Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Roman A. TABISZ"

Walidacja procesów pomiarowych

Czytaj za darmo! »

Wyjaśniono istotę walidacji procesów pomiarowych oraz cel jej stosowania. Uzasadniono celowość używania w praktyce pojęcia: "przydatność względna procesów pomiarowych". Przedstawiono cykl walidacji pełnej, uwzględniający cztery podstawowe etapy. Zaproponowano ogólny model procesu pomiarowego oraz określono jego podstawowe właściwości metrologiczne. Opisano informatyczny system CAMPV-2009, wspomagający walidację procesów pomiarowych. System ten zawiera Metrologiczną Bazę Danych dostępną dla laboratoriów badawczych i wzorcujących, w celu umożliwienia im współpracy za pomocą strony internetowej. Abstract. The essence of the measurement process validation and the aim of its usage is explained. The advisability of the use in practice of the notion: “the relative usefulness of measurement process" is justified. The cycle of the full validation, taking into account, four basic stages is presented. The general model of the measurement process is proposed , and his basic metrological characteristics are defined. Computer aided measurement processes validation, CAMPV-2009 is described. This system includes the Metrological Data Base which enables testing and calibration laboratories to co-operate via the internet web site . (Measurement processes validation). Słowa kluczowe: procesy pomiarowe, walidacja, metrologiczna baza danych, laboratoria badawcze I wzorcujące. Keywords: measurement processes, validation, metrological data base, testing and calibration laboratories. Wstęp Walidacja jest działaniem mającym na celu ekspertmentalne sprawdzenie tego, czy właściwości metody, obiektu, lub procesu, spełniają wymagania związane z ich zamierzonym zastosowaniem. Podsumowaniem walidacji jest dostarczenie odpowiedniego certyfikatu, potwierdzającego jednoznacznie to, że wynik walidacji jest pozytywny. W przypadku walidacji procesu projektowania, będzie to sprawdzanie i potwierdzenie tego, że prototyp zaprojektowanego wyrobu spełnia wymagania zastos[...]

Oprogramowanie "DIAG-KAL-AKWIZ" przeznaczone do wzorcowania i walidacji komputerowych kart akwizycji danych pomiarowych DOI:10.15199/48.2018.12.11

Czytaj za darmo! »

Komputerowe karty akwizycji danych pomiarowych są wyposażeniem pomiarowym, które wymaga zastosowania komputera oraz odpowiedniego oprogramowania sterującego wykonywaniem pomiarów, generowaniem sygnałów testowych oraz akwizycją wyników pomiarów i testów. Karty tego rodzaju stosowane są w przemyśle jako główne moduły testerów służących do badania prototypów wyrobów lub testerów służących do testowania wyrobów wytwarzanych na liniach produkcyjnych. Oprogramowanie sterujące działaniem takich kart tworzone jest najczęściej według założeń wynikających z aktualnego zastosowania, do którego przeznaczony jest tester, w którym ma być zastosowany dany rodzaj karty akwizycji danych. Stosowane w przemyśle wyposażenie pomiarowe, w tym komputerowe karty akwizycji danych, powinno być objęte systemem zarządzania pomiarami, którego utworzenie i działanie jest jednym z wymagań międzynarodowej normy dotyczącej systemów zarządzania jakością [1]. Zadaniem systemu zarządzania pomiarami, zgodnego z wymaganiami normy [1] jest uzyskiwanie potwierdzenia metrologicznego dla wyposażenia pomiarowego oraz sterowanie procesami pomiarowymi. Sterowanie procesami pomiarowymi wykonywanymi automatycznie za pomocą testerów przemysłowych realizowane jest w praktyce za pomocą oprogramowania inicjującego kolejne sekwencje pomiarów i testów oraz zbierającego wyniki tych działań. Potwierdzanie metrologiczne rozumiane jest jako zbiór operacji wymaganych do zapewnienia tego, że wyposażenie pomiarowe jest zgodne z wymaganiami związanymi z jego zamierzonym zastosowaniem [2]. Ta bardzo ogólna definicja uzupełniona o element dostarczenia obiektywnego dowodu na to, że wymagania związane z zamierzonym zastosowaniem są spełnione jest równoznaczna z pojęciem walidacji zdefiniowanym w [1]. Procedura walidacji przemysłowych systemów i procesów pomiarowych, inaczej mówiąc procedura oceny przydatności danego systemu lub procesu pomiarowego, wymaga wykonania starannego porówn[...]

 Strona 1