Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Damian Kozikowski"

Wpływ owalizacji na nośność ściskanych osiowo stalowych powłok walcowych DOI:


  Powszechnie stosowane walcowe konstrukcje powłokowe typu stalowe silosy, zbiorniki oraz kominy są szczególnie wrażliwe na etapie wykonawstwa na odchyłki geometryczne w postaci lokalnych wgnieceń promieniowych, owalizacji kołowego przekroju oraz mimośrodów na połączeniach blach. W zależności od względnych wartości tych odchyłek norma PN-EN-1993- 1-6 przyporządkowuje walcowym powłokom klasy jakości wytwarzania A, B i C. Przekroczenie wartości granicznych odchyłek walcowych stalowych konstrukcji powłokowych o najniższej klasie wytwarzania C nie jest dopuszczalne. W praktyce trudno jest spełnić warunek dopuszczalnej owalizacji. W celu sprawdzenia realnego wpływu owalizacji na nośność ściskanych osiowo powłok walcowych przyjęto, że zowalizowany przekrój powłoki walcowej nie jest wynikiem błędów wykonawczych, lecz zamierzonego działania. Takie założenie eliminuje w rozważaniach imperfekcje owalizacyjne, natomiast pozostają imperfekcje w postaci lokalnych wgnieceń promieniowych, gdyż pominięto mimośrody w obwodowych połączeniach blach powłoki. Analizowano nośność krytyczną powłok walcowych o zowalizowanym przekroju poprzecznym, przyjmując geometrię: idealną (bez owalizacji); o granicznych wartościach owalizacji dla klas jakości wykonania A, B i C oraz geometrię o kilkakrotnie większej owalizacji niż dopuszczalna w przypadku klasy C. Zaprezentowano wyniki analiz dwóch powłok różnej smukłości i na ich podstawie sformułowano wnioski, które mogą mieć istotne znaczenie praktyczne. A[...]

 Strona 1