Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Dylla"

Wpływ nasłonecznienia warstwy licowej na naprężenia w kotwach stalowych w ścianie szczelinowej


  Wartykule przedstawiono problem rozszerzalności termicznej warstwy licowej i jej wpływ na pracę pozostałych elementów ściany szczelinowej. Przeprowadzona analiza teoretyczna wykazała, iż nie wolno pomijać wpływu odkształceń warstwy licowej ściany szczelinowej przy wymiarowaniu kotew, na co nie zwraca się uwagi w normach PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie oraz ENV 1996-11:1995 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne, reguły dlamurów niezbrojonych, zbrojonych i sprężonych. Opracowanie krajowe eurokodu zawiera wytyczne jedynie dla ścian ze szczeliną szerokości 5 ÷ 15 cm, natomiast nie znaleziono wskazówek projektowych dla ścian o szerszej szczelinie.Wzwiązku z tymw ramach badań statutowych w Katedrze BudownictwaOgólnego i Fizyki Budowli Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zbudowano stanowisko badawcze (ściana szczelinowa), wykonane w ramach realizacji budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na osiedlu zabudowy niskiej w północnej części Torunia i dokonano tampomiaru naprężeńwkotw[...]

Jakość złączy przegród zewnętrznych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym DOI:10.15199/33.2018.05.03


  2]; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 5 ’2018 (nr 549) 9 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: krzypaw@utp.edu.pl Streszczenie. Zaprojektowanie budynku o małym zużyciu energii wymaga zastosowania innowacyjnych materiałów termoizolacyjnych do budowy przegród zewnętrznych oraz odnawialnego źródła energii do ogrzewania całego budynku. W artykule przedstawiono czynniki kształtujące jakość złączy przegród zewnętrznychwaspekcie cieplno-wilgotnościowym.Określono parametry fizykalnewybranychmostkówcieplnych o zróżnicowanych układachmateriałowych z zastosowaniem programu komputerowego TRISCO, uwzględniając zmienne parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Słowa kluczowe: złącze przegród zewnętrznych; wymagania cieplno-wilgotnościowe. Abstract. A building design with low energy consumption requires the use of innovative thermal insulationmaterials for the construction of external walls and a renewable energy source. The article presents the factors formative the quality of external walls joints in the hygrothermal aspect. Physical parameters of selected thermal bridges were determined with different material systems using the software TRISCO [...]

Ocena metod obliczania wymiany ciepła przez podłogi na gruncie DOI:10.15199/33.2015.05.33


  Wartykule przedstawiono czterymetody obliczania wymiany ciepła przez podłogi na gruncie. Pierwsza najdokładniejsza trójwymiarowa metoda numeryczna, druga metoda przybliżona z uwzględnieniemmostków cieplnych obliczonych symulacją 2D, trzecia metoda przybliżona z uwzględnieniem mostków cieplnych wg danych PN-EN ISO 14683 [7] oraz czwarta metoda orientacyjna. Przeprowadzono analizę pozwalającą na porównanie dokładności analizowanychmetod obliczeniowych. Dwie ostatnie metody zaniżają dokładnośćwyników obliczeń i nie powinny znajdować zastosowania w projektowaniu. Słowa kluczowe: wymiana ciepła, strumienie cieplne, podłogi na gruncie.Istniejące uwarunkowania projektowe, zarówno w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych (WT) [1], jak i metodologii sporządzania charakterystyki energetycznej budynku [2], wymagają obliczeniowego ustalenia strumieni cieplnych odpływających do gruntu. Istnieje jednak zasadnicza różnica w określeniu poziomu tych wymagań. WobowiązującychWT dotyczą one tylko podłóg na gruncie, pomijając przyziemia ogrzewane i nieogrzewane generujące istotne straty ciepła z budynku. Dodatkowo, wymagania dotyczące podłóg na gruncie potraktowano arbitralnie, ustalając graniczny współczynnik U pozbawiony wpływumostków cieplnych 2D i 3D w złączu podłoga - ściana, decydujących o wielkości strat ciepła w tym newralgicznym miejscu konstrukcji. Bardziej poprawne procedury zalecono w metodologii [2], bazującej na zapisach normy PN-EN ISO 13790 [3], wskazującej metody obliczania strumieni ciepła do gruntu przedstawione zgodnie z normą PN-EN ISO 13370 zn[...]

Straty ciepła z ogrzewanego podziemia do gruntu DOI:10.15199/33.2015.05.34


  W artykule przedstawiono trzy metody obliczeń strat ciepła z ogrzewanego podziemia do gruntu: trójwymiarową metodę numeryczną,metodę przybliżoną orazmetodę orientacyjną. Przeprowadzono analizę pozwalającą na porównanie dokładności zastosowanych metod obliczeniowych. Udowodniono, że straty ciepła przez przegrody ogrzewanego podziemia do gruntu w istotny sposób uczestnicząw kształtowaniu bilansu energetycznego budynku i nie powinny być pomijane przy projektowaniu jego termoizolacyjności. Wyniki analiz wskazują na potrzebę znormalizowania wymagań cieplnych w odniesieniu do elementów (ścian i podłóg) podziemi ogrzewanych budynków. Słowa kluczowe: przepływciepła, straty ciepła, podziemie ogrzewane.Analiza strat ciepła z ogrzewanych podziemi budynku do gruntu (a właściwie przez grunt do atmosfery) należy do rutynowych czynności w sporządzaniu charakterystyki energetycznej budynku. W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych (WT) [1], z nieznanych powodów nie ustalono wymagań ograniczających strumienie ciepła przenikające przez ściany i podłogi budynku w jego ogrzewanym podziemiu. W artykule udowodniono, że straty ciepła przez te powierzchnie wpływają w istotny sposób na bilans energetyczny budynku i nie powinny być pomijane przy projektowaniu jego termoizolacyjności. Przebieg badań i obliczeń W celu uzyskania materiału porównawczego przyjęto do badań budynek szczegółowo scharakteryzowany w pracy [2]. Jest to budynek podpiwniczony, ogrzewany, częściowo zagłębiony w gruncie na[...]

 Strona 1