Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Starzak"

Otrzymywanie, spektroskopia i właściwości antyoksydacyjne nowych pochodnych 1,3,4-tiadiazolu w postaci hybryd tiadiazolo-kumarynowych DOI:10.15199/62.2017.10.27


  Pochodne kumaryny, jak i 1,3,4-tiadiazolu od lat stanowią obiekt zainteresowania licznych grup naukowców1-5). Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na szeroki zakres aktywności biologicznej tych związków, która niejednokrotnie znalazła zastosowanie terapeutyczne. Przykładowo, jednym z najczęściej przepisywanych leków przeciwzakrzepowych są warfaryny, substancje których głównym elementem strukturalnym jest szkielet kumarynowy. Liczne antybiotyki, diuretyki, aPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; bUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; cInstytut Przemysłu Organicznego, Warszawa; dUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Preparation, spectroscopic characteristics and antioxidant activity of novel 1,3,4-thiadiazole-based coumarin hybrids Otrzymywanie, spektroskopia i właściwości antyoksydacyjne nowych pochodnych 1,3,4-tiadiazolu w postaci hybryd tiadiazolo-kumarynowych DOI: 10.15199/62.2017.10.27 Dr inż. Karolina STARZAK w roku 2011 ukończyła studia na kierunku biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. W 2017 r. uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, gdzie obecnie pracuje na stanowisku asystenta. Specjalność - analityka pochodnych betalainowych. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C1), Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków; tel.: (12) 628-20-35, fax: (12) 628-27-01, e-mail: dariuszkarcz@chemia.pk.edu.pl Dr inż. Dariusz KARCZ - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 7/2017, str. 1511. * Autor do korespondencji: Two novel substituted thiadiazoles I (R = nonyl or 1-naphthylmethyl) were synthesized by Pechman condensation, converted to resp. II by reaction with AcCH2COOEt in H2SO4/EtOH, purified by recryst. from EtOH (yield about 65%), identified by spectroscopy and studied for antioxidative [...]

Otrzymywanie, spektroskopia i biologiczna aktywność kompleksów Cu(II) i Zn(II) z pochodnymi 1,3,4-tiadiazolu DOI:10.15199/62.2018.7.12


  Obecność śladowych ilości pierwiastków metalicznych jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Spośród licznych przykładów korzystnego działania jonów metali na organizm do najbardziej reprezentatywnych zaliczyć można chociażby funkcje pełnione przez jony Fe(II) i Fe(III)1), wpływ jonów Zn(II) na procesy związane z prawidłowym wzrostem i rozwojem fizycznym2) czy też wpływ jonów Cu(II) na mechanizmy zapewniające prawidłową pracę serca3). Procesy z udziałem śladowych ilości jonów metali przebiegają w organizmie właściwie tylko w przypadku prawidłowej ich homeostazy. Zaburzenie gospodarki jonami metali w organizmie może prowadzić do licznych niepożądanych procesów, których konsekwencją jest rozwój wielu jednostek chorobowych. Przykładowo, niedobór żelaza może prowadzić do anemii, a niedobór miedzi powoduje choroby układu krążenia1). Z kolei nadmierna akumulacja w tkankach takich metali, jak miedź lub cynk może powodować zaburzenia neurodegeneracyjne, np. chorobę Alzheimera lub Parkinsona4, 5). Ponadto, wiele substancji zawierających jony Ni(II), Co(II) lub różnorakie związki chromu uznaje się za rakotwórcze6-8). Ogólnie znany jest również szkodliwy wpływ, Dariusz Karcza,*, Karolina Starzaka, Arkadiusz Matwijczukb, Ewa Ciszkowiczc, Katarzyna Lecka-Szlachtac, Alicja Matwijczukb, Anna Ciupakb, Bożena Gładyszewskab, Andrzej Niewiadomyb, d 1096 97/7(2018) Dr inż. Ewa CISZKOWICZ ukończyła studia na kierunku biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2014 r. uzyskała stopień doktora na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Biotechnologii i Bioinformatyki na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Jest stypendystką Podkarpackiego Funduszu Stypendialnego dla doktorantów i laureatką Indywidualnej Nagrody III stopnia Rektora Politechniki Rzeszowskiej. Specjalność - badanie właściwości antybakteryjnych [...]

 Strona 1