Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Rajkiewicz"

Oszczędność energii w obiektach służby zdrowia

Czytaj za darmo! »

Zdanych GUS, wynika że liczba placówek służby zdrowia posiadających łóżka szpitalne przekracza 2 500, natomiast dane zebrane z audytów energetycznych budynków szpitalnych wskazują, że przeciętny szpital eksploatuje 4 budynki. Oznacza to, że w Polsce jest ok. 10 tys. budynków szpitalnych. Ich stan techniczny jest zróżnicowany. Nie istnieją dane statystyczne dotyczące wieku budynków szpitalnych w Polsce, natomiast wiele audytów energetycznych tego typu obiektów pozwala na pewne uogólnienia. Analiza stanu technicznego budynków przeprowadzona w audytach energetycznych wykazała, że większość korzysta z ciepłownictwa sieciowego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz że indywidualne źródła energii, tam gdzie istnieją, zostały już poddane modernizacji. Pozo[...]

Efektywność finansowania termomodernizacji budynków


  Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych powstała m.in. w wyniku likwidacji dotacji do kosztów ogrzewania budynków (skutkiem tych decyzji było znaczne podniesienie udziału kosztów ogrzewania w budżetach gospodarstw domowych) oraz likwidacji dotacji do usuwania wad budowlanych; dotacje te były wypłacane w celu finansowania dociepleń ścian budynkówwielorodzinnych wykonywanych w technologii wielkiej płyty.Aktualnie systemten jest jedynym sprawdzonym, działającym instrumentem wspierania wzrostu efektywności energetycznej ujętym w KrajowymPlanie Efektywności Energetycznej, który wkrótce ma wejść w życie. Docelowo systemem wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych miało być objętych 30-50% wszystkich domów i budynków mieszkalnych wymagających znacznej poprawy charakterystyki energetycznej. Z danych GUS wynika, że ponad 85% substancji mieszkaniowej zostało oddane do użytku do 1987 r., a więc w okresie obowiązywania dość łagodnych wymagań ochrony cieplnej budynków. W części tych mieszkań dokonano wymiany okien lub instalacji centralnego ogrzewania, ale w zdecydowanej większości budynków nie przeprowadzono kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych ani remontów kapitalnych. Precyzując grupę docelową systemu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, możnamówić o ok. 400 tys. budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych i ok. 70 tys. budynków użyteczności publicznej oddanych do użytku w latach 1945 - 1987. Projekt systemu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych zakładał rocznie obsługę 5 tys. budynków. A zatem do 2009 r. mogło być objętych systemem ok. 55 tys. budynków, tj. prawie 12%grupy d[...]

Nowe standardy energetyczne w europejskim mieszkalnictwie DOI:10.15199/33.2018.01.04


  Idea ograniczania zużycia energii w budynkach zatacza coraz większe kręgi. Kraje członkowskie Unii Europejskiej prześcigają się w zaostrzaniu warunków technicznych dotyczących nowych budynków. Projektanci i inwestorzy ledwo za nimi nadążają, a okazuje się, że i bez tego można osiągać niezłe standardy energetyczne w starych i nowych budynkach. Wystarczy chcieć, mieć na to środki własne bądź umiejętnie wykorzystać dostępne instrumenty finansowe. Głęboka modernizacja budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bernardyńskiej 20 w Warszawie (2001 - 2017) Projekt został zrealizowany dzięki zaangażowaniu Wandy Stefaniak - Zarządcy Nieruchomości. Dotyczy 15-piętrowego budynku wzniesionego w latach siedemdziesiątych XX w., z elementów prefabrykowanych (fotografia 1), przyłączonego do miejskiego systemu ciepłowniczego Warszawy. Modernizację rozpoczęto od poszukiwania rozwiązania eliminującego szkodliwe działanie azbestu otulającego elewację. Po zasięgnięciu opinii Instytutu Techniki Budowlanej uznano, że najlepszymsposobemna jego utylizację jest pokryciewarstwą izolacji termicznej. Dokonano też oceny systemu grzewczego, która wykazała, że wystarczy go zabezpieczyć antykorozyjnie oraz wyposażyć w przygrzejnikowe, podpionow[...]

Finansowanie efektywności energetycznej w Europie i Polsce DOI:10.15199/33.2018.01.20


  Strategia ramowa na rzecz unii energetycznej określa, że efektywność energetyczną należy traktować jako źródło energii na własnych prawach. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej potwierdzają, że to najbardziej efektywny ekonomicznie sposób dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej. Środki publiczne nie wystarczają do pełnego wykorzystania potencjału efektywności energetycznej, dlatego należy odblokować środki prywatne. W tym kontekście, polityka energetyczna powinna sprzyjać tworzeniu bardziej korzystnychwarunkówdo inwestowania, pobudzać popyt na efektywność energetyczną i ułatwiać odbiorcomenergii realizację inwestycjiwtej dziedzinie. Takie było główne przesłanie ForumZrównoważonych Inwestycji Energetycznych w Polsce, Czechach, na Litwie i Słowacji, finansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Horizon 2020, zorganizowanego przezAgencjęWykonawczą ds.Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) wWarszawie 30 listopada 2017 r. (w partnerstwie zMinisterstwemEnergii, NarodowymFunduszemOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Inicjatywą Finansowania Środowiska ONZ - materiały z Forum dostępne na https://ec.e[...]

Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Europejskie programy Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dają duże możliwości uzyskania środków do współfinansowania modernizacji budynków, których funkcje są związane z rozwojem regionalnym i lokalnym, zwiększeniem konkurencyjności przedsiębiorstw i poprawą warunków bytowych mieszkańców. Uzyskanie dofinansowania do modernizacji każdego z rodzajów budynków: użyt[...]

 Strona 1