Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin ŁUKOWIAK"

Case Study on FPGA Performance of Parallel Hash Functions

Czytaj za darmo! »

Funkcje haszuja˛ce (nazywane tez˙ funkcjami skrótu) odgrywaja˛ istotna˛ role we współczesnej kryptografii. Funkcje te przekształcaja˛ dowolna˛ ilos´c´ danych wejs´ciowych w skrót o s´cis´le okres´lonej długos´ci. Typowe zastosowania funkcji haszuja˛cych obejmuja˛ weryfikacje˛ spójnos´ci danych i schematy komunikacji z uwierzytelnieniem. Poni˙zszy artykuł jest głosem w dyskusji na temat jakimi wła´sciwo´sciami powinien sie charakteryzowac ´ nowy standard dla funkcji haszuja˛cych SHA-3. W naszym przekonaniu, niezmiernie istotna˛ cecha˛ nowego algorytmu powinna byc´ moz˙liwos´c´ do pracy w trybie równoległym. W niniejszym artykule szczegółowo opisujemy i analizujemy implementacje˛ funkcji haszuja˛cej PHASH w matrycy FPGA. Funkcja ta jest szkieletem który umo˙zliwia przetwarzanie danych z wykorzystaniem szyfru blokowego. Głównym atutem PHASH jest to, ˙ze jego tryb pracy równoległej pozwala osia˛gna˛c´ bardzo duz˙a˛ wydajnos´c´. Nasze pomiary wykazały, z˙e PHASH osia˛ga przepustowos´c´ 15Gbps w systemie z jednym szyfrem blokowym i 182Gbps przy wykorzystaniu 16 szyfrów blokowych. (Badanie Efektywno´sci Implementacji FPGA Równoleglych Funkcji Skrótu) Abstract. Hashing functions play a fundamental role in modern cryptography. Such functions process data to produce a small fixed size output referred to as a digest or hash. Typical applications of these functions include data integrity verification and message authentication schemes. We argue that high parallelizability of the forthcoming new SHA-3 hash standard should be a critical and achievable property of proposed algorithms. In this paper we present an FPGA design and performance analysis of a recently proposed parallelizable hash function PHASH. It is not a SHA-3 candidate but rather a hash template using tree hashing and a block cipher. The main feature of PHASH is that it is able to process multiple data blocks at once making it suitable for achieving ultra high performance. PHASH achieved a th[...]

 Strona 1