zakresie problemów związanych ze złą jakością energii elektrycznej. Częstą przyczyną tych problemów są zakłócenia pochodzące z sieci, lecz równie często sam odbiorca jest odpowiedzialny za zniekształcenia napięcia i pogorszenie parametrów JEE. Zespół ds. jakości zasilania (ZDJZ ) korzysta z najnowocześniejszych analizatorów jakości zasilania firmy A-Eberle PQ BOX 100 EXPERT oraz PQ BOX 200.Artykuł pokazuje, jak ważne jest posiadanie odpowiednich narzędzi do analizy danych i określenia źródła zakłóceń. Na przykładzie pomiarów pokazano błędy w interpretacji i analizie wyników z pomiarów JEE wybranych obiektów. PQ BOX 200 jest zaawansowanym technologicznie przenośnym analizatorem jakości energii elektrycznej, miernikiem mocy oraz rejestratorem zakłóceń i stanów nieustalonych. Jednym z podstawowych założeń przy projektowaniu analizatora było zapewnienie prostej obsługi oraz pracy we wszystkich rodzajach sieci elektroenergetycznych - tak przemysłowych, jak i wewnętrznych. Analizator spełnia wymagania normy IEC 61000-4-30 klasa A (dokładność pomiaru, agregacja czasowa interwałów pomiarowych, flagowanie, migotanie Plt i Pst, częstotliwość, asymetria napięcia, rejestracja zdarzeń oraz synchronizacja czasu). Potwierdza to zewnętrzne niezależne laboratorium PSL (Power Standards Laboratory). W celu umożliwienia precyzyjnego i szybkiego rozpoznania przyczyny zakłóceń w sieci, analizator został wyposażony w opcje wyzwalania pomiaru różnymi zdarzeniami. Rys. 1. Analizator PQ BOX 100 E[...]

Kompensacja mocy biernej w obiektach przemysłowych DOI:10.15199/74.2015.9.10


  Odbiorniki prądu przemiennego wykorzystywane powszechnie w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia oprócz mocy czynnej, potrzebują do pracy również moc bierną. Ogólnie przyjęło się, że urządzenia, które podczas pracy pobierają moc bierną indukcyjną nazywa się odbiornikami mocy biernej, natomiast urządzenia, które pobierają moc bierną pojemnościową określane są jako źródła mocy biernej. Przepływ mocy biernej w układach elektrycznych wiąże się m.in. ze zwiększeniem spadku napięcia, strat mocy czynnej w linii, kosztów inwestycyjnych, a także zmniejszeniem przepustowości sieci i zdolności wytwórczych generatorów. Dlatego prawidłowy dobór układów kompensacyjnych ma wielkie znaczenie zarówno ze względów prawnych (spełnienia wymagań dotyczących jakości energii elektrycznej) jak i ekonomicznych. Wymagania przepisów i norm dotyczące mocy biernej Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną [1] określa podstawowe wymagania stawiane układom zasilającym urządzenia pobierające moc bierną indukcyjną lub pojemnościową. Przez ponadumowny pobór energii biernej przez odbiorcę rozumie się ilość energii elektrycznej biernej odpowiadającą: - współczynnikowi mocy tgφ wyższemu od umownego współczynnika i stanowiącą nadwyżkę energii biernej indukcyjnej ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika umownego (niedokompensowanie), - indukcyjnemu współczynnikowi mocy przy braku poboru energii elektrycznej czynnej, - pojemnościowemu współczynnikowi mocy zarówno przy poborze energii elektrycznej czynnej, jak i przy braku takiego poboru (przekompensowanie). Rozliczeniami za pobór energii biernej są objęci odbiorcy zasilani z sieci średniego, wysokiego i najwyższego napięcia oraz w uzasadnionych przypadkach mogą być objęci także odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym do 1 kV, o ile zostało to określone w warunkach przyłączenia lub w u[...]

Wykorzystanie dedykowanej aparatury do prognozowania niestabilności napięciowej w sieciach dystrybucyjnych DOI:10.15199/74.2016.5.13


  Intensywny rozwój generacji rozproszonej w sposób istotny zmienia charakter pracy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. Zależność generowanej mocy od warunków atmosferycznych przez rozproszone źródła generacji wiatrowej i fotowoltaicznej powoduje dużą zmienność kierunku przepływu mocy. Dodatkowym niekorzystnym czynnikiem jest coraz większe nasycenie odbiorami niespokojnymi, przekształtnikowymi. Doświadczenia krajów, w których wcześniej niż w Polsce taka sytuacja wystąpiła, pokazują że czynniki te mogą doprowadzić do niestabilności napięciowej systemu dystrybucyjnego. Do "przewidywania" prawdopodobnych zaburzeń systemu energetycznego opracowywana jest dedykowana aparatura pomiarowa. W artykule przedstawiono doświadczenia z "pionierskiej" dla warunków polskich próby wykorzystania aparatury pomiarowej typu DA BOX 2000 opracowanej przez firmę A. Eberle. W tym celu zostały przeprowadzone badania parametrów JEE oraz stanów dynamicznych w wybranych lokalizacjach sieci dystrybucyjnej. Do pomiaru JEE wykorzystano analizatory serii PQ BOX 200 w wersji T1 oraz do pomiaru stanów dynamicznych analizatory DA BOX 2000. Pomiary zostały wykonane w trzech wytypowanych punktach sieci na poziomie napięć 110 kV: PWP farmy wiatrowej Bystra, GPZ Gdańsk 2 i ESP Żarnowiec. Miejscem przyłączenia FW Bystra do sieci operatora systemu jest odczep w linii 110 kV. Sieć elektroenergetyczna FW Bystra składa się ze stacji 110/SN oraz linii kablowych SN, do których przyłączone są siłownie wiatrowe. Poszczególne siłownie wiatrowe połączone są z wewnętrzną siecią kablową SN za pośrednictwem transformatorów o przekładni 690 V/SN i mocy 2,35 MVA. Miejscem przyłączenia aparatury pomiarowej dla lokalizacji jak w GPZ Gdańsk 2 było pole pomiarowe linii 110 kV. Rejestrowano napięcia szyn rozdzielni 110 kV, do których przyłączona była elektrociepłownia EC2 Gdańsk oraz p[...]

Zdalny system monitorowania jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych na przykładzie systemu WinPQ DOI:10.15199/74.2017.9.10


  Monitoring parametrów jakości energii elektrycznej polega na gromadzeniu on-line zbioru danych, pozyskiwanych w wyniku pomiaru napięć i prądów, następnie przetworzeniu i archiwizacji oraz utworzeniu dostępu do zasobów dla użytkownika. Największą zaletą systemu jest to, że wszystkie czynności opisane powyżej odbywają się automatycznie przy minimalnym udziale człowieka. Na rys. 1 przedstawiono schemat obrazujący budowę przykładowego systemu zdalnego monitorowania jakości energii elektrycznej. Zdalny system monitorowania parametrów JEE powinien być wykorzystywany przy: - obsłudze reklamacji, - obsłudze wniosków przyłączeniowych, - uzyskiwaniu danych na potrzeby inwestycyjne, - wykonywaniu raportów, - monitoringu procesów zachodzących w sieci, - analizie sieci pod kątem zagrożeń, - centralizacji zarządzania jakością energii - lokalna (obszarowa) obsługa techniczna, - jako sprzężenie zwrotne do systemów zarządzania sieciami (SCADA). Jakość energii elektrycznej Jakość energii elektrycznej jest to zbiór parametrów opisujących właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w normalnych warunkach pracy, charakteryzujących napięcie zasilające oraz określających ciągłość zasilania odbiorcy [1]. W Polsce unormowania prawne dotyczące jakości napięcia zasilającego określone zostały w: ● rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [2], ● normie PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych [1], ● Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zatwierdzona decyzją prezesa URE nr DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z 10 września 2013 r.) [3]. Do parametrów opisujących j[...]

Dynamika sieci elektroenergetycznych - pomiary zmian, analiza i ocena


  Przez liberalizację i rozbudowę odnawialnych źródeł energii coraz częściej pod znakiem zapytania stoją podstawowe zasady zarządzania sieciami elektroenergetycznymi, w zależności od zapotrzebowania na moc i energię, wraz z wykresami obciążenia. Systemy energetyczne przyszłości muszą być inteligentne, w celu przewidzenia sytuacji ekstremalnych, odpowiednio wczesnego zastosowania środków zapobiegawczych i zapobieżenia awarii. Aby móc zagwarantować wysoką pewność zasilania, niezbędne jest rozwijanie tzw. smart grids. Wraz ze wzrostem gospodarczym nieunikniony jest wzrost zużycia energii. Blackouty w azjatyckim rejonie wzrostu gospodarczego, w Ameryce Północnej i Kanadzie, a ostatnio również w Europie, są zwiastunami granicy i ryzyka globalnego zaopatrzenia w energię. W Niemczech jedna prosta czynność - odłączenie linii wysokiego napięcia, aby przeprowadzić okręt - na krótki moment pozbawiła prądu pół Europy. W tym miejscu istotna jest znajomość systemu wytwarzania energii, jej dystrybucji i zużycia oraz wielostronnych powiązań. Aby wszystkie te systemy funkcjonowały stabilnie, niezbędne jest dokładne planowanie i kontrola. Ważna jest tutaj również znajomość typowych szczytów poborów. Dla okresu przewidywanego zwiększenia zapotrzebowania niezbędne jest zwiększenie mocy generowanej przez elektrownię. Jednak decydującym kryterium będzie obserwacja dynamicznej sytuacji w sieci, ponieważ w przyszłości dynamiczny blackout występować będzie wcześniej niż blackout termiczny w sieci elektroenergetycznej. Rozpoznawanie nieliniowości W dziedzinie zaopatrzenia w energię elektryczną rozpoczęła się już nowa epoka. Jest bardzo ważne, aby rozpoznać nieliniowość, krytycznie ją oceniać i odpowiednio wcześnie wdrażać właściwe kroki, aby skutecznie zabezpieczać ciągłość w dostawach energii. Rozpoznanie dynamiki sieci elektroenergetycznej jest podstawą pozwalającą na uniknięcie jej zakłóceń i awarii. Do osiągnięcia tego celu niezbędne są inwest[...]

Redukcja nitrobenzenu do aniliny w drodze katalitycznego przeniesienia wodoru DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwość zastosowania reakcji przeniesienia wodoru, w obecności tlenku magnezu lub palladu osadzonego na nośniku, do selektywnej redukcji nitrobenzenu. Jako donory wodoru stosowano alkohole alifatyczne (w obecności MgO) oraz sole kwasu mrówkowego (w obecności katalizatora palladowego). Przedstawiono wpływ podstawowych parametrów procesu na jego przebieg. Stwierdzono przydatność katalitycznego przeniesienia wodoru do redukcji nitrobenzenu metodą ciągłą w warunkach przepływowych. Pierwszą przemysłową instalację przeznaczoną do syntezy aniliny uruchomiono w 1842 r. Obecnie - po upływie prawie 150 lat - nie ma takiej gałęzi przemysłu chemicznego, w której nie znajdowałyby zastosowania aminy aromatyczne. Są one cennymi półproduktami potrzebnymi do otrzymania większości barwników, syntetycznych leków, materiałów fotograficznych, pestycydów, antyseptyków, środków pomocniczych dla przemysłu gumowego, tworzyw piankowych, stabilizatorów właściwości paliw i smarów oraz wielu innych artykułów. Podstawową metodą otrzymywania amin jest redukcja związków nitrowych. Jedną z cech charakterystycznych dla grupy —N 0 2 jest ogromna łatwość jej redukcji. Do przekształcenia grupy nitrowej w grupę aminową wystarczy najprostszy układ redukujący, np. F e /H zO, H + . Wartość bezwzględna potencjału termodynamicznego (ujemnego) dla redukcji grupy nitrowej do grupy aminowej jest bardzo duża: zlG473 = —98,1 kcal/mol (dla porównania potencjał termodynamiczny redukcji wiązania C = C wynosi z1G473 = “ 19,8 kcal/mol)11. Duża reaktywność grupy —N 0 2 wiąże się z koniecznością prowadzenia procesu w łagodnych i bezpiecznych warunkach. Szczególnie dotyczy to przemysłowego uwodornienia pochodnych nitrobenzenu, przede wszystkim pochodnych wielonitrowych. Do redukcji organicznych związków nitrowych stosuje się obecnie wiele środków, np. F e /H 20 , H + (proces Bechampa), NaHS (proces Zinina), gazowy wodór (uwodornienie katalityczne)2[...]

Zastosowanie filtrów aktywnych w sieciach przemysłowych DOI:10.15199/74.2018.5.2


  Coraz więcej urządzeń przemysłowych oraz użytku domowego wyposażonych jest w obwody energoelektroniczne, które zapewniają nie tylko prawidłową pracę danego urządzenia ale również pozwalają na ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Najczęściej są to urządzenia o charakterystykach nieliniowych, przez co wprowadzają do sieci elektrycznej zakłócenia w postaci wyższych harmonicznych, przy czym harmoniczną nazywa się składową przebiegu (np. sinusoidalnego) o częstotliwości, która jest całkowitą krotnością częstotliwości podstawowej. W celu określenia zawartości wyższych harmonicznych prądu przebiegu odkształconego, stosuje się współczynnik THDI (total harmonic distortion), zdefiniowany jako stosunek wartości skutecznej wyższych harmonicznych sygnału do wartości skutecznej harmonicznej podstawowej. Zazwyczaj jest on podawany w procentach. Wartość współczynnika określającego odkształcenie prądu opisuje więc zależność [1, 3, 8] gdzie: Ih - wartość skuteczna h-tej harmonicznej prądu, I1 - wartość skuteczna podstawowej harmonicznej prądu. Wartość współczynnika określającego odkształcenie napięcia (THDU) wyznacza się w sposób analogiczny. Odkształcony prąd, wynikający z pracy odbiorników nieliniowych, powoduje zniekształ- 100 1 2 2 =   = I I THD h h I cenia przebiegu napięcia zasilającego. Ma to nie tylko negatywny wpływ na prawidłową pracę urządzeń, ale powoduje również wzrost strat mocy i energii elektrycznej [5-7]. Według przeprowadzonych badań, obecność wyższych harmonicznych w prądzie obciążenia powoduje dodatkowy przyrost wartości temperatury występującej w kablach (przewodach) zasilających nawet do 5°C. Przyjmuje się, że długotrwałe utrzymywanie się temperatury przewodu wyższej o 8°C od temperatury dopuszczalnej długotrwale skraca żywotność materiału izolacyjnego nawet o połowę. W skrajnych przypad[...]

Szybkie zmiany napięcia w układach elektroenergetycznych DOI:10.15199/74.2019.5.2


  Podstawowym zadaniem układów elektroenergetycznych jest dostawa energii elektrycznej, która jak każdy inny towar dopuszczony do obrotu, musi spełniać odpowiednie wymagania jakościowe. Podstawowym parametrem określającym jakość energii elektrycznej jest wartość napięcia zasilającego, która powinna być jak najbardziej stała w czasie i zbliżona do wartości znamionowej. Wskaźniki określające wahania wartości napięcia Znaczne obniżenie skutecznej wartości napięcia - wartość skuteczna napięcia mieści się w przedziale od 0,05 do 0,9 napięcia znamionowego, po których napięcie powraca do wartości - początkowej lub bliskiej tej wartości nazywa się zapadami napięcia (rys. 1). Charakteryzują się one głębokością oraz czasem trwania [1-3]. W normalnych warunkach pracy układów zasilających, spodziewana w przeciągu roku liczba zapadów napięcia wynosi zazwyczaj od kilkudziesięciu do nawet tysiąca, przy czym większość z nich charakteryzuje się czasem trwania krótszym niż 1 s i głębokością mniejszą niż 60%. Wahania napięcia wynikają przede wszystkim z pracy odbiorników, pobierających zmienny, co do wartości skutecznej, prąd elektryczny lub są wynikami procesów łączeniowych. Gwałtowne zmiany wartości prądu obciążenia wywołują zmiany wartości spadków napięcia w układach, co powoduje zmiany (wahania) napięcia zasilającego. Do wskaźników charakteryzujących wahania napięcia należą: - amplituda wahań napięcia - względna zmiana napięcia liczona jako stosunek wartości zm[...]

 Strona 1