Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Kęska"

Rozważania dotyczące projektowania instalacji ponownego użycia szarych ścieków w Polsce DOI:10.15199/17.2017.6.3


  Inżynieria środowiska jest jedną z dziedzin mających na celu zwiększenie komfortu i jakości naszego życia codziennego. Jednymi z podstawowych elementów różnych obiektów budowlanych spełniających to zadanie są instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Na przestrzeni wieków zawsze występowało zapotrzebowanie na czystą wodę. Aktualnie bardzo trudnym do wyobrażenia jest brak zaopatrzenia w to medium, czy co za tym idzie brak odprowadzenia ścieków z obiektów mieszkalnych. Jest to pewnego rodzaju normalność, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Systemy kanalizacyjne wykonywane są obecnie z wysokiej jakości materiałów, oraz 252 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ CZERWIEC 2017 spełniają aktualne normy higieniczne. Wyposażone są w rozwiązania zapobiegające wydzielaniu się nieprzyjemnych zapachów czy zanieczyszczeń poza instalacje. Standard naszego życia z dnia na dzień się polepsza, co za tym idzie także w kwestii oszczędności wody muszą zachodzić pewne zmiany. Na co dzień jesteśmy bombardowani ideami zrównoważonego rozwoju, które wymagają od nas oszczędzanie nie tylko energii, ale też surowców naturalnych. Niezaprzeczalnie jednym z nich jest woda. Codziennością staje się projektowanie budynków pasywnych i wykonywanie ich z materiałów ekologicznych oraz wytwarzanie sprzętu AGD o coraz wyższych klasach oszczędnościowych energii czy wody. Inną formą oszczędzania wody w gospodarstwie domowym może być instalacja kanalizacji dualnej. Odpowiednio przemyślana oraz zarządzana może przynieść bardzo pozytywne rezultaty. 1. Gospodarka wodno-ściekowa w gospodarstwie domowym Wykorzystanie wody w ramach gospodarstwa domowego, chociaż na podobne cele, uwarunkowane będzie różnymi czynnikami, m.in. ilością mieszkańców, ich nawykami, stanem zdrowia, ale przede wszystkim wyposażeniem domów. Ze względu na te aspekty, ilości produkowanych ścieków mogą się od siebie nieznacznie różnić. 1.1. Klasyfi kacja ścieków Ściekami nazywamy wody wykorzystane w go[...]

Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych DOI:10.15199/17.2018.4.3


  Obserwowany w ostatnich latach spadek wielkości zapotrzebowania na wodę spowodowany jest wieloma różnorodnymi czynnikami. Do najważniejszych z nich zaliczyć można obowiązek opomiarowania ilości pobieranej wody wodociągowej (konieczność instalowania wodomierzy), jak również wzrostowy trend zmian cen za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Fakt ponoszenia coraz wyższych opłat za faktyczną ilość wykorzystanej wody, skłania użytkowników do ograniczania poboru wody wodociągowej. Dodatkowym argumentem za oszczędnością wykorzystywanej wody jest szeroko popularyzowana idea zrównoważonego rozwoju, której głównym przesłaniem jest wykorzystywanie zasobów naturalnych w sposób, który nie ograniczałby możliwości wykorzystywania tych zasobów przez kolejne pokolenia. Uwzględniając fakt, że zgodnie ze strukturą dziennego wykorzystania wody w budynku mieszkalnym, jedynie 44% wykorzystywanej wody używane jest do celów pitnych i higienicznych [14], można założyć, że pozostała część zapotrzebowania na wodę mogłaby być pokryta przez zasoby o gorszej jakości. Biorąc pod uwagę wspomniane powody, projektanci branży inżynierii sanitarnej poszukują rozwiązań spełniających oczekiwania konsumentów - powstają rozwiązania techniczne, które gwarantują jednakowy komfort korzystania, przy jednoczesnych dodatkowych korzyściach (np. zmniejszony pobór, a tym samym niższe opłaty). Jednym z przykładów rozwiązań technicznych, umożliwiających zmniejszenie poboru wody wodociągowej jest instalacja dualna do odzysku ścieków szarych lub ścieków opadowych. Instalacja dualna ("podwójna") defi niowana jest jako zintegrowany system zaopatrzenia w wodę, umożliwiający dostarczenie wody, która nie jest przeznaczona do celów pitnych, lecz może być zastosowana do innego wykorzystania [14]. Idea instalacji dualnych związana jest z koncepcją "zielonego budownictwa" i sięga genezą lat 70 XX. wieku [5]. Podstawowy układ instalacji dualnej składa się z instalacji kanal[...]

 Strona 1