Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Karol Bulski"

Wydzielanie wyższych kwasów tłuszczowych z ubocznego produktu rafinacji olejów roślinnych (soapstock) DOI:10.15199/62.2018.3.9


  W ostatniej dekadzie obserwowano intensywny przyrost światowej produkcji olejów roślinnych. Jest to ściśle związane z większym zapotrzebowaniem konsumentów na oleje jadalne, jak również z rozwojem przemysłowej produkcji biodiesla1). Do produkcji olejów roślinnych na skalę przemysłową wykorzystuje się głównie metodę tłoczenia na gorąco i ekstrakcję oleju przy użyciu rozpuszczalnika. Tak uzyskany surowy olej musi zostać poddany rafinacji w celu usunięcia wyższych kwasów tłuszczowych (WKT), a także innych związków wpływających negatywnie na jakość produktu oraz zdro- Over the last decade it has been observed that the world production of plant oils has significantly increased. It is closely connected with the greater consumers demand for edible oils and with the development of the industrial production of biodiesel. In order to start the massproduction of plant oils, the producers use the method of hot pressing and extracting the oil with the aid of a solvent1). The raw oil which is obtained in this way has to undergo the process of refinement in order to remove long-chain fatty acids and other compounds which have a negative influence on the product quality and the consumers' health2). As the demand for plant oils grows, the amount of side products also increases. One of such substances is soapstock, which is formed in the process of the deacidification of plant oil with soda lye. That is why it is necessary to search for ways to use soapstock as well as for methods allowing to obtain from it more valuable compounds, which will make it possible to find the appropriate usage for such a large amount of generated waste. Soapstock is a mixture of lipids (fatty acids, glycerides 388 97/3(2018) Dr hab. inż. Paweł KIEŁBASA w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, a w 2011 r. stopień doktora habili[...]

Wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego na wzrost drożdży Yarrowia lipolytica DOI:10.15199/48.2016.12.30

Czytaj za darmo! »

W badaniach wykorzystano drożdże Yarrowia lipolytica. Drożdże hodowano na pożywce płynnej YPD, w kolbach na wytrząsarce w temperaturze 28oC, przy 180 rpm. Próbki poddano oddziaływaniu zmiennego pola elektromagnetycznego w czasie 30 - 180 minut, stosując różne natężenia pola (20 mT, 40 mT, 70 mT, 90 mT), przy częstotliwości 50 Hz. Hodowlę prowadzono przez 120 godzin, dokonując pomiaru zmętnienia w skali McFarlanda co 12 godzin. We wszystkich wypadkach przypadkach wzrost drożdży był większy niż w próbce kontrolnej. Dodatkowo przy oddziaływaniu pola o wartości 40 mT, 70 mT i 90 mT maksymalne przyrosty biomasy następowały w 84 godzinie hodowli i były szybsze niż w próbce kontrolnej i przy oddziaływaniu pola 20 mT. Największy wpływ pola magnetycznego na wzrost drożdży obserwowano przy wartości 70 mT. Abstract:. The study used the yeast Yarrowia lipolytica. Yeast were grown in YPD liquid medium in shake flasks at 28 ° C, 180 rpm. The samples were exposed to an alternating electromagnetic field for 30 - 180 minutes, using different field strengths (20 mT, 40 mT, 70 mT, 90 mT) at a frequency of 50 Hz. They were maintained for 120 hours, measuring the McFarland turbidity every 12 hours. In all cases where yeast growth was higher than in the control sample. In addition, the impact on the field of 40 mT, 70 mT and 90 mT maximum growth of biomass followed in 84 hrs of culture, and were faster than in the control sample and the impact field 20 mT. The greatest influence of magnetic field on growth of yeast was observed at a value of 70 mT. (The influence of the AC electromagnetic field on growth of Yarrowia lipolytica yeast) Słowa kluczowe: drożdże, Yarrowia lipolytica, zmienne pole elektromagnetyczne, solenoid Keywords: yeast, Yarrowia lipolytica, AC electromagnetic field, solenoid Wstęp Oddziaływanie pola elektrycznego i magnetycznego na organizmy żywe było od dawna przedmiotem zainteresowania nauki. Zainteresowanie ze strony medycyny pojawiło się k[...]

 Strona 1