Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Artur Break"

IX program ramowy Unii Europejskiej "Horyzont Europa" DOI:10.15199/65.2018.11.2


  Treść dokumentów IX programu ramowego UE ds. badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027 pn. "Horyzont Europa" obejmuje zagadnienia wynikające z zaleceń art. 182 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a także - ze względu na bardzo duże wsparcie dla innowacji - z art. 173 TFUE."HORYZONT EUROPA" Ogólnym celem programu jest przygotowanie skutecznego systemu inwestowania Unii Europejskiej w badania naukowe i innowacje, co powinno przełożyć się na wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej Unii. Dzięki takim działaniom powinno nastąpić zwiększenie konkurencyjności unijnej gospodarki. Umożliwi to zrealizowanie strategicznych priorytetów UE i przyczyni się do podołania globalnym wyzwaniom, w tym osiągania celów zrównoważonego rozwoju.Strategiczne cele programu "Horyzont Europa" to:??wspieranie procesu tworzenia i upowszechniania nowej i wysokiej jakości wiedzy oraz biegłości i umiejętności, a także technologii i rozwiązań na poziomie wyzwań globalnych; ??wzmocnienie oddziaływania badań naukowych i innowacji na kształtowanie oraz wspieranie realizacji polityki Unii, a także rozwiązania wprowadzane w przemyśle w celu sprostania globalnym wyzwaniom; ??propagowanie wszelkich form innowacji, w tym tzw. innowacji przełomowych i usprawnienie procesu wprowadzania na rynek nowych rozwiązań; ??zoptymalizowanie rezultatów tego programu w celu zwiększenia oddziaływania w obrębie wzmocnionej europejskiej przestrzeni badawczej. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia program ramowy dotyczący badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa" oraz określa zasady uczestnictwa w nim i upowszechniania. Określa także poza celami programu jego budżet na lata 2021-2027. Rozporządzenie to przedstawia również formy finansowania unijnego oraz zasady jego przyznawania. Program "Horyzont Europa" będzie realizowany przez program szczegółowy ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady, a także program szczegółowy z zak[...]

 Strona 1