Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Watros"

Metale ciężkie w fosforytach stosowanych do produkcji nawozów fosforowych i ich oznaczanie za pomocą techniki ICP-OES DOI:10.15199/62.2018.8.9


  Konieczność kontroli zawartości metali ciężkich w nawozach mineralnych wynika z ich ustawicznego wprowadzania do gleb i zatrzymywania niemobilnych form metali ciężkich w warstwie powierzchniowej. W efekcie obserwuje się nagromadzanie się metali ciężkich w glebach i wzrost ich zawartości w uprawianych roślinach. Problem kontroli zawartości metali ciężkich w nawozach mineralnych został nakreślony przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN (European Committee for Standardization), z zaleceniem szybkiego opracowania nowych procedur analitycznych pozwalających na monitoring zawartości wybranych metali toksycznych w stosowanych nawozach mineralnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod spektrometrii atomowej, pozwalających na jednoczesną analizę wielopierwiastkową1- 3). Ważną grupę nawozów mineralnych stanowią nawozy fosforowe, które są otrzymywane w wyniku przemysłowego przetwarzania 97/8(2018) 1285 Dr Anna WATROS jest doktorem nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, specjalność chemia środowiska. Kieruje Laboratorium Badawczym Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. Specjalizacja - analityka gleb i nawozów, krajowa i europejska legislacja nawozowa. Dr Joanna DOBRZYŃSKA od 2013 r. jest zatrudniona w Zakładzie Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej Wydziału Chemii UMCS w Lublinie, gdzie uzyskała stopień doktora. Specjalność - chemia analityczna ze szczególnym uwzględnieniem oznaczania pierwiastków śladowych techniką GF AAS oraz ich wzbogacania na modyfikowanych materiałach krzemionkowych. fosforytów i apatytów. Kopaliny fosforytowe zanieczyszczone są metalami ciężkimi, takimi jak Cd, Pb, Ni i Cr. Zawartość metali ciężkich w nawozach fosforowych jest ściśle uzależniona od pochodzenia minerału, wykorzystanego jako surowiec do produkcji nawozu oraz od technologii ich wytwarzania. Skały osadowe (fosforyty) charakteryzują się wyższą zawartością Cd (3-200 mg/kg) niż skały pochodzenia wulkaniczn[...]

Wpływ nawożenia na zawartość azotu mineralnego w glebach użytków zielonych i upraw rolniczych o przeznaczeniu paszowym DOI:10.15199/62.2018.11.17


  Użytki rolne (UR) w Polsce zajmują obecnie powierzchnię 15,1 mln ha. Na 73,9% tego areału wysiewane są zboża, a tylko na 26,1% uprawiane są rośliny okopowe, przemysłowe oraz inne1). Około 1/5 ogólnej powierzchni gleb wykorzystywanych rolniczo zajmują użytki zielone. Mimo zmniejszającej się w kolejnych latach XXI w. powierzchni zarówno gruntów ornych, jak i użytków zielonych, plony roślin uzyskiwane z jednostki powierzchni ulegają zwiększeniu, co ma związek z intensywnością produkcji roślinnej, a zatem i z silaInstytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy; bUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; cPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; dInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin The impact of fertilization on the mineral nitrogen content in grassland and fodder crop soils Wpływ nawożenia na zawartość azotu mineralnego w glebach użytków zielonych i upraw rolniczych o przeznaczeniu paszowym DOI: 10.15199/62.2018.11.17 Dr hab. inż. Halina LIPIŃSKA w roku 1987 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 2009 r., a stopień doktora habilitowanego w 2011 r. Jest adiunktem w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu na UP w Lublinie. Specjalność - agronomia, łąkarstwo, kształtowanie środowiska. Dr Anna WATROS - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w numerze 8/2018, str. 1285. A mineral N content (Nmin) in the 60-90 cm layer of mineral and org. soils depending on the N dose in the mineral fertilizer used for grassland as well as for the cultivation of maize and cereal mixes in 2010-2012 was detd. in spring and autumn to find a resp. correlation. The Nmin content and the dose of N fertilizer were positively correlated for (i) grassland on mineral soils, (ii) grassland on org. soils, and (iii) cultivations of maize and cereal mixes on mineral soils. Particularly high correlation coeffs. (higher than 0.8) were obsd. for cereal mix[...]

 Strona 1