Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ł ukasz Kiedzik"

Wpływ pH na morfologię kryształów węglanu wapnia strącanego ze strumienia odpadowego z procesu Solvaya DOI:10.15199/62.2018.3.21


  W procesie produkcji sody kalcynowanej metodą Solvaya powstają strumienie uboczne, z których produkowane jest wapno posodowe. Zawiesina DS (mieszanina chlorku wapnia i nieprzereagowanego CaO) powstaje w procesie regeneracji amoniaku z ługów macierzystych. Jest następnie zagęszczana i myta w odstojnikach, a otrzymany szlam podawany jest na prasy filtracyjne. Stały produkt filtracji, nazywany wapnem nawozowym, jest produktem handlowym. Tak otrzymane wapno posodowe charakteryzuje się relatywnie wysoką zawartością wilgoci i obecnością chlorków. Poprawę jakości wapna posodowego, jako produktu handlowego, można uzyskać poprzez zmianę składu chemicznego fazy stałej obecnej w zawiesinie DS lub odmytym i zagęszczonym szlamie, czyli poprzez zwiększenie masowego udziału węglanu wapnia w osadzie, co wpływa na poprawę właściwości filtracyjnych zawiesiny/szlamu, m.in. poprzez zmniejszenie powierzchni właściwej fazy stałej, pH oraz zawartości wodorotlenku wapnia. Jedną z możliwości zmiany składu chemicznego fazy stałej jest karbonizacja zawiesin gazowym ditlenkiem węgla. Może tu znaleźć zastosowanie odzyskany CO2 z gazów procesowych technologii Solvaya1, 2). Zastosowanie technologii jego wychwytu i ponownego Wojciech Mikołajczaka,*, Dorota Łuczkowskaa, Barbara Walawskaa, Damian Żórawskib, Ł ukasz Kiedzikb, Kazimierz Skowronb 97/3(2018) 447 Mgr inż. Damian ŻÓRAWSKI w roku 2013 ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- -Przyrodniczego w Bydgoszczy. Pracuje na stanowisku technologa w Dziale Badań i Rozwoju Sody Ciech R&D Biuro Soda. Specjalność - technologia chemiczna, technologia procesów chemicznych. Dr inż. Barbara WALAWSKA w roku 1974 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie jest adiunktem w Oddziale Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach Instytutu Nowych Syntez Chemicznych. Specjalność - technologia nieorganiczna, [...]

 Strona 1