Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ KOLENDO"

Metoda oceny przydatności połaci dachowych do posadowienia instalacji solarnych z wykorzystaniem geodanych 3D DOI:10.15199/9.2016.10.2


  W artykule przedstawiono problematykę budowy katastru solarnego 3D dachów budynków o zróżnicowanej geometrii z wykorzystaniem nowoczesnych danych teledetekcyjnych. Przedstawione zostały możliwości odwzorowania dachów i brył budynków jednorodzinnych na podstawie danych ze skaningu laserowego. Szczególną uwagę zwrócono na weryfikację poprawności klasyfikacji chmury punktów ALS. Dokonano delimitacji i ustalenia ważności kryteriów oceny przydatności połaci dachowych do montażu instalacji solarnych. Uzyskane wyniki wykazały, że przydatność połaci dachowych jest w dużej mierze warunkowana usytuowaniem bryły budynku względem stron świata, występowaniem roślinności wysokiej wokół budynków, jak również uwarunkowaniami geometrycznymi dachu.1. Wstęp Potrzeba wykorzystania alternatywnych źródeł energii w celu powstrzymania negatywnych przemian środowiskowych znajduje odzwierciedlenie w europejskiej i polskiej wykładni prawa [1], [2], [3]. W większości państw europejskich znacząco wzrosła świadomość konieczności redukcji zużycia energii do celów ogrzewania, chłodzenia, czy też oświetlenia obiektów budowlanych [4]. Szansą na efektywne wdrożenie tych postulatów jest zwiększenie wykorzystania promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w sektorze budownictwa mieszkalnego. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera poszukiwanie skutecznych metod i narzędzi służących wieloaspektowej ocenie przydatności połaci dachowych budynków jednorodzinnych do montażu instalacji solarnych. Rozpatrywanie tego typu zagadnień z powodzeniem może być realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych w ramach dynamicznie rozwijającej się dziedziny, określanej współcześnie mianem Teorii i Technologii Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information Science and Technology, GIS&T) [5]. Technologia ta zapewnia wiele narzędzi do analizy przestrzennej i umożliwia wykorz[...]

Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku DOI:10.15199/9.2017.1.4


  W artykule omówiono zagadnienia związane z planowaniem instalacji z kolektorami słonecznymi na potrzeby podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych. Wykorzystano wyniki wcześniejszych badań związanych z wyznaczeniem połaci dachowych cechujących się największą przydatnością do posadowienia instalacji solarnych na terenie jednego z osiedli Białegostoku. Przeanalizowano możliwość rozmieszczenia na dachach rurowych, próżniowych kolektorów słonecznych zapewniających w okresie letnim przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla 1-4 mieszkańców. W większości przypadków (80,92%) możliwe było zaspokojenie potrzeb rodziny 4-osobowej na c.w.u., w przypadku 2,89% połaci możliwe było umieszczenie 2 kolektorów, które zapewniłyby przygotowanie wody dla 2-3 osób, a w przypadku 12,72% budynków - 1 mieszkańca. Wykorzystanie technik GIS może być przydatne w fazie oceny możliwości zastosowania kolektorów słonecznych w przypadku istniejących budynków.1. Wprowadzenie Stale rosnące ceny paliw oraz względy ekologiczne zmuszają obecnie inwestorów do rozważania możliwości zakupu urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. Wśród nich dużym powodzeniem cieszą się instalacje wykorzystujące promieniowanie słoneczne, w tym kolektory lub ogniwa fotowoltaiczne. Znaczny potencjał wykorzystania instalacji solarnych występuje w sektorze budownictwa jednorodzinnego. W tym przypadku najbardziej rozpowszechnioną praktyką jest montaż paneli słonecznych na dachach budynków jednorodzinnych i wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do przygotowania c.w.u. (kolektory słoneczne), jak również produkcji energii elektrycznej (ogniwa fotowoltaiczne)[6, 8]. Konieczność znacznych nakładów inwestycyjnych, nawet pomimo funkcjonowania pewnych instrumentów wsparcia finansowego tego typu inwestycji [4], wymusza podejmowanie prób szczegółowej oceny możliwości wykorzystania instalacji solarnych na dachach budynków. W tym zakresie interesującą i[...]

 Strona 1