Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Sebastian Jarzębowski"

Identyfikacja pochodzenia produktów (traceability) w przetwórstwie zbożowo-młynarskim

Czytaj za darmo! »

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii europejskiej rynki produktów spożywczych zaczęły podlegać zwiększonym wymaganiom jakościowym, podyktowanym zarówno przez obowiązujące prawodawstwo jak i sytuację rynkową. Przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego stanęły przed zadaniem dostosowania swoich zakładów do nowej sytuacji w celu utrzymania dotychczasowej pozycji rynkowej lub pozyskania nowych kl[...]

Stan i perspektywy rozwoju młynarstwa w Niemczech

Czytaj za darmo! »

Niemcy są eksporterami netto zbóż oraz mąki. W latach 2004-2007 saldo handlowe tego kraju wynosiło średnio 3,6 mln ton pszenicy oraz ok. 1 mln ton żyta rocznie. W przypadku przetworów zbożowych, tj. mąki, saldo było również dodatnie i wynosiło średnio 468 tys. ton mąki pszennej i 22 tys. ton mąki żytniej (5). W ostatnich kilku latach ceny zbóż w Niemczech, tak jak i w całej Unii, były niezwykle wysokie. W sezonie 2007/2008 ceny pszenicy przekroczyły poziom 200 euro za tonę. W połowie roku 2007 ceny płacone dostawcom za pszenicę były wyższe niż ceny mąki typ 405 (ceny płacone przez konsumenta w handlu detalicznym) [6]. Popyt na przetwory zbożowo-młynarskie w Niemczech Popyt na produkty zbożowe w Niemczech znajduje się w porównaniu do lat 60. XX wieku na o wiele niższym poziom[...]

Ocena efektywności przedsiębiorstw młynarskich w Polsce i w Niemczech

Czytaj za darmo! »

Pomiar efektywności gospodarowania podmiotów gospodarczych należy do najważniejszych problemów ich analizy i oceny. W teorii ekonomicznej i w praktyce gospodarczej stosowane są różne miary efektywności - najczęściej stosowanymi są metody analizy wskaźnikowej (rentowności sprzedaży, aktywów, kapitału własnego, itp.). Do wyznaczenia efektywności przedsiębiorstw stosowane są jednak coraz częściej metody ilościowe - parametryczne (oparte na modelach ekonometrycznych) i nieparametryczne (wykorzystujące programowanie matematyczne). Metody te pełniąc funkcje diagnostyczno-kontrolne, pozwalają na rozpoznanie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Zaletą tych metod jest możliwość stworzenia jednoznacznego rankingu sprawności gospodarowania badanych obiektów przez ich wzajemne po[...]

Struktura sektora mieszanek paszowych w Niemczech - rok gospodarczy 2009/10


  Opracowanie powstało na podstawie wydanego przez niemieckie Ministerstwo Żywienia, Rolnictwa i O chrony Konsumenta raportu pt. "Struktura sektora mieszanek paszowych w Niemczech 2010". W opracowaniu zawarto informacje dotyczące liczby przedsiębiorstw, które produkują w Niemczech mieszanki paszowe, jak i regionalnego podziału oraz wielkości produkcji. Niektóre klasy wielkościowe przedsiębiorstw zostały połączone w celu ochrony danych dotyczących wyników produkcyjnych. Nie było możliwe przedstawienie zróżnicowanych wyników dla landów, dlatego też zastosowano podpodział na regiony - północny, południowy i wschodni. Wprowadzenie Produkcja mieszanek paszowych dla brojlerów wzrosła o 4,7%. Wraz z wyższą o 1,5% produkcją mieszanek paszowych dla trzody chlewnej, o 2,4% wyższą produkcją mieszanek paszowych dla cieląt i o 19,8% wyższą produkcją mieszanek paszowych dla innych zwierząt użytkowych, odnotowano całkowity wzrost produkcji mieszanek paszowych w roku gospodarczym 2009/10. Całkowita produkcja wzrosła do 21,4 mln ton, i wzrosła o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego. Produkcja pasz dla niektórych gatunków zwierząt użytkowych spadła, najbardziej jest to widoczne w przypadku mieszanek paszowych dla koni (-1,7%). Dalsze spadki odnotować można w przypadku produkcji pasz dla bydła o 1,3% i mieszanek paszowych dla drobiu użytkowego o 1,2%. Liczba producentów mieszanek paszowych w Niemczech wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 2 do 332 składających obowiązkowo sprawozdania. Nieznacznie wyższa liczba producentów doprowadziła do wyższej wielkości produkcji co doprowadziło do dalszego wzrostu średniej wielkości produkcji o 375 ton do 64 320 t na jedno przedsiębiorstwo. W sumie prawie 9,9 milionów ton zboża zostało przetworzone. Udział zbóż w mieszankach paszowych spadł nieznacznie z 46,6% do 46,2%. Ze spadkiem o[...]

Sytuacja na rynku zbóż konsumpcyjnych w Niemczech


  Obecnie podaż ziarna konsumpcyjnego w Niemczech kształtuje się bardzo różnie. Na skutek szkód spowodowanych przez warunki pogodowe podczas zimy, zbiory pszenicy ozimej w 2012 roku wyniosły 21,4 mln ton, o 4,3% mniej niż w roku poprzednim. Natomiast zbiory żyta były lepsze niż w poprzednich dwóch latach i wyniosły 3,77 mln ton. W roku gospodarczym 2011/12 wyprodukowano w Niemczech ok. 25,2 mln ton zboża konsumpcyjnego. Zdecydowanie większą część stanowi pszenica miękka (22,7 mln ton, żyto - 2,5 mln ton). Ogólnie rzecz biorąc, podaż na rynku krajowym jest zabezpieczona, ale przy wysokim poziomie cen, szczególnie pszenicy. W przypadku żyta, dobre zbiory powodują spadek cen rynkowych. Eksport wynoszący ok. 10,7 mln ton przy równoczesnym imporcie równym 6,7 mln ton świadczy o tym, że niemiecki rynek zboża jest silnie uzależniony od rynków zagranicznych, szczególnie w przypadku pszenicy, podczas gdy obrót żytem występuje głównie na rynku krajowym. Ścisłe powiązania z rynkami światowymi przekładają się w[...]

Struktura sektora młynarskiego w N iemczech - rok gospodarczy 2011/12


  Opracowanie powstało na podstawie wydanego przez niemieckie Ministerstwo Żywienia, Rolnictwa i O chrony Konsumenta raportu pt. "Struktura sektora młynarskiego w N iemczech 2012". Pojawiająca się co roku broszura zawiera informacje dotyczące liczby młynów w N iemczech oraz ich wielkości przerobowych i lokalizacji regionalnej. Młyny o rocznej wielkości przemiału zboża poniżej 500 ton nie są brane pod uwagę.Streszczenie W roku gospodarczym 2011/12 przemiał zboża w Niemczech zmniejszył się o 2,75% w porównaniu do roku poprzedniego. Aż 8,2 mln ton zboża zostało przetworzone przez 252 młyny podlegające obowiązkowi publikowania sprawozdań finansowych, co stanowi 9 młynów mniej niż w roku poprzednim (młyny te nie miały już obowiązku publikacji sprawozdań finansowych, ponieważ przemielano w nich mniej niż 500 t rocznie). Łączna ilość przemielonego zboża konsumpcyjnego to prawie 7,8 mln ton, z czego 6,96 mln ton stanowi pszenica miękka, 0,84 mln ton - żyto i 405 688 ton - pszenica twarda. Przemiał żyta zmalał o 1,4%, natomiast pszenicy miękkiej o 2,5%. Średni roczny przemiał na młyn wzrósł o 232 tony do poziomu 325 871 ton. Liczba młynów W roku gospodarczym 2011/12 obowiązkowi publikowania sprawozdań finansowych podlegały 252 zakłady, liczba ta została zredukowana o 9 obiektów w stosunku do roku poprzedniego, co stanowi spadek o 3,45%. Spadek w liczbie młynów odnotowano w landach Badenia-Wirtembergia, Saksonia-Anhalt/Turyngia, Saara oraz Nadrenia-Palatynat. Liczba młynów wzrosła w landach Schlezwig-Holsztyn/ Hamburg, Berlin/Brandenburgia/Meklemburgia- Pomorze Przednie oraz Nadrenia- Północna Westfalia. Natomiast w landach Hesja, Dolna Saksonia/Brema oraz Saksonia liczba młynów podlegających obowiązkowi publikowania sprawozdań finansowych pozostała niezmieniona. Wielkość zakładów młynarskich W roku gospodarczym 2011/12 średnia wielkość przemiału przypadająca na młyn wzrosła o 232 tony (+ 0,72%) do poziomu 32 587 ton z pow[...]

Zarządzanie ryzykiem w młynach i przedsiębiorstwach paszowych


  Tematyka ubiegłorocznej konferencji Niemieckiej Szkoły Młynarskiej Braunschweig (Deutsche Müllerschule Braunschweig) znacznie odbiegała od technicznych kwestii i dotyczyła zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Obecnych było wielu międzynarodowych referentów zajmujących się handlem, produkcją oraz badaniami, którzy wyjaśniali terminologię związaną z handlowym zarządzaniem ryzykiem w młynach, zakładach paszowych oraz gospodarstwach rolnych. Przedstawiono również przegląd obecnej sytuacji i praktyk stosowanych w firmach. Dodatkowo prowadzono ożywione dyskusje podczas przerw, zadawano pytania po każdym wykładzie. Pierwszy wykład został poprowadzony w języku angielskim przez Rudger'a Koekoek'a, który zaprezentował przegląd globalnego przepływu towarów na podstawie aktualnego raportu U.S. Wheat Associates. Po krótkim przedstawieniu organizacji U.S. Wheat Associates oraz jej międzynarodowych przedstawicieli opisano tło wzrostu cen na rynkach światowych przy użyciu podstawowych pojęć, takich jak "zapasy początkowe i końcowe" lub "globalny wskaźnik zapasów do zużycia" (global stocks-to-use-ratio). Wskaźniki te wykazują spadek. Wprawdzie w 2013 roku odnotowano rekordowo wysokie globalne zbiory pszenicy, jednak ilości faktycznie dostępne na wolnym rynku są stosunkowo niskie. Ta nierównowaga, wyrażona przez globalny stosunek zapasów do zużycia, znacznie przyczynia się do tego, ze pszenica na całym świecie ma wysoką cenę. Do największych światowych eksporterów pszenicy zalicza się nadal USA, Kanadę, Australię, Argentynę oraz Unię Europejską. Za szczególną cechę dotyczącą aktualnych ilości upraw w U SA można uznać fakt, że wprawdzie z uwagi na warunki pogodowe wyprodukowano tam 6% mniej pszenicy, jednak wyeksportowano jej relatywnie więcej. W tym samym czasie zapotrzebowanie na pszenicę do produkcji żywności w U SA spadło, ponieważ obecnie pszenica kierowana jest w większej mierze do sektora paszowego. W K anadzie pomimo późn[...]

Zarządzanie krótkimi łańcuchami dostaw DOI:10.15199/65.2018.1.10


  Agrobiznes i łańcuchy dostaw żywności przekształcają się z systemu towarowego w skoordynowany system żywnościowy [6]. Prowadzi to do konkurencji między różnymi łańcuchami dostaw i sieciami, a nie tylko do konkurencji między poszczególnymi firmami [1, 8]. Jednak te kierunki zmian wymagają badań, aby dostosować stare lub opracować nowe modele agrobiznesu i rynków żywności. Przedstawiciele nauki dostrzegli istotność procesu zarządzania łańcuchem dostaw w sektorze rolno-spożywczym przede wszystkim ze względu na nietrwałość produktów oraz potrzebę poprawy śledzenia przepływu produktów [5, 14]. Konsumenci mają coraz większe wymagania odnoszące się do bezpieczeństwa żywności i jej funkcjonalności, różnorodności produktów, jakości opakowań oraz jakości usług i produktów [15]. Obecnie większe znaczenie ma też ochrona środowiska naturalnego oraz ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza, że wzrost gospodarczy przyczynia się do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania rozwarstwienia społecznego) oraz zwiększenia dbałości o środowisko naturalne, m.in. przez ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska, a także ochronę zasobów przyrodniczych. W literaturze poruszającej kwestie zrównoważonego rozwoju coraz więcej uwagi zwraca się na związek między łańcuchami dostaw a zrównoważonym rozwojem gospodarki. Na przykład Kashmanian, Keenan i Wells [7] uznali, że wiodące firmy systematycznie zwiększają swoje działania z zakresu ochrony środowiska. Postrzeganie jakości jest rozszerzone o takie elementy jak: sposób wytwarzania żywności i jej wpływ na środowisko, sprawiedliwe postępowanie (np. sprawiedliwe płace, dobrostan zwierząt) [3, 9]. Coraz większa grupa konsumentów poszukuje też alternatywnych źródeł żywności produkowanych w pobliżu ich miejsca zamieszkania [12], a rosnącą popularność krótkich łańcuchów dostaw należy przypisać modelowi dystrybucji, który pozwala konsumentom wsp[...]

 Strona 1