Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz WILKOSZ"

Inteligentne przetwarzanie danych w stacjach elektroenergetycznych dla potrzeb monitorowania

Czytaj za darmo! »

Istniejący postęp technologiczny daje nowe możliwości w zakresie funkcji realizowanych w stacji elektroenergetycznej. Po scharakteryzowaniu obserwowanych tendencji rozważane są procedury weryfikacji danych pomiarowych oraz informacji o stanach połączeń w lokalnej sieci elektroenergetycznej. Na zakończenie pracy, dyskutowane są właściwości przedstawionych procedur, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich zalety. Abstract. The existing technological progress gives new possibilities in the scope of functions realized in substation. After observed trends are characterized, procedures of verification of measurement data and connection states in a local power network are considered. At the end, features of presented procedures are discussed, paying special attention to their advantages. (Intelligent data processing in substation for monitoring purposes). Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, stacja elektroenergetyczna, monitoring, dana pomiarowa Keywords: power system, substation, monitoring, measurement data Wstęp Współczesna technika daje nowe możliwości w zakresie funkcji realizowanych w stacjach elektroenergetycznych. Istniejące rozwiązania umożliwiają wyjście poza zakres funkcji sterowania nadzorczego i akwizycji danych (funkcji SCADA) oraz przetwarzania alarmów i pozwalają wprowadzać funkcje sterowania napięciem i mocą bierną z uwzględnieniem zasad optymalizacji, wprowadzać funkcje prowadzące do zwiększenia efektywności eksploatacji przy minimalnym udziale człowieka [1]-[9]. Funkcje realizowane w stacji elektroenergetycznej, jak również funkcje dyspozytorskie (definiowane dla centrum dyspozytorskiego), w szczególności monitorowanie stanu pracy stacji elektroenergetycznej (systemu elektroenergetycznego), wymagają posiadania wiarygodnych informacji, czy to pomiarowych, czy to o połączeniach elementów sieci elektroenergetycznej (topologii sieci). W pracy rozpatrywane jest rozwiązanie w stacji elektroenergetycznej problemu uwi[...]

Metoda wykrywania charakterystycznych obszarów w sieci elektroenergetycznej

Czytaj za darmo! »

Praca przedstawia praktyczną metodę, która pozwala wyodrębniać charakterystyczne obszary sieci elektroenergetycznej z punktu widzenia wartości rozpatrywanych wskaźników, a także dokonywać podziału tych obszarów na słabo powiązane ze sobą podobszary. Dla potrzeb metody wykorzystywane jest przeglądanie grafu wszerz. Efektem metody jest dekompozycja sieci elektroenergetycznej, która może być pożądana w wykonywanych analizach systemu elektroenergetycznego. Abstract. The paper presents the practical method which allows revealing characteristic areas of a power network from the point of view of values of considered indices and also realizing splitting these areas into subareas having weak-coupling each other. The method exploits breadth-first search. An effect of the method is decomposition of a power network, which can be desired during performed power-system analyses.. (The method for revealing characteristic areas of a power network). Słowa kluczowe: sieć elektroenergetyczna, graf, dekompozycja, algorytm przeszukiwania grafu. Keywords: power network, graph, decomposition, graph search algorithm. Wprowadzenie Współczesne systemy elektroenergetyczne osiągają znaczne rozmiary. Utrudnia to wnikniecie w istotę pracy systemu. W celu lepszego poznania pracy systemu elektroenergetycznego korzystne jest wyodrębnienie obszarów, z których każdy spełnia określone warunki z przyjętego punktu widzenia. Przykładem takich warunków może być utrzymywanie się w określonym przedziale przepływów mocy czynnej, bądź biernej w gałęziach sieci (liniach elektroenergetycznych, transformatorach) oraz mocy czynnych bądź biernych dostarczanych lub odbieranych w węzłach sieci. Wyodrębnienie obszarów w oparciu o badanie wymienionych warunków pozwala ustalić stopień wykorzystania zdolności przepustowych różnych fragmentów sieci. Celem, który także może być tu brany pod uwagę, jest ustalenie, gdzie jest problem z mocą bierną. Inną przyczyną poszukiwania charakterysty[...]

Weighted-Least-Squares power system state estimation in different coordinate systems

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy wyznaczania wektora stanu systemu elektroenergetycznego w biegunowym oraz prostokątnym układzie współrzędnych. Analizowane są takie właściwości estymacji stanu jak: uwarunkowanie procesu obliczeniowego, dokładność wyników i liczba iteracji w procesie estymacji w funkcji poziomu redundancji danych pomiarowych i obciążenia systemu elektroenergetycznego.(Estymacja stanu systemu elektroenergetycznego metodą najmniejszych ważonych kwadratów w różnych układach współrzędnych). Abstract. The paper deals with assessment of state vector of power system in the polar and rectangular coordinate systems. Such features of the state estimation as: conditioning of the calculation process, accuracy of obtained results, and number of iterations in an estimation process, as functions of data redundancy level and stress of a power system are analyzed. Słowa kluczowe: system eletkroenergetyczny, estymacja stanu, biegunowy układ współrzednych, prostokątny układ współrzędnych. Keywords: power system, state estimation, polar coordinate system, rectangular coordinate system. Nomenclature CV - Coefficient of Variation CS - Coordinate System DR - Data Redundancy LF - Load Factor PS - Power System PCS - Polar Coordinate System RCS - Rectangular Coordinate System SE - State Estimation WLS - Weighted Least Squares Introduction Monitoring and control of PS require possessing of the credible assessment of states of this system. In modern control centers, such assessment is produced with the use of SE. SE enables obtaining the best estimate of the PS state vector (bus-voltages) utilizing a set of measurement data, which usually comprises of (i) active and reactive power injections, (ii) active and reactive power flows, (iii) bus-voltage magnitudes. The desirable features of PS SE are short time of calculations and high credibility of the results. There are many papers dealing with PS SE. Some of these papers present comparative analyses of the d[...]

Lokalizacja baterii kondensatorów w sieci elektroenergetycznej - wykorzystanie algorytmu mrówkowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiana jest metoda znajdowania optymalnych lokalizacji i parametrów baterii kondensatorów w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem algorytmu mrówkowego. Cechą charakterystyczną metody jest wykorzystanie w procesie znajdowania rekomendowanych do zainstalowania baterii kondensatorów oszacowań udziałów tych baterii w redukcji systemowych strat energii czynnej. Abstract. In the paper, the method of searching optimal localizations and parameters of capacitor banks in a power system with the use of ant colony algorithm is presented. The characteristic feature of the method is that in the process of searching capacitor banks, which will be recommended for installation, assessments of contribution of particular capacitor banks to reduction of system active energy losses are utilized. (Placement of capacitor banks in a power network - utilization of ant colony algorithm). Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, kompensacja mocy biernej, baterii kondensatorów, algorytm mrówkowy. Keywords: power system, var compensation, capacitor banks, ant colony. Wstęp Optymalna lokalizacja baterii kondensatorów w sieci elektroenergetycznej, ewentualnie w obszarze sieci wyodrębnionej z uwzględnieniem przyjętego kryterium, (np. [1]), pozwala zredukować niekorzystne efekty nadmiernych przepływów mocy biernej w tej sieci. Ma więc korzystny wpływ na pracę sieci. Zadanie wspomnianej lokalizacja baterii kondensatorów jest zadaniem optymalizacji kombinatorycznej. Jest to także zadanie optymalizacji całkowitoliczbowej - moce baterii kondensatorowych zmieniają się skokowo, a nie w sposób ciągły. Prócz tego, w procesie obliczeniowym oprócz wielkości dyskretnych występują wielkości ciągłe (napięcia, moce), a ich funkcje są nieliniowe. W omawianym zadaniu brane są także pod uwagę ograniczenia. Można zatem stwierdzić, że zadanie optymalizacji lokalizacji baterii kondensatorów w sieci elektroenergetycznyej jest jednym z trudniejszych zadań. Z[...]

 Strona 1