Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA PIETRZYK-SOKULSKA BARBARA"

Potencjalna ilość metali możliwa do odzyskania z ZSEE w Polsce DOI:10.15199/67.2017.7.4


  Racjonalne gospodarowanie zasobami sprzyja rozwiązywaniu problemów środowiskowych, ale jednocześnie stanowi bardzo duże wyzwanie dla Europy. Według Komunikatu Komisji Europejskiej z 2014 r. [8], należy zrezygnować z gospodarki linearnej, która oparta jest na modelu "produkuj-zużyj-wyrzuć", na rzecz modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). W strategii GOZ istotnym wyzwaniem jest promowanie produktów trwałych, możliwych do naprawy i modernizacji, umożliwiających demontaż oraz łatwych do ponownego użycia i recyklingu. Oznacza to z jednej strony mniejszą podaż odpadów z produktów (trwałość), a z drugiej możliwość szybszego i skuteczniejszego recyklingu, szczególnie, gdy wytwórcy zaczną uwzględniać ekoprojektowanie. GOZ jest również odpowiedzią na realizację polityki surowcowej UE, w której istotne znaczenie ma bezpieczeństwo surowcowe Europy, zwłaszcza, że pozyskiwanie surowców ze źródeł pierwotnych jest obarczone coraz większymi wymaganiami środowiskowymi, a proces inwestycyjny jest coraz dłuższy. Jest to o tyle istotne, że większość prognoz zakłada dwukrotny wzrost rocznego zużyciu surowców mineralnych, paliw kopalnych i biomasy do 2050 r. Powodem tego jest przyrost liczby ludności, jej zamożności oraz wdrażanie nowych produktów i technologii, wykorzystujących coraz większą liczbę różnych surowców. Uzależnienie od dostaw surowców ze źródeł pierwotnych sprawia, że coraz większe znaczenie w gospodarce materiałowej zaczynają mieć surowce i materiały z odzysku (tzw. surowce wtórne). W krajach uprzemysłowionych odzysk niektórych surowców z odpadów jest już na poziomie 40-50%. Ma to związek z coraz lepszym systemem sortowania odpadów i realizacją konsekwentnej polityki państw w zakresie recyklingu i zmniejszenia zużycia surowców ze źródeł pierwotnych, np. w planach opracowanych przez rząd Holandii, założono 50% redukcję zużycia surowców ze źródeł pierwotnych do roku 2030 [1]. W ostatnich latach systematycznie wzrasta znaczenie [...]

POTENCJALNA ILOŚĆ METALI MOŻLIWA DO ODZYSKU Z POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI W POLSCE DOI:10.15199/67.2018.2.4


  WPROWADZENIE Wzrastające zapotrzebowanie na surowce (głównie metale) oraz wymogi ochrony środowiska, a także związane z tym wyczerpywanie się zasobów surowców lub ograniczenie dostępu do ich eksploatacji jest obecnie coraz większym problemem dla rozwijającej się gospodarki światowej. W związku z realizacją gospodarki o obiegu zamkniętym w Unii Europejskiej (UE) szuka się sposobów ograniczenia tego zjawiska m.in. poprzez wykorzystanie surowców wtórnych i odpadów. Surowce są niezbędne dla zapewnienia ciągłości rozwoju bazującego przede wszystkim na innowacjach technologicznych, którym należy zapewnić bezpieczny łańcuch dostaw, w tym z procesów recyklingu i odzysku materiałowego. Uregulowania prawne m.in. Dyrektywa UE z 200/53 WE [2] w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji jest sprawozdawczym przykładem gospodarki o obiegu zamkniętym i stanowi bodziec dla innowacyjnych badań nad zastąpieniem substancji niebezpiecznych i udoskonaleniem technologii odzysku surowców z pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWzE). Rozwój technologiczny, obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji spowodował wzrost liczby użytkowanych pojazdów, a przemysł motoryzacyjny stał się jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie. System recyklingu pojazdów obejmuje szereg procesów: demontaż, przygotowanie niektórych części do ponownego użycia, recykling materiałów, a nawet wykorzystanie pozostałości po rozdrabnianiu złomowanych pojazdów jako źródła energii [8]. Po zakończeniu eksploatacji pojazdu wiele części nadaje się po nieznacznych renowacjach do ponownego użycia. Recykling w branży motoryzacyjnej charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem odzysku. W Polsce ok. 85% całkowitej masy pojazdu jest ponownie przetwarzane, a pozostałe 15% jest składowane, jako odpad (ok. 100 do 150 tys. Mg rocznie). Ze sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego wdrażania postanowień Dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji wynika, [...]

 Strona 1