Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Kapler"

Analiza profili obciążenia odbiorców komunalnych pod kątem wykorzystania mechanizmu DSR


  W niedalekiej przyszłości każdy odbiorca komunalny będzie wyposażony w inteligentny licznik energii elektrycznej. Jego użycie pozwoli na wykorzystanie mechanizmu DSR. Jednakże, aby osiągnąć zamierzone przez ten mechanizm rezultaty należy przede wszystkim dobrze poznać własny profil obciążenia. Pod pojęciem DSM (demand side management) rozumie się sterowanie popytem na energię elektryczną. Jest to mechanizm działań, dążących do wywarcia wpływu na sposób wykorzystywania energii elektrycznej oraz poziom jej zużycia. DSM ma zasadniczo dwa cele [1]. Pierwszym z nich jest wzrost efektywności wykorzystania dobra, jakim jest energia elektryczna. Drugim zaś jest wpływ na kształt krzywej obciążenia - DSR (demand side response). Realizacja tego celu ma odbywać się przez zmniejszenie obciążenia albo w wyniku przesunięcia obciążenia na inny (pozaszczytowy) okres. W praktyce jednak wprowadzenie DSR wiąże się ze zmianą zachowania odbiorców energii elektrycznej. Zmiany te nie będą łatwe do osiągnięcia, ponieważ nie wszyscy odbiorcy komunalni będą chcieli zmieniać sposób użytkowania odbiorników energii. Część z nich z pewnością będzie chciała pozostać przy dotychczasowym komforcie korzystania z energii elektrycznej, co osłabi potencjał drzemiący w DSR . Świadomy udział w działaniach w ramach DSR będzie wymagał od odbiorców pewnego zasobu wiedzy zarówno teoretycznej (w zakresie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem mechanizmów sterowania popytem na energię), jak i praktycznej (w zakresie znajomości własnego profilu obciążenia). Znajomość profilu zużycia i jego analiza pozwolą określić, jak dotychczas zachowywał się dany odbiorca oraz jakie działania może on wprowadzić, aby osiągnąć zamierzo[...]

Possibility of nodal price usage as a signal to shift power load in time DOI:10.15199/48.2016.12.69

Czytaj za darmo! »

The article presents possibility of nodal price usage as a signal acting stimulus to shift power load in time. Relationships between power system conditions and nodal prices were included. Furthermore, results of nodal prices variability simulation in an example power system model were posted. Power shifting possibilities without deterioration of individual consumers comfort were proposed. Also advantages and disadvantages of nodal price usage were shown. Streszczenie. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania ceny węzłowej jako bodźca do przesunięcia poboru mocy w czasie. Zawarto związki cen węzłowych z warunkami pracy systemu elektroenergetycznego. Zamieszczono wyniki symulacji zmienności wartości cen węzłowych w systemie testowym. Zaproponowano też możliwości przesunięcia poboru mocy przez odbiorców indywidualnych bez pogorszenia ich komfortu. Ukazano zalety i wady stosowania tych cen. (Możliwość wykorzystania ceny węzłowej jako sygnału do przesunięcia poboru mocy w czasie). Keywords: nodal prices, LMP, individual power consumers, optimal power flow Słowa kluczowe: ceny węzłowe, cena LMP, indywidualni odbiorcy energii elektrycznej, optymalny rozpływ mocy Introduction Electric Power System (EPS) is a set of components used to production, transfer and distribution of electrical energy. Very often it covers large territory and acts an important role in the process of satisfy humans necessity in the scope of electricity usage. His final elements are electrical energy receivers used by an individual consumers. One of the characteristic features of EPS is a continuous subjection to changes that covers work states as well as evolutionary changes which are succession of technology development. Furthermore, an impact of other non-technical factors like law, society and policy can be also seen. During discussions about further development of every EPS frequently an idea of shifting power load is coming back. According to this conce[...]

Narażenie pracowników zajmujących się instalacją, serwisem oraz demontażem systemów fotowoltaicznych na szkodliwe czynniki biologiczne, chemiczne i psychofizyczne DOI:10.15199/48.2017.12.57

Czytaj za darmo! »

Do najważniejszych wyzwań przed jakimi stoi współczesna cywilizacja zalicza się ochronę środowiska naturalnego. W zakresie energetyki, spośród wielu działań mających proekologiczny charakter, szansę na poprawę sytuacji upatruje się w zmianie struktury wytwarzania energii elektrycznej, charakteryzującej się wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) [1]. Obecnie systemy OZE mogą być elementem rozproszonych zasobów energii [2], to jest generacji rozproszonej, funkcjonującej w formie mikroinstalacji montowanych u prosumentów, ale także mogą stanowić wielkie źródła wytwórcze o mocy setek lub tysięcy megawatów. W systemach fotowoltaicznych energia słoneczna jest przetwarzana na energię elektryczną za pomocą metody helielektrycznej, która polega na bezpośredniej przemianie energii promieniowania słonecznego w energie elektryczną na skutek efektu fotoelektrycznego, bez udziału mas wirujących. Ponieważ efekt fotowoltaiczny prowadzi do uzyskania energii związanej z przepływem niewielkiego prądu stałego, system fotowoltaiczny składa się z połączonych szeregowo i/lub równolegle ogniw fotowoltaicznych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej za pomocą falownika. Obecnie w Polsce, zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki, zainstalowane są systemy fotowoltaiczne o mocy jedynie 99 MW [3], podczas gdy w Niemczech, kraju o podobnych do Polski warunkach nasłoneczniania, moc systemów fotowoltaicznych przekracza 40 GW. Jedną z barier szybkiego rozwoju systemów fotowoltaicznych w Polsce może być brak wykwalifikowanej kadry technicznej. Poniższy artykuł został opracowany w celu wypełnienia luki z zakresu tematyki bezpieczeństwa pracy osób związanych z montażem i serwisem systemów fotowoltaicznych. Do zagrożeń zdrowotnych dla pracowników zajmujących się instalacją, serwisem oraz demontażem systemów fotowoltaicznych należą: czynniki fizyczne, biologiczne, chemiczne oraz czynniki psychofizyczne. Czynniki fizyczne omówione s[...]

Narażenie pracowników zajmujących się instalacją, serwisem oraz demontażem systemów fotowoltaicznych na szkodliwe czynniki fizyczne DOI:10.15199/48.2017.12.58

Czytaj za darmo! »

Obecnie na świecie, spośród różnych źródeł energii elektrycznej zaliczanych do OZE, obserwuje się lawinowy rozwój systemów fotowoltaicznych. Na koniec roku 2014 na całym świecie całkowita moc zainstalowana systemów fotowoltaicznych wynosiła 178 GW. W samym roku 2014 zainstalowano systemy o mocy 40 GW [1]. Główny podział systemów fotowoltaicznych jest dokonywany ze względu na ich współpracę z zewnętrzną siecią elektroenergetyczną (najczęściej rozdzielczą) [2]. Wyróżnia się zatem systemy on-grid czyli systemy, które są połączone z zewnętrzną siecią elektroenergetyczną i mogą do niej oddawać energię oraz systemy off-grid, które zasilają pewną grupę odbiorników w wydzielonej instalacji lub sieci (bez połączenia z siecią rozdzielczą). Oba rodzaje systemów fotowoltaicznych mogą być również wyposażone w zasobnik energii - zwykle w postaci baterii akumulatorów chemicznych. W Polsce, zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki, zainstalowane są systemy fotowoltaiczne o mocy jedynie 99 MW [3], podczas gdy w Niemczech, kraju o podobnych do Polski warunkach nasłoneczniania, moc systemów fotowoltaicznych przekracza 40 GW. Jednakże, zgodnie z obecnymi trendami cenowymi oczekuje się, że w Polsce ok. 2020-2025 r. systemy fotowoltaiczne zaczną być ekonomicznie opłacalne dla użytkowników indywidualnych działających w modelu rozproszonym (retail grid parity) [4], a tym samym nastąpi znaczący przyrost zainstalowanych systemów fotowoltaicznych. Mało widocznym utrudnieniem szybkiego rozwoju systemów fotowoltaicznych w Polsce może być niedostateczna liczba wykwalifikowanej kadry technicznej. W wielu przypadkach, wśród osób zajmujących się systemami fotowoltaicznymi, widoczny jest nieodpowiedni poziom wiedzy w zakresie występujących zagrożeń fizycznych podczas instalacji, obsługi i demontażu systemów fotowoltaicznych. Warto wskazać, że do szkodliwych czynników fizycznych należą: praca na niebezpiecznej wysokości na śliskim podłożu, przenoszeni[...]

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod śledzenia przepływów mocy do prognozowania krótkoterminowego strat mocy w krajowej sieci przesyłowej

Czytaj za darmo! »

Prognozowanie strat mocy w systemie elektroenergetycznym jest trudne przy zastosowaniu klasycznego podejścia. Wynika to ze zmian wielkości mocy płynących w gałęziach sieci oczkowej a także wpływu mocy biernych gałęziowych. Opracowano niebezpośrednią metodę zastosowania sztucznych sieci neuronowych do prognozowania strat mocy. Może być ona użyta w procesie planowania stanów pracy sieci w ramach postępowania obejmującego procedury rynku energii elektrycznej. Abstract. Forecasting of power losses in power energy system is very hard with using classical methods. It depends on changes of power that is flowing in branches of meshed network and on influence of flowing reactive power. The undirect method shown in this article presents ability of usage artificial neural networks to forecast power losses and can be used in planning states of network working including procedures of electrical energy market. (Use of an artificial neural networks and power flow tracing method for short-time power losses forecasting in Polish transmission network). Słowa kluczowe: straty mocy, sztuczne sieci neuronowe, sieć przesyłowa, rynek energii elektrycznej. Keywords: power losses, artificial neural networks, transmission network, electrical energy market. Wstęp W postępowaniach inicjowanych procedurami rynku energii elektrycznej często pojawia się konieczność prognozowania strat mocy czynnej jeśli procedury na rynku energii dotyczą energii netto (czystej energii, bez narzutów, w szczególności bez narzutów strat). Konieczność prognozowania strat mocy czynnej pojawia się w naturalny sposób na etapach pomiędzy modelem sieci zredukowanym do modelu wielkiej miedzianej płyty a modelem sieci odwzorowywanej z uwzględnieniem jej rzeczywistej konfiguracji. Generalnie - prognozowanie tych strat może się odbywać na różnych etapach kształtowania stanów pracy sieci. Operując prognozowanymi mocami węzłowymi (zapotrzebowaniem) i planowanym profilem mocy węzłowych wytwórc[...]

Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM na Politechnice Warszawskiej DOI:10.15199/33.2018.04.44


  Wsemestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 z inicjatywy dziekanaWydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, z czynnym wsparciem dziekanów Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Zarządzania, wdrożono „Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM” (mpiBIM). Studenci z pięciu wymienionych wydziałów utworzyli trzy wielobranżowe zespoły, których zadaniem było przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, w ramach skoordynowanego działania zespołowego. Narzędziem koordynacji był cyfrowy model BIM, który zawierał informacje na temat wszystkich elementów projektu. Po uzyskaniu wytycznych i wymagań inwestorskich, studenci uzgodnili zasady[...]

 Strona 1