Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Agata Lachiewicz-Złotowska"

Realizacja budynku w Malmö w systemie prefabrykacji przy współudziale firmy Baumat


  Firma Baumat od wielu lat specjalizuje się w budowie i projektowaniu prefabrykowanych budynków, jedno- i wielorodzinnych. Podstawą nowoczesnej prefabrykacji są elementy ścienne jedno-, dwu- lub trójwarstwowe oraz stropy Filigran. Zespół projektantów stworzył przemyślane projekty domów o doskonałych parametrach użytkowych, świetnym komforcie cieplnym, a, co najważniejsze, ze zminimalizowanymi kosztami użytkowania (fotografia 1).Baumat w 2014 r. uczestniczy w projektowaniu i wykonywaniu elementów prefabrykowanych na prestiżową budowę w centrum Malmö w Szwecji, znanej mieszkańcom jako Malmö Live (fotografia 2).Wcentrummiasta powstają budynki o całkowitej powierzchni 56 ty[...]

Płyty stropowe zespolone stalowo-betonowe. Wymiarowanie wg PN-EN 1994-1-1


  Stropy na stalowych blachach fałdowych mogą być wykonywane dwiema metodami różniącymi się sposobemprzenoszenia obciążeń wfazie użytkowej.Wpierwszymz nich blacha stanowi deskowanie tracone i dla stanu użytkowegowymaga się zaprojektowania zbrojenia, jak w każdej płycie żelbetowej. W tym rozwiązaniu nie dochodzi do zespoleniamiędzy stalową blachą a betonem. W zespolonych płytach, używając specjalnie do tego przeznaczonych blach, w fazie użytkowej blacha stanowi zbrojenie przenoszące dodatnie przęsłowe momenty zginające.Ujemnemomenty zginające są przenoszone przez zbrojenie wiotkie w postaci siatek prętów, podobnie jak w płytach żelbetowych.Wten sposób powstaje bardzo efektywne rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu dużej wytrzymałości stali na rozciąganie i dużejwytrzymałości betonu na ściskanie. Inne zalety stropów zespolonych to [4]: ● możliwość użycia blachy jako deskowania traconego; - możliwość użycia blachy po ułożeniu jako pomostu roboczego; - możliwość uniknięcia stosowania tymczasowych podparć montażowych; - możliwość stabilizacji belek stalowych blachą na etapie montażu; - zmniejszenie zużycia betonu do 30%; - prostota montażu instalacji i sufitów podwieszanych; - łatwość transportu i montażu blach poszycia. Wymienione zalety sprawiają, że płyty stropowe stalowo-betonowe zyskały dużą popularność przywznoszeniuwielopoziomowych parkingów samochodowych, budynków wielokondygnacyjnych zarówno mieszkalnych, jak i biurowych oraz obiektów służby zdrowia [1]. Wytyczne projektowania stropów wg PN-EN 1994-1-1 Zespolenie betonu i stali w płytach stropowych.Współdziałanie blachy stalowej i betonu jest możliwe pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej nośności na ścinanie podłużne w płaszczyźnie kontaktu między dwoma materiałami (rysunek 1). Podane w PN-EN 1994-1-1 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dl[...]

Ocena prefabrykatów elewacyjnych z betonu architektonicznego


  Wnormach europejskich niema przepisów dotyczących betonów architektonicznych. Przytaczane są najczęściej przepisy niemieckie [1, 2]. W Polsce ukazała się publikacja dotycząca betonów architektonicznych [3]. Betony te dzieli się na cztery klasy: SB1, SB2, SB3, SB4. Betony SB1 i SB2 mogą być stosowane wmiejscachmało eksponowanych. Cechy określające beton architektoniczny najwyższych klas przedstawiono w tabeli 1, a w tabeli 2 tolerancje wymiarowe elementów płytowych. Standardowe elementy wykonuje się w klasie tolerancji B, a w przypadku elementów elewacyjnych powinna to być klasa tolerancji A. Obiektywna ocena elewacji Należy podkreślić, że przez pojęcie beton architektoniczny nie jest rozumiany beton zdefiniowany ogólnie przez przepisy. Jest to beton, który zostanie tak wykonany, aby jego powierzchnia była zgodna ze specyfikacją zamawiającego. Zawsze przy zamówieniach nadrzędna jest sprawa określenia wymagań, np. architekt zamawia beton architektoniczny o określonymwyglądzie, wówczas sprawdzamy, czy powstała powierzchnia jest zgodna z zamówieniem. Przedstawione w artykule przykłady odbioru dotyczą tylko wybranych powierzchni betonowych. Na fotografiach 1 i 2 przedstawiono różne przykłady betonu jako betonu [...]

Betony elewacyjne zbrojone włóknem szklanym GFRC


  Współczesna architektura odkryła beton jako materiał wykończeniowy. Przed projektantami postawiono dodatkowe zadanie: trzeba zaprojektować beton jako materiał konstrukcyjny o szczególnych wymaganiach dotyczących koloru, faktury, tekstury, jednorodności powierzchni. Betony cementowe projektowane jako architektoniczne są bardzo trudne do wykonania. Na wygląd powierzchni betonowejma wpływ: wskaźnik wodno-cementowy; urabialność mieszanki; warunki dojrzewania, temperatura, wilgotność; czas pozostawania w deskowaniu; rodzaj drewna, z którego wykonane jest deskowanie. Rysy skurczowe Wbetonach elewacyjnych rysy skurczowe znacznie pogarszają jakość elementów. Od dawna w celu ich uniknięcia stosowane są włókna polipropylenowe. Ze względu jednak na małe moduły sprężystości polipropylenu nie jest on przydatny do przenoszenia naprężeń w rysach związanych z obciążeniami. Skutecznym sposobem podniesienia wytrzymałości betonu jest zastosowanie mikrozbrojenia stalowego lub zbrojenia włóknami szklanymi. Betony zbrojone włóknem szklanym zwane są GFRC. Produkuje się je dwoma sposobami: metodą natrysku oraz przez dodanie domieszanki betonowej (wówczas włókna znajdują się w całej objętości betonu, a nie tylko w warstwie zewnętrznej). Dodanie włókien szklanych powoduje, iż zwiększa się znacznie wytrzymałość betonu na zginanie i rozciąganie[...]

 Strona 1