Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Bur czyk"

Zasady postępowania z bydłem w czasie obrotu przedubojowego DOI:


  Bardzo istotnym czynnikiem środowiskowym wpływającym na jakość mięsa są warunki związane z obrotem przedubojowym. Omawiając zasady postępowania z bydłem w czasie obrotu przedubojowego należy zwrócić szczególną uwagę na transport bydła do zakładów mięsnych lub do punktów skupu. T ransport i związane z nim przepędy powodują duży stres, który wpływa niekorzystnie na organizm zwierząt. Należy pamiętać, że podczas opasu zwierzęta przebywały najczęściej w jednym pomieszczeniu i były obsługiwane przez te same osoby. Natomiast w obrocie przedubojowym następuje nagła zmiana warunków bytowania, co wywołuje często duży stres u zwierząt, a w konsekwencji może spowodować straty masy zwierząt i pogorszenie jakości mięsa, a nawet doprowadzić do ich śmierci.W Polsce przepisy w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań reguluje rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z 22 grudnia 2004 roku. Rozporządzenie określa szczegółowo obowiązki wszystkich osób uczestniczących w procesie przewozu zwierząt (przewoźników, organizatorów transportu, kierowców, opiekunów), ustanawia zezwolenia, wzmacnia środki nadzoru i precyzuje przepisy odnoszące się do długich podróży i stosowanych pojazdów. Przepisy te mają na celu zapewnienie dobrostanu zwierząt podczas transportu [5]. Uwzględniając potrzeby zwierząt w obrocie przedubojowym należy zapewnić im: ● warunki odpowiadające ich behawiorowi; ● ochronę przed głodem i brakiem wody; ● ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych; ● warunki, które eliminują i ograniczają okoliczności powodujące stany stresowe; ● eliminacje okoliczności mogących powodować urazy i cierpienia. Dlatego osoby prowadzące opas bydła rzeźnego oraz biorące udział w operacjach przed i po transporcie powinny być odpowiednio przeszkolone. W szczególności kierowcy i osoby towarzyszące muszą posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowych wydane na podstawie szkoleń dotyczących dobrostanu zwi[...]

 Strona 1