Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Bartecki"

Sprawność biofiltracji lotnych związków organicznych powstających w oczyszczalni ścieków DOI:10.15199/62.2018.11.32


  W Polsce w ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury sanitarnej. Według danych GUS w 2016 r. długość sieci kanalizacyjnej osiągnęła ponad 154 tys. km, przy liczbie przyłączy do budynków ok. 3,2 mln szt. Pozytywną tendencją jest również notowany stały wzrost liczby osób, których zabudowania są przyłączone do sieci kanalizacyjnej oraz liczby budowanych i modernizowanych oczyszczalni ścieków. Ministerstwo Środowiska podaje, że w latach 2004-2016 powstało prawie 400 nowych komunalnych oczyszczalni ścieków, a prawie 1,5 tys. zostało rozbudowanych i zmodernizowanych. Niestety, mimo stale podnoszonych nakładów na modernizację instalacji obiekty te są wciąż istotnym obciążeniem dla środowiska naturalnego. Ścieki transportowane zamkniętą siecią kanalizacyjną dopływając do oczyszczalni ścieków, uwalniają z otwartych zbiorników zawarte w nich gazy. Oprócz typowo odorogennych gazów, takich jak amoniak czy związki siarki, emitują całą gamę lotnych związków organicznych (LZO), powstałych w procesie beztlenowego rozkładu substancji organicznych zawartych w ściekach, w tym amin alifatycznych i aromatycznych, aldehydów, ketonów oraz kwasów karboksylowych1). Biodegradacja materii organicznej zawartej w ściekach jest również uważana za jedno z antropogenicznych źródeł emisji gazów cieplarnianych2). Miąsik i współpr.3) zauważają, że rozwój wysokosprawnych technologii oczyszczania ścieków oraz realizacja założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych pozwalają na zmniejszenie negatywnego oddziaływania ścieków na środowisko wodne, jednak nie eliminują emisji gazów cieplarnianych, głównie ditlenku węgla, metanu i tlenku azotu (I). Według El-Fadel i współpr.4) emisja metanu z oczyszczalni ścieków stanowi aż 5% globalnej emisji tego gazu ze wszystkich źródeł (antropogenicznych i naturalnych). Ze względu na wzrost liczby powstających oczyszczalni Gupta i Singh5) szacują, że do 2020 r. udział ten moż[...]

Deodorization of air in a wastewaters treatment plant by using an open biofilter Dezodoryzacja powietrza w oczyszczalni ścieków za pomocą otwartego biofiltra DOI:10.15199/62.2015.6.23


  S compds.-contg. air from a wastewater treatment plant was wetted to the humidity of 95% at -2oC to 27oC and filtered through oak chip, biomass and bark beds at 10-21oC. The efficiency of the air deodorization increased with the increasing the inlet air and biofilter temps. Neither pH nor moisture content in the biofilter material showed any effect on the air deodorization efficiency. Zawierające związki siarki powietrze z oczyszczalni ścieków zwilżano do wilgotności 95% w temp. od -2°C do 27°C i filtrowano przez zrębki dębowe, biomasę i pokruszoną korę o temp. 10-21°C. Sprawność dezodoryzacji powietrza wzrastała wraz ze wzrostem temperatury powietrza wlotowego i złoża. Odczyn i wilgotność materiału biofiltracyjnego nie wpływały na skuteczność dezodoryzacji powietrza. Odorami powszechnie nazywa się lotne związki chemiczne, wyczuwalne przy bardzo niskich stężeniach i wywołujące nieprzyjemne odczucie węchowe. Odór może być mieszaniną nawet kilkuset różnych związków, ale tylko niewiele z nich jest odpowiedzialnych za charakterystyczną woń1). Wśród nich można wyodrębnić kilka podstawowych grup odorogennych, w tym związki azotu (aminy, indol, skatol), związki siarki (siarkowodór, merkaptany, wielosiarczki), lotne kwasy organiczne oraz fenol i jego pochodne. Źródłem odorów mogą być procesy zachodzące zarówno w naturze, jak i procesy wynikające z działalności człowieka.Szczególne miejsce wśród antropogenicznych źródeł uciążliwości zapachowej zajmują obiekty gospodarki komunalnej, w tym oczyszczalnie ścieków2). Kluczowym zagadnieniem w przypadku instalacji oczyszczalni ścieków jest ich lokalizacja. Bliskie sąsiedztwo tych obiektów z terenami mieszkalnymi wymusza podejmowanie działań ograniczających emisję związków odorogennych, w tym konieczność hermetyzacji źródeł odorantów i dezodoryzacji powietrza odlotowego. Ważną rolę odgrywają urządzenia służące do kontroli zanieczyszczeń powietrza instalowane na początku linii technologiczne[...]

 Strona 1