Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Baranowski"

Wpływ nawożenia na zawartość azotu mineralnego w glebach użytków zielonych i upraw rolniczych o przeznaczeniu paszowym DOI:10.15199/62.2018.11.17


  Użytki rolne (UR) w Polsce zajmują obecnie powierzchnię 15,1 mln ha. Na 73,9% tego areału wysiewane są zboża, a tylko na 26,1% uprawiane są rośliny okopowe, przemysłowe oraz inne1). Około 1/5 ogólnej powierzchni gleb wykorzystywanych rolniczo zajmują użytki zielone. Mimo zmniejszającej się w kolejnych latach XXI w. powierzchni zarówno gruntów ornych, jak i użytków zielonych, plony roślin uzyskiwane z jednostki powierzchni ulegają zwiększeniu, co ma związek z intensywnością produkcji roślinnej, a zatem i z silaInstytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy; bUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; cPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; dInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin The impact of fertilization on the mineral nitrogen content in grassland and fodder crop soils Wpływ nawożenia na zawartość azotu mineralnego w glebach użytków zielonych i upraw rolniczych o przeznaczeniu paszowym DOI: 10.15199/62.2018.11.17 Dr hab. inż. Halina LIPIŃSKA w roku 1987 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 2009 r., a stopień doktora habilitowanego w 2011 r. Jest adiunktem w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu na UP w Lublinie. Specjalność - agronomia, łąkarstwo, kształtowanie środowiska. Dr Anna WATROS - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w numerze 8/2018, str. 1285. A mineral N content (Nmin) in the 60-90 cm layer of mineral and org. soils depending on the N dose in the mineral fertilizer used for grassland as well as for the cultivation of maize and cereal mixes in 2010-2012 was detd. in spring and autumn to find a resp. correlation. The Nmin content and the dose of N fertilizer were positively correlated for (i) grassland on mineral soils, (ii) grassland on org. soils, and (iii) cultivations of maize and cereal mixes on mineral soils. Particularly high correlation coeffs. (higher than 0.8) were obsd. for cereal mix[...]

SARENKA - miniaturowy radar SAR dla BSP DOI:


  Technologia radaru aktywnego działającego w trybie z syntetyczną aperturą (ang. SAR - Synthetic Aperture Radar) znana jest od dziesięcioleci i w obecnej chwili jest bardzo dobrze opanowana [1, 2, 3]. Na całym świecie zostało już opracowanych wiele systemów radarowych pracujących w trybie SAR do obrazowania powierzchni Ziemi. W obecnej dobie miniaturyzacji urządzeń elektronicznych, możliwe staje się umieszczenie radaru SAR na małej platformie bezzałogowego statku powietrznego (BSP), (ang. UAV - Unmanned Aerial Vehicle) [4-7]. W ostatnich latach powstało już wiele systemów o takich możliwościach. Najczęściej produkty te są na wyposażeniu wojska, ale pojawiają się i w cywilnym środowisku. Głównym wyzwaniem z punktu widzenia inżyniera, w tym przypadku jest zbudowanie systemu SAR, który jest lekki i fizycznie mały, który charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na moc oraz umożliwia uzyskiwanie bardzo dobrej jakości zobrazowań powierzchni Ziemi w każdych warunkach pogodowych [4, 5, 7] wykorzystując przy tym również małą i tanią platformę nawigacyjną [7, 8]. Koszty budowy takiego systemu wzrastają wraz ze wzrostem częstotliwości w której pracuje system. Znane skonstruowane już systemy SAR na BSP pracują w szerokim zakresie częstotliwości (począwszy od pasma X, aż do pasma W [5,6]). Powyższe fakty były motywacją dla autorów do opracowania nowego radaru SAR dedykowanego dla BSP o nazwie "SARENKA", który pracuje w paśmie C. Dzięki niskiej częstotliwości pracy radaru, możliwe było skonstruowanie części analogowej oraz cyfrowej z elementów stosunkowo tanich i łatwo dostępnych na rynku. W artykule został przedstawiony projekt sprzętowy radaru SAR na BSP, przedstawiono użyte algorytmy przetwarzania sygnałów oraz rzeczywiste wyniki zobrazowań SAR. SARENKA SAR system System radarowy SAR "SARENKA" to radar pracujący z falą ciągłą modulowaną częstotliwościowo (ang. FMCW - Frequency Modulated Continuous Wave). System SARENKA pozwala na u[...]

 Strona 1