Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Monika Czop"

Recovery of energy by gasification of plastic wastes Odzysk energii w procesie zgazowania odpadowych tworzyw sztucznych DOI:10.15199/62.2016.8.6


  A process for gasification of waste polyolefins at 1200°C and 1.5 MPa was numerically simulated to design the demonstration plant. Jedną z możliwości konwersji energii z odpadów na energię użyteczną jest zgazowanie, czyli przekształcenie odpadowych tworzyw sztucznych w syngaz. Przedstawiono koncepcję instalacji do zgazowania odpadów organicznych, w szczególności tworzyw sztucznych. Badano odpadowe poliolefiny pochodzące ze strumienia komunalnego. Obliczenia symulacyjne procesu zgazowania przeprowadzono za pomocą programu ChemCAD 6.5.2. Od 2. połowy XX w. tworzywa sztuczne są zaliczane do najbardziej uniwersalnych i wielofunkcyjnych materiałów w gospodarce światowej. Obecnie znajdują one coraz więcej zastosowań w różnych dziedzinach codziennego życia. Można powiedzieć, że w XXI w. tworzywa sztuczne stanowią podstawę nowoczesnej gospodarki. Ich światowa produkcja od połowy ubiegłego wieku systematycznie wzrasta. Szacuje się, że w 2014 r. osiągnęła ona 311 Tg, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu z 2013 r. W Europie odnotowano produkcję na poziomie 59 Tg. Obecny poziom produkcji jest zbliżony do tego z 2002 r.1, 2). Do tzw. wielkiej piątki tworzyw sztucznych, które odznaczają się największymi udziałami rynkowymi należą polietylen (PE-LD, PE-LLD, PE-HD), polipropylen (PP), polichlorek winylu (PVC), polistyren (stały i spieniony) oraz politereftalan etylenu (PET). W 2014 r. sumarycznie na te tworzywa przypadało ok. 73% całego zapotrzebowania w Europie. W rozbiciu na udziały PE miał 29% rynku, PP 19%, a PVC 7%. W Polsce największy udział (48%) miały PE-HD, PE-LD, PE-LLD i PP oraz PVC (14%)1, 2). W 2014 r. w Unii Europejskiej w pokonsumenckich odpadach znalazło się 25,8 Tg tworzyw sztucznych. Szacuje się, że 77% tych odpadów powstało w Niemczech, Wlk. Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Holandii, a reszta w pozostałych krajach UE. W strumieniu odpadowych tworzyw sztucznych dominują głównie opakowania, które stanowią [...]

Charakterystyka wybranych paliw z odpadów pod kątem ich energetycznej przydatności DOI:10.15199/62.2017.8.6


  W światowej gospodarce obserwuje się wzrost zużycia zasobów naturalnych, a w konsekwencji rosnący strumień odpadów komunalnych i przemysłowych. Oba te procesy należą do najważniejszych problemów cywilizacyjnych. Racjonalna gospodarka odpadami nie tylko zmniejsza negatywny wpływ na środowisko, ale także sprzyja rozwojowi ekonomicznemu. Gospodarka odpadami poprawiła się niemal we wszystkich krajach UE, niemniej jednak prawie połowa, ok. 1,5 Pg/r, odpadów wytwarzanych na terenie państw wspólnoty trafia na składowiska. Preferowane kierunki zagospodarowani odpadów to recykling i odzysk energii. Produkcja paliw z odpadów jest szansą na wykorzystanie zawartej w nich energii i umożliwia oszczędności w zużyciu surowców kopalnych, których zasoby są ograniczone. Największe korzyści ekologiczne i ekonomiczne przynosi współspalanie przetworzonych odpadów w paliwo w istniejących już systemach produkcyjnych (np. piece cementowe, kotły energetyczne). Dzisiejsza gospodarka odpadami stoi przed wielkim wyzwaniem. Komsupcyjny styl życia społeczeństw (wydobyć → wyprodukować → zużyć → wyrzucić) generuje coraz większy strumień odpadów. Zmusza to do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami. Obecne cele gospodarki odpadami zmierzają do maksymalnego wykorzystania potencjału zawartego w odpadach. Piorytetowym kierunkiem postępowania z odpadami jest zasada 4R1, 2) (reduce, reuse, recycle, recover). Stosując ją, stopniowo dąży się do gospodarki w obiegu zamknietym. Jest to system, w którym produkcja energii, dóbr i usług oraz konsumpcja są organizowane w taki sposób, aby ograniczać zapotrzebowanie na paliwa pierwotne, surowce, wodę, ale także na grunty i bogactwa naturalne. Oznacza to, że na każdym etapie rozpatrywanego cyklu życia danego produktu lub usługi minimalizuje się ilość powstających odpadów. Niezaprzeczalne jest, że wywtarzania odpadów nie da się zupełnie wykluczyć, ale dąży się do ich powtórnego wykorzysta[...]

Optimization of polyethylene waste utilization methods from disposable packaging Optymalizacja metod zagospodarowania odpadów polietylenu z jednorazowych opakowań DOI:10.15199/62.2015.9.9


  Four biodegradable and oxybiodegradable high d. polyethylene packegings were analyzed for elemental compn., content of fertilizing components (org. matter and minerals) as well as fuel properties (calorific value) and the contents of combustible, volatile matter and ash. Use of the wastes for energy recovery was recommended. Większość jednorazowych opakowań z polietylenu o grubości poniżej 50 μm jest produkowana z materiałów klasycznych, oksybiodegradowalnych lub kompostowalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady opakowaniowe po zakończonym cyklu życia powinny być skierowane do recyklingu lub odzysku energii. Procesy te mają różną sprawność środowiskową. Przedstawiono obszerną analizę właściwości odpadów polietylenowych należących do wymienionych grup materiałów oraz metod ich zagospodarowania. Zwrócono szczególną uwagę na procesy odzysku energii. W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost produkcji jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych, głównie z polietylenu (PE) o grubości poniżej 50 μm, co przekłada się na wzrost strumienia odpadów. Według Komisji Europejskiej w 2010 r. na rynek unijny wprowadzono 95,5 mld polietylenowych opakowań, z czego 90% stanowiły lekkie opakowania jednorazowe. Statystycznie rzecz ujmując, każdy mieszkaniec Unii Europejskiej zużywa w roku średnio prawie 200 szt. jednorazowych opakowań z PE. Istnieje duże zróżnicowanie w zużyciu takich opakowań pomiędzy poszczególnymi krajami UE, np. na jednego mieszkańca Danii czy Finlandii rocznie przypadają 4 takie opakowania, podczas gdy na jednego mieszkańca Polski, Słowacji czy Portugalii przypada ich ponad 4501, 2). W przypadku jednorazowych opakowań z PE rzeczywisty strumień odpadów jest trudny do oszacowania, ponieważ w raportach dotyczących ilości odpadów opakowaniowych nie ma rozgraniczenia na poszczególne rodzaje tworzyw sztucznych. Komisja Europejska alarmuje, że każdego roku na składowiskach w krajach członkowskich deponowa[...]

Energetyczna przydatność oraz uciążliwość dla środowiska wybranych paliw z odpadów DOI:10.15199/62.2018.9.5


  Światowe zapotrzebowanie na energię oraz konsumpcjonizm w społeczeństwie stale rosną, co jest nierozerwalnie połączone z rozwojem gospodarczym. Związane z tym emisje szkodliwych gazów i powstawanie ogromnych ilości odpadów mają negatywny wpływ na środowisko. Polska stoi przed wyzwaniami związanymi z szeroko rozumianą polityką energetyczną. Postępujące zmiany klimatu oraz wyczerpywanie się paliw konwencjonalnych zmuszają do korzystania z odnawialnych źródeł energii (OZE). Energetyka w Polsce jest oparta głównie na węglu i nie spełnia restrykcyjnych norm emisji gazów do atmosfery oraz przyjętego udziału OZE w krajowym bilansie energii. Pakiet klimatyczno-energetyczny do 2020 r. zobowiązuję Polskę, aby udział OZE wynosił przynajmniej 15% w bilansie produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Unia Europejska wymaga, aby emisja ditlenku węgla (CO2) do atmosfery nie przekraczała 550 g/kWh produkowanej energii, a żaden blok węglowy nie jest w stanie spełnić tych limitów1-4). Kształt rynku energii w Unii Europejskiej, który wprowadzony zostanie także w Polsce zakłada wyśrubowane limity emisji CO2. Zasoby paliw kopalnych są ograniczone, a technologie wydobywania ich z nowych źródeł będą wktótce ekonomicznie nieopłacalne w porównaniu z OZE. Polska musi zmodernizować sektor energetyczny, w przeciwnym razie grożą jej gigantyczne kary. Problemy polskiej energetyki zbiegają się w czasie z wprowadzeniem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), która zakłada eliminację składowisk w gospodarce odpadami5). Odpowiednio przetworzony odpad zyska rangę produktu, co doprowadzi do wykorzystania go jako paliwa energetycznego będącego odnawialnym źródłem energii Paliwa z odpadów znajdują zastosowanie w wielu krajach Unii Europejskiej, dzięki czemu osiągają one wysokie wskaźniki odzysku odpadów. Wykorzystanie przez Polskę odpadów w energetyce może poprawić jej bezpieczeństwo w tym sektorze oraz uniezależnić od zakupu paliw konwencjonalnych od obcych mocarstw.[...]

 Strona 1