Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna BRZOZOWSKA-STANUCH"

Kontrolowana degradacja materiałów polimerowych, czyli jak ujarzmić skutki promieniowania słonecznego i warunków atmosferycznych DOI:


  Główne parametry powodujące starzenie materiałów w warunkach naturalnych to: światło (będące źródłem promieniowania UV), temperatura oraz wilgoć. Odpowiedź materiału na te warunki jest uzależniona od ich intensywności i kombinacji. Oczywiście w warunkach naturalnych istnieją także inne czynniki, takie jak zanieczyszczenia powietrza czy czynniki biologiczne (grzyby, pleśń), które jednak nie występują w każdym środowisku [1-4]. Zestawienie tych degradujących czynników środowiska naturalnego przedstawiono w tabeli 1. Podstawową niedogodnością ekspozycji materiałów na czynniki środowiska zewnętrznego jest niemożność sterowania i kontrolowania pogody (testy prowadzone w warunkach naturalnych są jedynie monitorowane). Dlatego też starzenie w tych warunkach użyteczne jest jedynie wówczas, gdy prowadzone jest długoterminowo. Dane, jakie uzyskujemy w czasie starzeń w warunkach zewnętrznych, pozwalają jednak na odpowiednie zaprojektowanie i przeprowadzenie starzeń w warunkach laboratoryjnych, gdzie wszystkie brane pod uwagę czynniki pogodowe są w pełni kontrolowane, a intensyfikacja procesu pozwala na wielokrotne przyspieszenie momentu uzyskania wyników badań symulacyjnych. Prowadzenie badań starzeniowych wymaga nie tylko odpowiedniej strategii wyboru adekwatnej metody ekspozycji (odpowiedni dobór: urządzenia, źródła promieniowania oraz filtrów), ale także pełnego zdefiniowania badanego detalu (miejsce jego funkcjonowania, rodzaj zastosowanego materiału, warunków, na jakie będzie narażony w czasie eksploatacji, rola, jaką spełnia, a w końcu, na ile jego poprawne działanie wpływa na bezpieczeństwo użytkownika). Światło jest głównym czynnikiem powodującym degradację substancji barwnych, w wyniku czego [...]

Wpływ dodatków na stabilność termiczną materiałów polimerowych poddanych działaniu sztucznego promieniowania słonecznego DOI:


  Promieniowanie słoneczne oprócz swoich pozytywnych efektów jest ważną przyczyną licznych zagrożeń. Może wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie, jak również na materiały konstrukcyjne i użytkowe. Zatem ekspozycja na słońce powinna być umiarkowana i w pełni kontrolowany. Wpływ promieniowania słonecznego i czynników atmosferycznych na materiały polimerowe jest szeroko badany na świecie. Poznanie i zrozumienie wpływu, jaki wywiera na materiały pozwala je zaprojektować jako trwałe i funkcjonalne przez długi czas użytkowania. Przedstawiono badania nad wpływem sztucznego promieniowania słonecznego na stabilność termiczną materiałów polimerowych. Wybrane do badań najczęściej i najszerzej stosowane polimery: poliamidy i polipropylen. Polimerów powszechnie prawie nie stosuje się w postaci czystej, w zastosowaniach są często wypełnione dodatkami. Modyfikuje się je przez wprowadzenie dodatków w skali mikrometrycznej. Dodatki w postaci perełek szklanych, talku, węglanu wapnia, sadzy lub nanomateriałów jak nanorurek węglowych lub glinokrzemianów poprawiają zdolność procesu i modyfikują większość właściwości materiałów polimerowych. W niniejszej pracy użyto polimerów z różnymi dodatkami. Działanie dodatków w znacznym stopniu wpływa na trwałość polimerów, hamuje ich degradację. Słowa kluczowe: promieniowanie słoneczne, kompozyty polimerowe, stabilność termiczna Abstract: Solar radiation in addition to its positive effects, is an important cause of numerous threats. It may influence negatively our health as well as construction and utility materials. Thus, exposure to sun should be moderate and fully controlled. The influence of solar radiation and atmospheric factors on polymeric materials is a widely studied subject around the world. To know and understand the influence that the environment exerts on materials, allows to design durable and functional for a long time of use. The paper presents research on the influence of artificial solar radiation on the ther[...]

 Strona 1