Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek JARZĄBEK"

Informacja przestrzenna na świecie - historia i działalność Komitetu Ekspertów ds. Globalnego Zarządzania Informacją Przestrzenną przy ONZ DOI:


  Wostatnim numerze (9/2016) Przeglądu Geodezyjnego mieliście Państwo okazję przeczytać ciekawy artykuł dotyczący opracowanego przez Ordnance Survey, w imieniu UN-GGIM raportu "Przyszłe trendy w zakresie zarządzania informacją geoprzestrzenną: wizja na pięć do dziesięć lat". Dobrze, że temat został dostrzeżony i dobrze, że znalazł on odzwierciedlenie właśnie w Przeglądzie Geodezyjnym, natomiast warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest w działalność UN-GGIM zaangażowany praktycznie od początku. Zadaniem, inicjatywą ONZ dotyczącą globalnego zarządzania informacją przestrzenną (UN-GGIM) jest odegranie wiodącej roli w ustalaniu kierunków rozwoju informacji przestrzennej w skali globalnej, a także propagowaniu jej wykorzystania w celu reagowania na kluczowe wyzwania pojawiające się na świecie. UN-GGIM tworzy forum do współpracy i koordynacji wysiłków państw członkowskich ONZ, organizacji międzynarodowych i sektora prywatnego. Historia rozpoczęła się w 2009 r., kiedy to Departament Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSD), na nieformalnym posiedzeniu konsultacyjnym dotyczącym informacji przestrzennej, z ekspertami z różnych regionów świata podniósł problematykę konieczności zapewnienia koordynacji regionalnych i globalnych działań w zakresie informacji przestrzennej i powiązań tych działań z kwestiami zarządzania operacyjnego i planowania. W konsekwencji, wspólnie z sekcją kartograficzną sekretariatu ONZ, UNSD zorganizował szereg kolejnych posiedzeń przygotowawczych w sprawie zorganizowania i sformalizowania inicjatywy globalnego zarządzania informacją przestrzenną (global geospatial information management - GGIM). W wyniku powyższych działań Sekretariat ONZ zainicjował dyskusję i sporządził sprawozdanie do zatwierdzenia przez Radę Gospodarczo- Społeczną (ECOSOC) w sprawie koordynacji tej tematyki, zawierającą [...]

 Strona 1