Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adrian KOZANECKI"

Struktury kwantowe ZnMgO/ZnO/ZnMgO wykonywane metodą MBE DOI:10.15199/ELE-2014-120


  Tlenek cynku i jego stopy np. z Mg są intensywnie badane ze względu na potencjalnie szerokie możliwości zastosowań w urządzeniach optoelektronicznych takich, jak źródła światła UV [1], selektywne detektory UV [2], lasery UV, przezroczyste tranzystory cienkowarstwowe [3] i szereg innych. Dla poszczególnych zastosowań konieczna jest inżynieria przerwy energetycznej. Stapienie ZnO z MgO pozwala na zwiększenie przerwy energetycznej z 3,3 eV dla ZnO o strukturze wurcytu do 7,8 eV dla MgO, które ma strukturę kubiczną typu NaCl. Niedopasowanie strukturalne ZnO i MgO powoduje, że przy wzroście ZnMgO pojawia się poważny problem separacji faz dla zawartości Mg powyżej 40% [4]. Dlatego celowe jest staranne kontrolowanie składu ZnMgO i dla większości zastosowań utrzymywanie go poniżej 30% dla zachowania wysokiej jakości warstw ZnMgO. Niezwykle cenną zaletą ZnO jest wysoka wartość energii wiązania ekscytonu swobodnego, wynosząca 60 meV. W studniach kwantowych ZnMgO/ZnO/ZnMgO energia wiązania ekscytonu może wzrosnąć nawet do 100 meV, co pozwala myśleć o skonstruowaniu urządzeń optoelektronicznych, wykorzystujących rekombinację ekscytonów swobodnych w temperaturze pokojowej. Wysoka wartość energii wiązania ekscytonu wiąże się bezpośrednio z małym promieniem bohrowskim, wynoszącym zaledwie ok. 1,8-2,0 nm. Tak mała wartość promienia Bohra powoduje, że dla obserwacji efektów związanych z kwantowym efektem rozmiarowym konieczne jest otrzymywanie struktur kwantowych o szerokościach mniejszych niż 2*aB, a więc ~4 nm. Z tego samego powodu dla zbadania procesów tunelowania pomiędzy studniami kwantowymi, np. w układach studni sprzężonych lub wielostudni, konieczne jest stosowanie barier ZnMgO o grubościach poniżej 2-3 nm. W tej pracy zaprezentowane są badania struktur ZnMgO/ ZnO/ZnMgO otrzymywanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych (z ang. MBE). W szczególności przedstawione zostaną wyniki prac nad układami asymetrycznych studni podwójnych, [...]

Struktury na bazie ZnO do detekcji światła ultrafioletowego DOI:10.15199/48.2016.09.10

Czytaj za darmo! »

W poniższej pracy, dwie struktury p-Si/n-ZnMgO zostały scharakteryzowane pod kątem zastosowania w detektorach światła ultrafioletowego (UV). Przeprowadzone zostały pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych (I-V), fotoluminescencji (PL) oraz fotoodpowiedzi. Charakterystyki I-V zostały zmierzone w 310 K i pozwoliły stwierdzić, że obie struktury posiadają właściwości prostujące. Pomiary fotoluminescencji i fotoodpowiedzi zostały przeprowadzone w temperaturze pokojowej. Została przeprowadzona dokładna analiza widm fotoluminescencji, które w jednej z próbek ujawniły pasma emisyjne świadczące o obecności defektów. Pomiary fotoodpowiedzi również zostały szczegółowo przeanalizowane, podane zostały główne wady badanych struktur oraz rozwiązania, które mogą przyczynić się do udoskonalenia struktur. Abstract. In our paper, two p-Si/n-ZnMgO structures were characterized in terms of applicability in ultraviolet light detectors. A few measurement techniques have been applied: current-voltage (I-V) characteristics, photoluminescence (PL) and photoresponsivity measurements. I-V characteristics were measured at 310 K and allowed us to conlcude, that both of investigated structures have rectifying properties. Photoluminescence and photoresposivity measurements were performed at room temperature. The analysis of PL spectra exhibited emission bands corresponding to defects in one of studied samples. Photoresponsivity spectra were also thoroughly examined - the most important disadvantages of analysed structures were given together with possible solutions, which can be applied in order to obtain well-working UV detectors. (ZnO-based structures for ultraviolet detectors). Słowa kluczowe: ZnO, Si, heterostruktury, fotoodpowiedź, detektory, UV. Keywords: ZnO, Si, heterostructures, photoresponsivity, detectors, UV. Wstęp Detektory światła ultrafioletowego (UV) przyciągają duże zainteresowanie, głównie ze względu na mnogość zastosowań w różnych dziedzinach komer[...]

 Strona 1