Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Jeziorski"

Helikalne i mikropaskowe szyki antenowe zasilane z falowodu radialnego DOI:10.15199/ELE-2014-202


  Szyki antenowe są szeroko stosowane w radiolokacji i telekomunikacji. Skutecznie wyparły anteny reflektorowe z większości aplikacji, praktycznie we wszystkich użytkowanych pasmach częstotliwości [3]. Jedna z istotnych zalet szyków antenowych jest możliwość lepszego wykorzystania apertury anteny, co może mieć istotne znaczenie np. w zastosowaniach mobilnych. Efektywności wykorzystania apertur obliczonych anten z promiennikami helikalnymi i mikropaskowymi wynoszą w obydwu przypadkach - 77%. Spotykana w praktyce efektywność anten reflektorowych wynosi 6-80%, przy czym wyższe wartości dotyczą anten dwureflektorowych [3, 8]. W antenach dwureflektorowych istnieje bowiem możliwość przeprowadzenia syntezy, polegającej na takiej zmianie (modyfikacji) przekrojów reflektora i kontrreflektora, aby przy zadanej charakterystyce promieniowania źródła oświetlającego uzyskać na aperturze reflektora zadany rozkład pola, a więc, jednoznacznie określoną wartość współczynnika wykorzystania apertury [8]. Jedną z najważniejszych zalet szyków antenowych jest możliwość swobodnego wyboru rozkładu pobudzania elementów promieniujących. Jednak praktyczna jej realizacja napotyka na cały szereg trudności. Najważniejszą z nich jest złożoność układu zasilania promienników, rosnąca bardzo szybko ze wzrostem ilości promienników. W związku z tym stosuje sie szereg metod zmniejszających te trudności, np. podział szyku na podszyki, szeregowe zasilanie elementów promieniujących. Dyskutowana w niniejszej pracy problematyka szyków antenowych p[...]

SZYK ANTENOWY DO SYSTEMÓW IDENTYFIKACJI SWÓJ-OBCY (IFF) DOI:10.15199/59.2016.6.115


  ANTENNA ARRAY FOR INTERROGATOR FRIEND OR FOE SYSTEM (IFF) Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki projektowania szyku antenowego przeznaczonego do systemów identyfikacji swój-obcy (IFF). Proponowana w artykule antena zbudowana jest bez podłoża dielektrycznego (laminatu), które wprowadzając dodatkowe tłumienie znacząco ogranicza moc sygnału nadawczego. Przedstawiono i omówiono charakterystyki promieniowania 16-elementowej anteny pobudzanej sygnałami o różnej fazie. Opisany szyk antenowy może również znaleźć zastosowanie w antenach z elektronicznie skanowaną wiązką. Abstract: The result of the design array antenna dedicated for identification system (IFF)) is presented. The proposed antenna is built without a dielectric substrate (laminate) reducing significantly the power of broadcast signal as result of introduced additional damping. Presented radiation pattern of 16-element antenna stimulated by signals of different phase is discussed. Described antenna array can also be used in electronic beam scanning system. Słowa kluczowe: anteny, szyki antenowe, sprzężenie między antenami, sterowanie wiązką antenową Keywords: antennas, array antennas, couple between antennas, sterable antennas beam 1. WSTĘP Anteny stosowane w systemach identyfikacji swójobcy (IFF) wykonywane są zwykle na podłożach dielektrycznych. Należą one do grupy anten płaskich (planarnych) [1],[2],[3],[4],[5].W praktyce wykorzystuje się liniowe lub dwuwymiarowe szyki promienników mikropaskowych wykonane na laminatach mikrofalowych. Przykladowo na rys. 1. pokazano jedną z anten IFF w postaci szyku liniowego opracowaną w OG-PIT, przeznaczoną do współpracy z mobilnymi zestawami radiolokacyjnymi [6]. Antena ta zbudowana jest z trzech sklejonych warstw umieszczonych w obudowie [...]

Antena monoimpulsowa z niesymetrycznymi dipolami ćwierćfalowymi DOI:10.15199/13.2015.6.2


  Anteny monoimpulsowe znalazły zastosowanie w radiolokacji i radiopelengacji. System radiolokacji monoimpulsowej (wielokanałowej) umożliwia określenie w sposób jednoznaczny współrzędnych kątowych śledzonego obiektu poprzez analizę informacji uzyskanej przy odbiorze pojedynczego impulsu [1-3, 7]. Ta właściwość jest jego podstawową zaletą w stosunku do stosowanych wcześniej metod jednokanałowych - z przełączaniem wiązek lub z analizą stożkową za pomocą wirującej wiązki [1, 2]. Wszystkie anteny monoimpulsowe składają sie z dwóch funkcjonalnych elementów - układu promienników (minimum dwóch, odpowiednio ustawionych względem siebie) oraz układu sumacyjno - różnicowego, przekształcającego sygnały z promienników na sygnały sumacyjny i różnicowe (w zależności od wariantu, albo w jednej albo w dwóch płaszczyznach). Namierzanie monoimpulsowe może być realizowane w jednej lub dwóch prostopadłych płaszczyznach. Na wyjściu systemu monoimpulsowego uzyskuje się informację o poziomie napięcia wyjściowego w funkcji współrzędnych kątowych alfa i beta śledzonego obiektu. Informacja ta przedstawiana jest w postaci charakterystyki pelengacyjnej S(ALFA, BETA) [1, 7].Antena układu monoimpulsowego składa się z dwóch promienników (w najprostszym przypadku, przy namierzaniu w jednej płaszczyźnie) różnie względem siebie ustawionych, w zależności od typu układu w którym pracują [1-3, 7]. W chwili obecnej istnieje potrzeba pozyskania prostych anten (sensorów) char[...]

Anteny z rozszerzającą się szczeliną do zastosowań w radiolokacji i telekomunikacji


  W 2002 roku międzynarodowa federacja FCC (Federal Communications Commission) zatwierdziła ultra-szerokopasmowy standard UWB (Ultra-Wide Banad), który stworzył nowe możliwości dla łączności bezprzewodowej. Niezależnie od dynamicznego rozwoju telekomunikacji na duże odległości, istotną stała się również komunikacja na niewielkie odległości, rzędu kilku czy kilkunastu metrów. Dotyczy to wielu urządzeń domowych czy biurowych, w których istnieje konieczność przesyłania pomiędzy nimi szybkich strumieni danych. Należą do nich komputer PC, laptop, drukarka, odtwarzacz i nagrywarka DVD, kamera cyfrowa i wiele innych. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest standard UWB, który obejmuje pasmo częstotliwości od 3,1 do 10,6 GHz. Standard ten zapewnia możliwość bezprzewodowej transmisji danych o niespotykanej dotychczas szybkości, sięgającej 1 Gb/s na odległości pomiędzy urządzeniami do 2 m. Tak duża szybkość wysuwa standard UWB w swej kategorii na pierwsze miejsce wśród innych bezprzewodowych standardów, takich jak sieci Wi-Fi czy Bluetooth. Technologia UWB stwarza również wiele innych możliwości zastosowań obejmujących służby ratunkowe, np. pogotowie ratunkowe, straż pożarna czy policja. Istnieje również możliwość wykorzystania tej technologii w radiolokacji do wykrywania obiektów pod ziemią, np. min czy ludzi znajdujących się za ścianą budynku. W radarach tego typu wykorzystuje się generację krótkich pikosekundowych impulsów i analizę widmową odebranego sygnału echa. Jednym z elementów systemu UWB jest antena, która powinna pokrywać pełne pasmo częstotliwości standardu UWB. Szerokość pasma częstotliwości jest tutaj rozumiana jako punkty częstotliwościowej charakterystyki dopasowania anteny do impedancji linii doprowadzającej sygnał (najczęściej 50 Ω), dla których współczynnik fali stojącej WFS nie przekracza wartości 2. Kształt charakterystyki promieniowania powinien być dookólny w przypadku urządzeń domowych czy biurowych, lub k[...]

Two-dimentional phased array planar antenna for K-band


  Planar antennas are nowadays often used in all telecommunication systems. Technical solutions of this antenna type are known since middle XX century, but complicated analytical description and lack of the suitable computational instruments caused lots of problems with practical realisations. The development in computational techniques and numeric methods provided the instruments for the quick and simple planar structures designing. Thanks this development, much number of planar patch antenna construction have been used both in military and commercial applications. The most often configuration of used planar patch antennas are two-dimensional arrays. By adequate number and arrangement way of radiation elements, the antenna with required parameters can be obtained. But important part of the array is the feeding network too. The radiation element can be excited in serial, parallel or mixed configuration. Mixed serial-parallel configuration was chosen for presented antennas. Serial exciting configuration lets for easy various antenna configuration creation, e.g. theoretically arbitrary radiation elements number in single row. The rows with various elements number can be used to array forming, such as: rectangle, circle, ellipse. The radiating elements by microstrip line circuit have been feeded. The main disadvantage of the serial feeding is relative narrow bandwidth. This is caused by inphase exciting necessity. Great advantages of patch antennas are: simple construction, easy and cheap production, qui[...]

 Strona 1