Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Beata Nowogońska"

Prognoza zmian stanu technicznego budynku mieszkalnego DOI:10.15199/33.2016.11.21


  Każdy budynek w miarę upływu kolejnych lat użytkowania ulega zużyciu, a jego stan techniczny pogarsza się. Istotnym problemem jest więc zapewnienie jego odpowiedniej niezawodności. Proces modelowania niezawodności powinien mieć matematyczne podstawy pozwalające na precyzyjny opis problemu. Ostatecznym celem jest zastosowanie tego opisu przy rozwiązywaniu zadań związanych z programowaniem prac remontowych. Słowa kluczowe: prognoza, zmiany niezawodności, diagnoza, stan techniczny.Remonty powinny obejmować [11] nie tylko budynki uszkodzone, ale także obiekty, w których procesy starzeniowe spowodowały pogorszenie warunków użytkowych. Właściwe zaprogramowanie napraw [12] wymaga prognostycznego określenia zakresu robót naprawczych. Remonty powinny mieć charakter profilaktycznych działań polegających na zabezpieczeniu budynku przed powstaniem uszkodzeń. Utrzymanie obiektu budowlanego w stanie nadającym się do eksploatacji [1 ÷ 4, 9] wymaga zapewnienia sprawności technicznej jego elementów, wartości użytkowej oraz estetycznego wyglądu obiektu. Stopień interwencji mający na celu usuwanie nieprawidłowości w obiekcie może być różny i różnie rozłożony w czasie, ponieważ elementy składowe mają różną trwałość. Metody przewidywania okresu użytkowania obiektów budowlanych PSLDC (Predicted Service Life of a Component) [10, 13] to: metody deterministyczne, probabilistyczne i symulacyjne. Metody deterministyczne dają wyniki jedynie przybliżone, natomiast metody probabilistyczne polegające na wyznaczaniu zmiennych modelu uży[...]

Metoda przewidywania stanu technicznego budynku mieszkalnego DOI:10.15199/33.2017.08.36


  Stan techniczny każdego obiektu powinien być na odpowiednimpoziomie w całym okresie jego użytkowania [1, 3, 4]. W miarę upływu czasu następuje pogorszenie właściwości użytkowych obiektu w aspekcie technicznym [3, 12] lub funkcjonalnym [7], a częściowe ich przywrócenie możliwe jest w wyniku napraw [2, 5, 8, 11]. Zgodnie z zaleceniami norm [9, 10] należy dokonać oceny właściwości użytkowych budynku, a także przewidzieć zmianę tych właściwości w czasie, opracowując metody symulujące przewidywaną jego degradację wraz z upływem czasu. Zespół norm PN-ISO [9, 10] podaje ogólne wytyczne dotyczące zagadnień przewidywania okresu użytkowania budynków i budowli. Określenie zmian właściwości użytkowych obiektów wymaga stosowania krzywych zagrożenia PSLOC (Predicted Service Life of Component) [9, 10], jako narzędzi wspomagających w planowaniu terminów remontów. Opracowany przeze mnie model PRRD (Prediction of Reliability according to Rayleigh Distribution) jest opisem (wzór 1) zmian właściwości użytkowych i technicznych R(t) budynku wykonanego w technologii tradycyjnej w założonym 100-letnim okresie użytkowania [6]. R(t) =Σ n i=1 [Ai RRi(t)] (1) gdzie: RRi - zmianywłaściwości użytkowych i-tego elementu budynku w czasie t wg modelu PRRD; Ai - współczynnik wagi i-tego elementu; i - liczba porządkowa elementu; n - liczba wszystkich elementów; t = czas użytkowania. Wtymmodelu [6] prognoza zmian właściwości użytkowych i-tego elementu budynku w funkcji czasu RRi(t) w okresie trwałości elementu TR[...]

Wpływ prac zabezpieczających na właściwości użytkowe budynków nieremontowanych DOI:10.15199/33.2018.03.23


  Wwielu obiektach zabytkowych często zauważa się zaniechanie działalności remontowej. Wówczas stan techniczny stale się pogarsza, a właściwości użytkowe osiągają coraz niższewartości.Aby zapobiec dalszej degradacji budynków, należy w takim przypadku wykonać prace zabezpieczające, polegające na przeprowadzeniu prac remontowych wytypowanych elementów budynku. Na problem zaniechania prac remontowych i coraz większe potrzeby remontowe zwraca się obecnie uwagę również we współczesnym budownictwie mieszkaniowym [2, 10]. Z przedstawionych analiz zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych [9] wynika, że najwięcej ich występuje w konstrukcjach murowanych (44%) spośród wszystkich technologii orazwobiektach budownictwamieszkaniowego (41%) spośród wszystkich innych rodzajów obiektów. Zgodnie z zaleceniami norm [7, 8], opracowując metody symulujące przewidywaną degradację wyrobu z upływem czasu, należy dokonać oceny właściwości użytkowych budynku, a także przewidzieć zmianę tych właściwości w czasie. Prognoza procesu starzenia budynku Proponowana metoda opisu procesu starzenia budynku pomoże w podejmowaniu decyzji dotyczących ratowania obiektów nieremontowanych. Prognoza zmian właściwości użytkowych PRRD (Prediction the Reliability according to Rayleigh Distribution) [6] pozwala na określenie przedziału czasowego, w którym stan techniczny budynku będzie w przyszłości niezadowalający i konieczne będzie przeprowadzenie prac remontowych. Miarą niezawodności wszystkich obiektów, także budowlanych, jest funkcja przeżycia lub przetrwania R(t) [3, 4, 11]. Do modelowania sytuacji w analizie przeżycia[...]

Zastosowanie bloczków ze szlaki szklanej w remoncie Mostu Arkadowego DOI:10.15199/33.2016.06.32


  Park Mużakowski należy do największych i najcenniejszych w Europie parków krajobrazowych. Poza wyjątkowym przyrodniczym programem kompozycyjnym znajduje się tu wiele budowli uzupełniających krajobraz. Jedną z nich jest, wzniesiony w 1853 r., Most Arkadowy, zbudowany z cegły ceramicznej i bloków ze szlaki szklanej. Do niedawna znajdował się on w bardzo złym stanie technicznym. Konstrukcja była popękana, silnie zawilgocona, cegły i zaprawa murarska skorodowane. W najgorszym stanie technicznym znajdowały się bloki ze szlaki szklanej. W toku przeprowadzonych w laboratorium Uniwersytetu Zielonogórskiego badań określono ich parametry wytrzymałościowe. Był to podstawowy punkt wyjścia do zaplanowania remontu mostu. Trudności w pozyskaniu oryginalnego materiału zmusiły inwestora do zastąpienia skorodowanych bloków elewacyjnych ze szlaki szklanej ceramicznymi płytkami o podobnym kolorze. Słowa kluczowe: Most Arkadowy, remont, szlaka szklana.Most Arkadowy zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części parku Mużakowskiego, założonego w 1815 r. przez Hermanna von Pücklera [2]. Został zbudowany w 1853 r. przez Fryderyka Niderlandzkiego, wg wzoru wcześniejszego kamiennego mostu Schinkla [1]. Budowla usytuowana jest na osi północ-południe, pomiędzy dwoma wzniesieniami zadrzewionego wąwozu. Omawiany most to pięcioprzęsłowa konstrukcja wysokości ok. 7 m, długości ok. 28,5 m, szerokości ok. 4,5 m, wzniesiona w technologii tradycyjnej. Fundamenty filarów sąmurowane z cegły pełnej palonej na zaprawiewapiennej, natomiast filarywykonano z cegły pełnej palonej na zaprawie wapiennej oraz z bloczków ze szlaki szklanej na zaprawie wapiennej. Wspierają one sklepienia kolebkowe grubości dwóch ce[...]

Problemy techniczne konstrukcji balkonów w budynkach mieszkalnych z początku XX wieku DOI:10.15199/33.2016.06.73


  WZielonej Górze znajduje się kilka osiedli wielorodzinnych domów mieszkalnych wzniesionych w stylu modernistycznym. Stan techniczny tych 90-letnich budynków jest dobry. Jedynie balkony, jako element najbardziej narażony na wpływ czynników atmosferycznych, są w złymstanie. Są to konstrukcje na belkach stalowych zwypełnieniemz cegły (typKleina). Podczas remontu budynków balkony stanowią duży problem techniczny dla projektantów. Jak przeprowadzić ich naprawę bez wprowadzeniawidocznych zmian, które wpływałyby na architektoniczną formę elewacji? Słowa kluczowe: stan techniczny, płyta Kleina, budynki modernistyczne.Wlatach 30. XX w. w wielu miastach Europy wznoszono wielorodzinne budynki mieszkalne w stylu modernistycznym. W Zielonej Górze jest kilka niewielkich osiedli mieszkaniowych zbudowanych w tej manierze. Budynki wykonano w technologii tradycyjnej, najczęściej jako dwukondygnacyjne z poddaszem użytkowym, podpiwniczone, kryte dachem dwuspadowym. Są więc w dobrym stanie technicznym, problematyczne są jednak balkony, jako najbardziej narażone na działanie czynników atmosferycznych. Skorodowane elementy konstrukcyjne mogą zagrażać bezpiecznej eksploatacji, a dalsze ich użytkowanie doprowadzić do katastrofy budowlanej. Przykładem są balkony 90-letnich modernistycznych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Zielonej Górze przy ul. Kożuchowskiej. Opis konstrukcji balkonów Konstrukcję balkonówwbud[...]

Wartość zużycia a koszty przywrócenia właściwości użytkowych DOI:10.15199/33.2018.10.09


  Stan techniczny budynku zmienia się w wyniku procesu starzenia. W miarę upływu czasu następuje pogorszenie jego właściwości użytkowych [7, 16], a całkowite lub częściowe ich przywrócenie możliwe jest w wyniku napraw [2, 3, 8, 14]. Termin remontu kapitalnego w budynku wcześniej nieremontowanym powinien być zaplanowany zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania [3 ÷ 5, 15] iwynikać z zasady jak najmniejszego nakładu środków potrzebnych do osiągnięcia celu, jakim jest utrzymanie stanu technicznego na odpowiednimpoziomie. Wcześniejszy remont, przywracający właściwy stan techniczny, doprowadzi do ograniczenia dalszego zużycia i spowoduje zmniejszenie sumarycznych nakładówna jegowykonanie. Prace remontowe przesuwane na dalsze lata eksploatacji doprowadzą do znacznego pogorszenia stanu technicznego i tym samym zwiększenia kosztówprac remontowych. Podejmowanie decyzji związanych z wyborem zakresu, rodzaju i terminu naprawy budynków często sprawia zarządcom wiele trudności. Problem aktualnej oceny stanu technicznego jest tematem wielu badań, jednak oprócz niej niezbędne są także algorytmy wspomagające podejmowanie decyzji dotyczących działań remontowych. W [1] zaproponowano model decyzyjny wyboru zakresu napraw bazujący na trzech ocenach: stanu technicznego, energetycznego i funkcjonalnego. Syntetyczny wskaźnik wartości użytkowej budynku uzyskany z tych ocen jest podstawą wyboru rozwiązania remontowego pozwalającego uzyskać największy przyrost wartości użytkowej w stosunku do wielkości zaangażowanych środków finansowych. Wartykule przedstawiono propozycję modelu pozwalającego na określenie optymalnego terminu przeprowadzenia prac remontowych w budynkach.Model ten umożliwia także właściwe szacowanie kosztów prac remontowych koniecznych do przywrócenia właściwości użytkowych. Funkcje opisujące proces starzenia budynku Określenie zmian właściwości użytkowych budynków, [...]

Cykl życia chłodni kominowych DOI:10.15199/33.2018.04.17


  Zgodnie z obecnymi zaleceniami oraz normami [7, 9, 13], w przypadku projektowania konstrukcji z betonu konieczne staje się uwzględnienie trwałości (jest ona rozważana jako jeden z trzech równorzędnych elementów niezawodności konstrukcji, obok bezpieczeństwa i użytkowalności). Zasady projektowania konstrukcji z uwzględnieniem trwałości ujęte są w fib-Model Code 2010 [13]. Przewidywana jest również nowelizacja Eurokodu 2 [10] pod kątem trwałości konstrukcji. Projektowanie konstrukcji betonowych z uwagi na trwałość, nazywane także projektowaniem na okres użytkowania (Service Life Design) [14], za podstawę przyjmuje wyniki obserwacji i badań fizykochemicznych dotyczących karbonatyzacji betonu, jego korozji chlorkowej, a także mrozoodporności i oddziaływań chemicznych. Temu zagadnieniu poświęcone są m.in. [1, 2]. Ponadto zgodnie z normami [11, 12] konieczna jest ocena oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych na środowisko (EIA- Environmental Impact Assessment). Ocenie podlega obciążenie środowiska związane ze zużyciem energii i towarzyszącymi mu emisjami zanieczyszczeń do atmosfery od pozyskania surowców przez wszystkie etapy ich obróbki, przerobu, eksploatacji obiektu, aż do jego rozbiórki oraz utylizacji i składowania materiałów rozbiórkowych. W tym celu należy przeprowadzić kompleksową analizę cyklu życia obiektu, w zakres której wchodzą analiza środowiskowa (ekologiczna) LCA (Life Cycle Assessment), analiza ekonomiczna LCC (Life Cycle Cost) i analiza społeczna SLCA (Social Life Cycle Assessment). Oznacza to, że w przypadku projektowania konstrukcji należy też określić wpływ środowiska na trwałość konstrukcji oraz wpływ konstrukcji na środowisko [1]. Dotychczas te dwa zagadnienia były rozpatrywane oddzielnie. Przedstawione reguły dotyczące projektowania wymagają także nowego spojrzenia na projektowanie konstrukcji pod względem ich nośności, właściwości użytkowych i oddziaływania na środowisko. Zatem w projektowaniu k[...]

 Strona 1